UNksz uWelile Gumede, umsunguli we-Azowel Projects, ekhiqiza amaveji yaKwaMaphumulo, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukungawutholi umsebenzi awufundele kube yisibusiso. Ungene kwezolimo kanti useziphilisa ngokukhiqiza amaveji. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NJENGENINGI lentsha yakuleli ufunde waphothula iziqu kodwa akangawuthola umsebenzi. Impilo ibe nzima ezama indlela yokuziphilisa, waze wasizwa wumcabango wokungena kwezolimo. Manje uyasimama kule ndima njengoba esenenkampani ekhiqiza amaveji.

UNksz uWelile Gumede, oneminyaka ewu-30, waseMvozane, KwaMaphumulo, KwaZulu-Natali, uwumsunguli we-Azowel Projects, inkampani yezolimo ekhiqiza utamatisi, u-green pepper no-cucumber.

“Ngo-2013 ngenze uN6 we-Chemical Engineering eBerea Technical College, nokuthe sengiwuphothulile ngo-2014 impilo yaba nzima ngingawutholi umsebenzi. Kwadingeka ngicabange ukuthi yini engingayenza ukuze ngiziphilise.

“Isimo sibe muncu kakhulu sengithole umntwana ngo-2015. Kwaphoqa ukuthi ngisukume, okuyilapho engafikelwa khona wumcabango wokungena kwezolimo ngisebenzisa ingxenye yemali yesibonelelo sengane engangiyibeka.

“Ngenxa yokuthi ngasekhaya kwakuvele kunepulazi elingamahekthare awu-9.5, ngabe sengenza imizamo yokuthi ngilithole ukuze ngililime. Ngibhalise i-Azowel Projects ngo-2017, ngaqala ukusebenza ngo-2018 ngisebenzisa ulwazi lwezolimo engaluthola kuYouTube,” kulanda yena.

Ipulazi le-Azowel Projects

Eqala uke wabhekana nenkinga yemali, indlala yamakhasimende engakwazi nokudayisa imikhiqizo yakhe ezitolo ezinkulu kodwa ngokuzikhandla wagcina esimama njengoba manje eseqashe izisebenzi eziwu-43 epulazini.

“Ngisizwe wukuzihlupha ngolwazi, ngihambela imibuthano yokucobelelana ngezamabhizinisi, ngangenela nemincintiswano ngenhloso yokuthola imali yokufukula ibhizinisi,” kusho uNksz uGumede.

Kwathi ngelinye ilanga ngo-2018 elalele Ukhozi FM ohlelweni lwezolimo, wezwa ngohlelo lokufukula abalimi abasafufusa.

“Ngabe sengilandela yonke imigudu efanele, nokwenza ngasizakala kakhulu njengoba ngagcina ngixhaswe (yiNational Youth Development Agency) ngoR50 000, kwalandela iSAB ngoR1 million ne(National Empowerment Fund) ngoR1.6m,” kusho yena.

Umkhiqizo we-Azowel awugcini ngokutholakala KwaMaphumulo namaphethelo kuphela, kepha udayisela ezinye zezimakethe eVerulam naseThekwini.

Ngonyaka odlule wenze imali engaphezu kukaR1.2m. Amaveji e-Azowel Projects abiza uR6 kuya kuR22.

UNksz uGumede ehlola umsebenzi wezithukuthuku zakhe

Uthi ukuba wusomabhizinisi kwenze wafunda ukunakekela ibhizinisi nokugwema ukusebenzisa imali yebhizinisi ezintweni ezingaqondene nalo.

“Ibhizinisi kufanele uliphathise okwengane encane, ulinakekele ngaso sonke isikhathi bese utshala imali kulona ukuze lidlondlobale,” kweluleka uNksz uGumede.

Weluleke abafisa ukungena kwezamabhizinisi ukuthi baqale benze ucwaningo ngebhizinisi abafuna ukuliqala bese beqala ngokuncane abanako.

“Kwabafuna ukungena kwezolimo, ngingathi uma livela ithuba lokukufundela balibambe ngezandla zombili ukuze bafunde ngale mboni, bese behambela nezigcawu zokucobelelana ngolwazi ukuze bancele embeleni ogwansile kwasebephambili,” kweluleka yena.

UNksz uGumede ufisa ukugcina esedayisa isivuno sakhe ezitolo ezinkulu, abe nesitolo samaveji bese andisa namathuba emisebenzi.

Facebook: Azowel Projects

Instagram: welz_gumede

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page