UMnu uLunga Ntuli, umnikazi weLN Watches

Izithombe: Zithunyelwe

Ukubhala izincwadi kwamzalela ibhizinisi lamawashi asedume umhlaba wonke. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UWUSOMABHIZINISI osenze izinto eziningi njengoba ngale kwebhizinisi, wake waba wumqeqeshi, intatheli yezemidlalo futhi ubhala nezincwadi.

Impumelelo yencwadi yakhe yesithathu esihloko sithi Why men cheat and women do it better yiyona eyazala ibhizinisi lamawashi asetholakala emhlabeni wonke.

UMnu uLunga Ntuli uwumnikazi weLN Watches, amawashi kanokusho ahlotshiswe ngobuhlalu. Eqala ukwethula amawashi yingoba wayefuna enye into ayezoyisebenza ukukhangisa incwadi njengoba ayenobuso bayo.

UNtuli, oneminyaka ewu-34, uzalwe futhi wakhulela KwaDukuza, oGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natali, ukhuliswe wuyisemkhulu, uninakhulu nonina, umndeni athi wawuyigqugquzela kakhulu indaba yemfundo.

Waqoka amawashi ngoba ezifela ngawo futhi efuna ukudayisa uhlobo lwamawashi olungabizi kodwa futhi olungewona upomu.

Igama lamawashi kaNtuli limele igama nesibongo kwakhe njengoba ewumuntu okwazisayo ukuhlonipha igama nesibongo sakhe ngenxa yento ayifundiswa wuyisemkhulu.

“Ezinye zezinto umkhulu azisho (usashona) ngifunda u-Grade 12 eComtech, wathi ‘uhlela ukwenzani uma uqeda isikole?’ Ngaphendula ngichazekile ngathi ‘Ngizoba wuRobert Marawa’. Akacasukanga kanje umkhulu wathi ‘sesikwenzele izinto ezingaka sikufundisa kodwa wena ufuna ukuba womunye umuntu?’

“Ngaleso sikhathi angazanga ukuthi umkhulu uqonde ukuthini kodwa ayekusho wukuthi kumele ngenze into ezokhulisa igama lami, ngibe yimina, ngizethembe (ukuthi) ngingenza izinto ezinkulu. Leyo nto yiyona eyangenza ngabona ukuthi ngegama lami ngingayiqala futhi ngiyikhulise into. Sasesiqala kanjalo ukuthi sisebenzele phezu kwegama elithi LN Watches.”

Amanye amawashi eLN Watches

Amawashi eLN Watches ahlotshiswe ngobuhlalu nje yingoba uNtuli wayefuna into ezoba sezingeni kodwa ingabizi njengoba abona ukuthi amandla esikhumba ngeke abe nawo. Wacela usizo kumamkhulu wakhe owayesebenza ngobuhlalu.

Umamkhulu wakhe wamenzela izinhlobo ezintathu, wafaka izithombe ezinkundleni zokuxhumana. Elinye lamakhasimende okuqala lathenga amawashi amane, elilodwa elalilithengela Isilo saseSwatini njengoba lalihlobene naso.

Namhlanje lamawashi aseke akhangiswa futhi athengiswa eLondon naseSeychelles, lapho babesizwe khona yiTrade and Industry KZN. Kungakahlaseli iCOVID-19 babekhangisa nakwiTourism Indaba kanti bebedayisa amawashi aphakathi kuka-50 no-70 ngenyanga.

Le nkampani, eqale eminyakeni emihlanu edlule, iqashe abantu abayisithupha, abathathu kubo abasebenza ngokugcwele nomama ababenzela ubuhlalu. UNtuli usebenza nomfowabo nodadewabo. Sebeke benzela amawashi izinkampani ezifana ne-ECR, i-Absa nabanye osaziwayo.

UNtuli nomakoti wamaNgisi uMeghan

“UNkulunkulu uthembekile, ukhumbule ukuthi ngiqale ngemali yezincwadi futhi akekho umuntu owayeke wakwenza, kwaba yimina owokuqala. Ngahuzuka, ngihlushwa engithenga kubona kodwa kimina ukubona omama besithola isinkwa emsebenzini wakho, ukubona omama befundisa izingane zabo, ukubona umuntu ekhumula iwashi lakhe leRolex, iGucci egqoka iwashi lethu… kimina yiyona nto enkulu leyo.

“Ukungena kwethu embonini yamawashi asithi sifuna kube yithina umakhonya noma ulahle iwashi onalo kodwa nali elinye iwashi ongalengeza kulawo onawo limeshe ezinye izimpahla zakho,” kusho yena.

Sebeke badayisela nosaziwayo njengoba bake benzela inkosana yamaNgisi uHarry nomkayo uMeghan, uMbhishobhi uDesmond Tutu (osanda kudlula) nomdlali webhola lombhoxo, uTendai “Beast” Mtawarira.

UMbhishobhi uTutu elinganisa iwashi leLN Watches

UNtuli, owake wasebenza njengonogada wezimoto emva kokophuthula umatikuletsheni ngoba esazama ukuzithola emva kokungaphasi ngendlela ayefisa ngayo, uthi ukubambisana kahle nabo bonke asebenzisana nabo yikona okukhulisa umsebenzi. 

Amawashi abo abiza phakathi kukaR600 noR900 lilinye kanti adayisa emhlabeni wonke. Basezinhlelweni zokwethula amawashi ezingane.

Facebook: LN watch

Instagram: lnwatch

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page