Uzovuna ngo-2022 uma uwuhlelele kahle unyaka, kuloba uNtokozo Biyela

NGIYANIBINGELELA onyakeni omusha u-2022. Kuseyintokozo enkulu ukuthi sonke uNkulunkulu usilondile saze safika la. Ngiyathemba ukuthi nakulo nyaka sizoqhubeka nokucobelelana ngolwazi, nikleze kuwona umbele ogwansile oyileli ziko.

Sesiqalile unyaka omusha kodwa kusekhona abasazibuza ukuthi “ngabe u–2022 usiphatheleni?” Empeleni lo nyaka usiphathele loku ebesikuphathelwe yiminyaka edlule, izinsuku eziwu-365. Kepha okubalulekile wukuthi wena yini oyiphathele u-2022? Yini inhloso namacebo akho ngo-2022?

Usuke wahlala phansi wacubungulisisa ukuthi ngabe yiziphi izinto ozenzile nongazenzanga ngonyaka odlule odinga ukuzilaxaza noma ukuzenza ngendlela ehlukile?

Ngiyazi abantu abaningi njalo ngonyaka babanezinto abaphokophelela ukuzenza kodwa isikhathi esiningi abaphumeleli ngenxa yokungahleli kahle izinto, baphinde babeke nokuthi bazozenza kanjani, nini.

Uma uzoya eGoli noma uya eThekwini, awukwazi nje ukuthi ungene emotweni ushaye imoto izule ngoba uthemba ukuthi imoto izokuthatha ikubeke ngoba yona iya phambili. Yebo, iyaya phambili kodwa idinga izinto eziningi okumele uzenze kuqala ukuze ube nesiqiniseko sokuthi izokufikisa lapho uphokophele khona.

Udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi ithelile, amasondo afuthwe kahle, amafutha namanzi kwenele nethangi likaphethroli ligcwele; nokuthi unayo yini imali yokukhokhela ama-tollgate.

Uma uya eholidini ubheka ukuthi imali yokuzijabuisa ngalezo zinsuku ozihlelile ngabe yanele yini.

Ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi kanjalo uma uhlela unyaka wakho kufanele uqale ngokuthi yini kahle ofuna ukuyenza nofuna ukuyizuza ngawo noma ekupheleni kwawo. Loko yikona okuzokwenza uhlele izinyathelo okufanele uzithathe ukuze ufinyelele lapho ufisa khona. Ungaqala nokuhlela izinto ozozenza usuku nosuku, isonto nesonto, inyanga nenyanga. Loku kubalulekile ngoba kwenza ube nezigaba okufanele uzizuze ukuze ufinyelele lapho ufuna khona.

Uma ufuna ukuvula inkampani, okokuqala okufanele ukwenze wukuhlola ukuthi ngabe sikhona yini isidingo sento ofisa ukuyikhiqiza noma uhlobo lwenkampani ofuna ukulenza. Luyadingeka yini lolo sizo emphakathini ohlose ukuwunikeza lona, udlulela ekutheni uzoyibhalisa nini inkampani yakho, yiziphi izinsiza okumele ube nazo ukuze inkampani idlondlobale.

Uma kuwukuthi ubusunayo vele inkampani kodwa usufuna ukuyikhulisa ubheka ukuthi yiziphi izindlela ongazisebenzisa ukuze ifinyelele kwelinye izinga. Loko kusho ukuthi cwaninga izinto ezithile ukuze kuzothi uma unyaka uqhubeka uzenze.

Iningi labantu lifuna ukuqala unyaka lingakwenzanga loku bese lihlalela ethembeni lokuthi hhayi izinto zizozihlanganela nje uma unyaka uqhubeka. Cha, akunjalo. Unyaka udinga ukuthi uwuhlelele kahle ukuze izinto zakho zizohamba ngohlelo. Kuyasiza ukuhleleka.

Asiqaleni-ke bafundi bale ngosi ukwenza izinto ngokuhleleka ukuze kuthi uma unyaka uhamba sikwazi ukuzikala ukuthi sesihambe indima engakanani. Loku kuyasiza ukuthi sikwazi futhi ukuthi amandla angakanani okusafanele siwafake ukuze sifinyelele lapho sifisa khona.

Kepha okudlula konke ukuhlela wukuthi wena kufanele uzimisele ukuguqula umqondo wakho ukuthi ukulungele ukumelana nanoma yini ezolethwa wu-2022. Kusho ukuthi kumele ukwazi ukuthi umqondo wakho uzoguquguquka wenze izinqumo obukade ungahlelanga ukuzenza ngenkathi uqala unyaka. Loku kwenza kube lula ukuthi uhambisane nezimo ezizobe sezivelile ngaleso sikhathi.

Kuzokwenza futhi ukwazi ukugwema izifo eziningi ezihambisana nokuxakeka ezifana nokhwantalala noma isifo sokumelwa inhliziyo uma izinto zingasahambi ngendlela obukade ucabanga noma uhlele ukuthi zizohamba ngayo. Nginifisela unyaka omuhle nonempumelelo.

  • UBiyela uwumeluleki wamabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page