UMnu uJames Mthunzi, umsunguli weMthunzi Mobile Services

Izithombe: Zithunyelwe

Wagembula ngokuboleka imali ezalayo osenebhizinisi eselichumile. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

“NGATHI sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa ngenkathi ngiboleka uR300 000 wokuqala ibhizinisi. Loko ngakwenza ngoba nginethemba lokuthi uma ngisebenza ngokuzikhandla, ngizochuma kwezamabhizinisi.”

Usho kanje uMnu uJames Mthunzi, odabuka eNelspruit, eMpumalanga, kodwa osezinze eNewcastle, KwaZulu-Natali, nowumsunguli weMthunzi Mobile Services, inkampani eqashisa ngamathoyilethi angomahambanendlwana besimanje.

IMthunzi Mobile Services uyiqale ngo-2015 esahlala eMpumalanga, wafike wavula igatsha layo lesibili eNewcastle lapho asezinze khona manje. Konke lokho wakwenza ngenhloso yokuziphilisa nokwandisa amathuba emisebenzi kubantu abangasebenzi.

“Kwase kuyisikhathi eside ngifuna ukuqala ibhizinisi engizoziphilisa ngalo impilo yami yonke, ngikwazi nokuvula amathuba emisebenzi. Kwathi uma ngibona ukuthi imali yokuliqala ayihlangani, ngaboleka uR300 000 kwenye inkampanini ebolekisa ngemali.

“Ngase ngilwenzile nocwaningo olunzulu ngalolu hlobo lwebhizinisi, ngakho ngangingakhathazekile nhlobo ngoba ngangazi ukuthi imali engiyisebenzise ngiliqala yayizobuya isiphindiwe,” kulanda yena.

Uthi okwenza ehluke ezimbangini wukuthi izindlu ezincane zakhe ezingomahambanendlwana zakhiwe isimanje kanti unazo nezeplastiki ezisetshenziwa ngabanye ancintisana nabo kuleli bhizinisi.

“Zakhiwe ngendlela esezingeni eliphezulu. Loko kufakazelwa yindlela eziqashwa ngayo ngabantu uma benza imicimbi eyehlukene. Akugcini lapho ngoba ezinye ngiqashise ngazo ezinkampanini ezinkulu njengo-Eskom, ezimayini eMpumalanga naseminyangweni ehlukene kahulumeni,” kusho uMthunzi.

Okwamanje unezisebenzi eziyisishiyagalombili eziqashwe ngokugcwele, azihlukanise kabili ngokwamagatsha womabili. Izindlu zakhe zangasese ziqashisa ngoR750 kuya phezulu ngosuku, kuncike ekutheni umuntu uzidingela isikhathi esingakanani.

Elinye lamathoyilethi angomahambanendlwana eMthunzi Mobile Services

“Ikhona leyo ngcosana yamakhasimende evame ukukhononda ngamanani ami ngoba isijwayele abanye abashibhile kodwa loko akungilimazi kangako ngoba baningi abaziqashayo ngaphandle kokunanaza,” kusho yena ngeqholo.

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukubaluleka kokuphatha imali kahle, ukuhlale enza isiqiniseko sokuthi umsebenzi usezingeni eliphezulu nokuzihlupha ngocwaningo olusimamisa ibhizinisi. “Yingakho nje ngicebisa umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi ukuthi azihluphe ngokucwaninga ngemboni afuna ukungena kuyona bese eba nabantu abazomcija nazothekela kubona ulwazi ngebhizinisi akulona,” kucebisa yena.

Mayalena nezinhlelo zangomuso, uthi ufisa ukungagcini ngokusebenzela eNewcastle namaphethelo naseMpumalanga kuphela kodwa agcine esefinyelela kuwo wonke umuntu noma ngabe ukuphi.

“Ngifuna nokuqhubeka ngicije izisebenzi zami ngolwazi nangamakhono azokwenza ukuthi zingagcini ngokusebenzela mina kuphela kodwa zikwazi ukugcina sezinento yazo ezizoziphilisa ngayo ngomuso,” kuphetha uMthunzi.

Facebook: James Mthunzi

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page