UMnu uThando Mthembu, umnikazi we-Umlazi Build it yaseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ugqugquzelwe wuthando lokushintsha indawo yangakubo osewumnikazi wenkampani enkulu yezimpahla zokwakha. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHULE elokishini ziningi izinto ezenzekayo ebezenza afise ukwenza umehluko emphakathini. Kuthe esesenyuvesi kwanesifundo samabhizinisi esimhlaba umxhwele, senza wafisa ukuqala ibhizinisi ngelinye ilanga.

Sekuwumlando manje ukuthi uMnu uThando Mthembu waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali, uwumnikazi wenye yezinkampani ezinkulu zezinto zokwakha, Umlazi Build it, ayiqala ngo-2007 esasebenzela kwi-container.

Enaba ngokungena kwezamabhizinisi, uthi uphothule izifundo ze-textile technology ngo-2002 eNatal Technikon, esibizwa ngeDurban University of Technology. Esenza unyaka wokugcina kulo mkhakha wenza i-entrepreneurship studies, isifundo athi senza washisekela ukuqala ibhizinisi.

“Kuthe sengiphothule izifundo zami ngasebenza njengo-inspector wamanzi kuMasipala (waseThekwini) ngo-2004 kuya ku-2008, nokwakuthi njalo uma ngiholile ngibeke imali yokuqala ibhizinisi.

“Okunye okwenza ngafisa ukuqala ibhizinisi wukuthi ngikhulele elokishini ebelihaqwe wububha nobugebengu, ziningi nezinto ebezenzeka ezenza ngafisa ukuba neqhaza engilibambayo ukufukula abantu baselokishini,” kulanda yena.

Uqale inkampani ngo-2007 igxile kwezokwakha, kungelula esasebenzela kwi-container. Ngo-2009 wathenga ibhilidi lokusebenzela elalikade lisetshenziswa yibhange Ithala, nalapho kwanzima ezama ukufukula ibhizinisi.

“Cishe kwaphela iminyaka engaphezu kwemihlanu sisazama ukulandela imigomo yabakwaBuild It ukuze Umlazi Build It ugcine ube yimpumelelo, njengoba size savula isitolo sethu ngokusemthethweni ngo-2018,” kukhumbula uMthembu.

I-container aqala ukusebenzela kuyona uMthembu

Ukuzikhandla nokungaphosi ithawula ezimweni ezinzima kwenze wachuma kwezamabhizinisi, njengoba manje eseqashe izisebenzi eziwu-19 esitolo sakhe esikwaJ eMlaza.

Uthi: “Ngiyaziqhenya kakhulu ngomehluko esengiwenzile emphakathini waseMlazi, njengoba ngolwazi namava enginawo sengiqeqeshe abantu abawu-12 asebenamabhizinisi abo, abanye basebenza kwezinye izinkampani.

“Ngiphinde ngisize nentsha efuna ukufunda ngokuyinikelela ngemali yokuqhubeka nemfundo, loko okuwujabulisa kakhulu umoya wami ngoba kwenza ngibone ukuthi ngiwusizo emphakathini.”

Uthi ukungesekani kwabantu abamnyama bebodwa nokungelekelelwa ngokwanele wuhulumeni ngezinye zezinto ezenza abanye osomabhizinisi basale endleleni.

UMthembu engaphakathi eBuild it

“Enye into esilimazayo wukuthi abanye bethu bangena emikhakheni abangabizelwe kuyona, nokuthi uma sebebhekana nobunzima bayo bahluleke wukubekezela. Yingakho nje ngicebisa wonke umuntu ofuna ukuqala ibhizinsi ukuthi enze into ayithandayo, abekezele, bese ehlala njalo ezikhathaza ngokuthi yini angayenza ukuze abe ngcono kunayikhona ngaleso sikhathi,” kweluleka uMthembu.

Uthi ayikho into eyomjabulisa njengokubona kwanda amabhizinisi abantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi abasemalokishini.

Facebook: Thando Mthembu

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page