Asifundeni emaphutheni esiwenze ngo-2021, kuloba uNtokozo Biyela

LENA yingosi yokugcina onyakeni u-2021. ngithanda ukuthatha leli thuba ngikufisele okuhle kodwa mfundi wale ngosi. U-2021 awubanga muhle neze, usiphilise lubhojozi nxazonke. Baningi abanye abalahlekelwe wokuningi, okunye okufana namabhizinisi ebebeziphembela wona.

Sithe sisakhala ngeCOVID-19, nomonakalo ewenzile, kwafika udlame lwangoJulayi singazelele, lwacekela phansi konke okuncane ebesithi sibambelele kukona. Baningi futhi abalahlekelwe yimisebenzi, kwacaca ukuthi njengoba kuyiwa phambili amathuba okuthola eminye imisebenzi asezocikizela.

Namanje sisenaneminjunju yokulahlekelwa futhi kusekude phambili. Okubuhlungu kunako konke wukuthi ingqalasizinda eningi yalimala ezindaweni zakithi thina bantu abamnyama. Yithina esacekela phansi izakhiwo nezinto eziyizinsiza emiphakathini yethu. Manje kuyadabukisa ukubona ukuthi miningi imiphakathi izinto ezingakabuyeli esimweni.

Miningi imiphakathi esantula kakhulu kunakuqala. Iningi labantu selizithola sekufanele likhokhe imali ethe xaxa ukuze lenze zonke izinto ebelikade likwazi ukuzenza emalokishini noma emakhaya. Abaningi abasakwazi ngisho ukukhipha imali emishinini yasebhange ebithe chithi saka emalokishini noma emakhaya lapho izinsiza zintuleke ngendlela emangalisayo.

Kubuhlungu ukubona lesi simo sesigabhe imiphakathi yethu, kodwa-ke akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kufanele ngabe siyisizwe esimnyama kuningi esikufundile kuzo zonke lezi zigameko esibhekane nazo.

Uma singafundanga lutho, kuyobe kusho ukuthi silukhuni sidlula itshe. Okumqoka okubaluleke kunako konke wukuthi ungazigwazi ngowakho. Ngamanye amazwi, sinyele isihlahla kaningana ngoba sicabanga ukuthi ngeke sidinge umthunzi waso.

Silimele siyisizwe. Ngiyathemba ukuthi sizofunda emaphutheni. Akukuhle ukwenza izinqumo ngokulandela imizwa ngoba imizwa iyadukisana isikhathi esiningi. Baningi nje abasemajele ngenxa yokuthi bahluleka ukulawula imizwa. Asifunde ukuzibamba singazitholi sesingena enkingeni efana nale esiphuma kuyona. Ngezibhelu zangoJulayi kwafa abantu abacela ku-350.  Kubuhlungu loku ngoba bonke laba bantu bafela ubala.

Masiqinisekise ukuthi noma kwenzakalani ezweni lethu, singasiphindi isenzo sikaJulayi ngoba sizosifaka ehlane nasehlathini elimnyama kakhulu kunakuqala. Asifundeni ukungacekeli phansi ingqalasizinda esisazophinde siyidinge.

Asifundeni ukuthi sakhe siqhubekele phambili. Asifundeni ukuthi sakhe isizwe sakithi esimnyama esinamandla esikwazi ukuzimela singanciki kwezinye.

Okwamanje usemkhulu umsebenzi okusamele siwenze. Kusamele sike sithathe amageja silime, sihlakule bese siyavuna ekugcineni. Izibhelu zangoJulayi zisibonise ngokusobala ukuthi kahle hle asiphethe lutho, impilo yethu incike kwabanye. Asilwe nayo yonke imizamo ekhomba ukuthi uma siqhubeka nayo sizosala dengwane.

Ngala mazwi mfundi wale ngosi ngithanda ukukuqinisa idolo ngithi ngo-2022 usengawenza umehluko, ungadikibali. Ngo-2022 usazophumelela, inqobo nje uma indlela yokucabanga kwakho izofaka omunye noma abanye abantu phakathi, ngoba ngeke ukwazi ukuphumelela wedwa.

Sidinga ukubumbana singama-Afrika sishaye isixaxambiji. Nginifisela amaholidi amahle no-2022 onezibusiso.

  • UBiyela uwumeluleki wamabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page