UMnu uSanele Majola, isikhulu esiphezulu seVuleka Schools, izikole ezizimele kepha okungezona ezomntakabani zaseGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Wenza ezibukwayo ekuphatheni ezikoleni ezizimele owangena ebuthisheni engaqondile. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UMA abantu abamnyama bengasebenzi kulezi zindawo abangalindelekile kuzona ukuze bakhombise ukuthi ukwazi umsebenzi akuyi ngobuhlanga kusho ukuthi nabo bazobhebhezela inkoleloze ethi abantu abamnyama uyabahlula umsebenzi. 

Usho kanje uMnu uSanele Majola, isikhulu esiphezulu seVuleka Schools, inkampani yezikole ezizimele eGauteng. Lezi zikole ezasungulwa yibandla laseSheshi ziwuhlobo lwezikole ezizimele olungambi eqolo.

Selokhu kwathi nhlo, uMajola, oneminyaka ewu-44, usebenza ezikoleni ezixube izinhlanga futhi kuzona zonke ubeshiya esengomunye wabaphathi.

Ziyisishiyagalombili izikole zaseVuleka alawula ukusebenza kwazo ngokubambisana nabaphethe, othishahloko nabanye abayingxenye yamathimba aphethe isikole.

I-Anglican Church of Southern Africa wumsunguli wezikole zaseVuleka

Usewuqweqwe kwezemfundo nje, empeleni ebuthisheni wangena engaqondile. Wayekhule efisa ukuba wummeli kodwa kuthe uma ezwa ngomsebenzi wokusiza abantu nezinkampani zikhangise futhi zikhulise igama lazo, phecelezi i-public relations, kwayilokho akufisayo.

Esephothule umatikuletsheni wayethathiwe kulo mkhakha kanti futhi wayesifakile nesicelo sokuqeqeshelwa ukuba wuthisha. Unina wathi akafundele ukuba wuthisha ngenxa yokuthi kwakubiza kahle, kwazise wayebakhulisa yedwa. Wenza njengokuboniswa wumzali kanti useholelwa obizweni lwakhe.

“Ngathi uma ngiqala nje ekuqeqeshelweni ubuthisha ngavele ngakuthanda. Ngakuthanda sisaqeqeshwa nje singakalitholi nethuba lokuya ekilasini ume phambi kwezingane. Ngiyakuthanda nokubonana nezingane. Namanje nje ngiyazihambela izikole nakuba kungenzeki kahle njengoba kuneCOVID-19,” kusho yena. 

Esikoleni okungesabantu abamnyama kuphela wagcina ngesikhathi esaqeqeshwa njengoba asebenza eKwazi naseThandukwazi, okuyizikole eziKwaMashu enza unyaka wokuqala nowesibili e-Edgewood College, esiwuphiko lwezemfundo lwe-University of KwaZulu-Natal.

“Kuthe ngonyaka wesithathu nowesine ngenza isinqumo sokuthi ngizoya koqeqeshwa ezikoleni zabaxube izinhlanga ngoba ngangifuna ukukwazi ukubona ukuthi benzenjani kuzona. Kodwa futhi ngangingafuni ukuthi ngikwazi ukwenza into yodwa. Ngaya eNorth Crest (eDurban North), lapho othisha babemhlophe khona kodwa izingane kungezabantu abamnyama,” kukhumbula uMajola.

Wagcina eseqashwe ngokugcwele eNorth Crest. Ukuphatha esikoleni wakuqala kuso lesi sikole njengoba wahamba khona eseyiNhloko yesigaba okuthiwa yi-intermediate (u-Grade 4 kuya ku-Grade 6), naqokelwa kuso eneminyaka ewu-24.

“Uthishomkhulu owayephethe eNorth Crest wangibiza, washo into engingakaze ngiyikhohlwe. Wathi ‘ngineminyaka ngiwuthisha. Kukhona othisha abaqeqeshiwe bese kuba khona othisha abazalwe nako ukufundisa. Wena kusegazini kuwena ukuba wuthisha.’

“Nasesikoleni ngangivele ngibone sengikhethiwe ukuthi yiba ukaputeni lana, sicela usenzela le-presentation. Ikhona le nto abantu abayibonayo kimi yokuba ngumholi nami engangingayiboni.”

Ucijwe isikhathi eside eCrawford eSandton, eGauteng, lapho asebenza khona iminyaka ewu-12. Wagcina eseyiphini likathishanhloko futhi ebheke nokuphatha abaqeqeshi.

“Ngifika nje lapha ngaqala nganyukwa wukuthi ngathi uma ngibheka lapho kuhlala khona othisha, kwakumhlophe nje kuphela. Ngisabheka nokuthi ngizohlalaphi, ngithi ngiqalaza noma iNdiya ke okungenani… lutho. Lapho ngikhuluma lana mhlawumbe ngothisha abawu-70 babelungu bodwa. Kodwa uthishomkhulu wangitshela ukuthi kukhona abazongamukela futhi kukhona abazoxwaya ngisho nakubazali uqobo.

“Ngisho kwazingane, laphaya wawufundisa izingane eziqhamuka yonke indawo emhlabeni, e-India, eNigeria, eGreece, eSouth Korea, eNorth Korea, eBotswana, iSulumane, umSuthu, yonke inhlobo. Into engayifunda wukuthi uma ukhombisa ukubamukela abantu nabo bazokwamukela,” kusho uMajola.

Nakuba izinto zazihamba kahle kodwa waba nelukuluku lokufisa ukucobelela ulwazi konke ayesekufundile esikoleni okuzozuza kuso izingane zabantu abamnyama eziqhamuka emakhaya angatheni. Akubanga sikhathi kwaqhamuka ithuba lokuba wuthishomkhulu kwesinye sezikole zaseVuleka, wafaka isicelo.

“Babemanqika nokungibiza ngoba bebona ukuthi ngisebenza eCrawford, bethi ngeke babe nayo imali yokungiholela. Kodwa ngacela banginike ithuba, bangilalele. Kwakumele sixoxe imizuzu ewu-30 nowayeyisikhulu esiphezulu ngaleso sikhathi kodwa sagcina sixoxa amahora amabili. Ngawuthola umsebenzi, umholo ungaphansi. Imali ibalulekile kodwa nokukhula kumqoka,” kucebisa yena.

Njengoba imali yesikole ingabizi kudingeka benze nezinhlelo zokwengeza imali njengokucela iminikelo.

Njengazo zonke izikole ezizimele, nabo kubashayile ukuhlasela kweCOVID-19 kwaze kwadingeka banciphisele othisha imiholo. UMajola uthi kwabasiza ukubambisana nokubonisana nothisha ngesimo ababhekene naso ngoba kwaqhamuka iziphakamiso ezabasiza.

Okunye okwabasiza wukucela abantu banikele ngoR100. Kwaqala othisha banikela, abazali nomphakathi, kwathi kuphela inyanga base behlanganise uR500 000. “Leyo mali yasisiza sathenga impahla yokuzivikela, kwakwazi nokuthi siphinde sikhuphule isikhwama semali kagadingozi. Sagcina othisha sibanciphisele ngenyanga eyodwa umholo futhi kwaba wu-10% esikhundleni sika-20%. Kwathi ngoDisemba sababuyisela lowo-10%.”

IVuleka Schools yizikole ezizimele ezingambi eqolo

Ephawula ngezinselelo ezikhona kwezemfundo, uMajola uthi nakuba izinsizakusebenza zibalulekile kodwa aziwona umongo wokufundisa. Uthe ukhiye wuthisha.

“Kumele sazi uma sisemsebenzini sizokwenzani, sikwazi ukuhlukanisa ipolitiki nomsebenzi noma sikwazi ukuthi sikubhalansise. Uma kulunge lapho, loko kudlulela enganeni yazi ukuthi kuyafundwa, ifike ixoxe nasekhaya nomzali azi ukuthi kuyafundwa bese kuyabanjiswana ekukhuliseni isikole kugcine nezinsizakusebenza sezikhona.”

Uthi kungakuhle kubanjiswane phakathi kwezikole zikahulumeni nezizimele ukuze kuchushiswane, kucotshelelwane ngolwazi. Uthi ukholwa wukuthi lokhu kungagcina kudoba nezinkampani ezizimele ukuthi zinikele.

Njengoba kuqala unyaka nje, uwusihlalo wophiko lothishanhloko bezikole ezizimele kwi-Central Region (okuyiGauteng neFree State) ngaphansi kwenhlangano elawula lezi zikole i-Independent Schools Association of Southern Africa.

Okunye ngaye:

  • Uzalwa KwaMashu; 
  • Ufunde eMthwalume naseXobho;
  • Uganiwe futhi unabantwana;
  • Uphumula ngokuhlala nomndeni wakhe, ukufunda izincwadi nokulalela umculo;
  • Ukhonze ujeqe nobiryani wenkukhu; 
  • Uthanda ibhola nebhola lombhoxo;
  • Wenza ne-Leadership Development Programme eWits Business School ne-Public Relations e-Unisa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page