Kunehlansi yethemba ekuphatheni imali kweminyango kahulumeni kodwa kwembulwa kwembeswa emabhizinisi kahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUBENOMEHLUKO obonakalayo endleleni okusetshenziswe ngayo imali kahulumeni eminyangweni kazwelonke nasezifundazweni ngonyaka wezimali ka-2020/21. Nokho kusabhimba uhlelo eminyangweni ewukhiye ekuletheleni abantu izidingo nasemabhizinisini kahulumeni.

Usho kanje umbiko osanda kukhishwa yiHhovisi lomcwaningimabhuku-jikelele. Ziwu-679 izikhungo ezicwaningiwe kanti lo mbiko okhishiwe owemiphumela yeziwu-425.

Lo mbiko uveze ukuthi isibalo sezikhungo ezithole imibiko engenagcobho ziwu-115 noma u-27%, nokuyiminyango namabhizinisi abesebenzise uR1.9 trillion

Ezithole imibiko emihle kodwa enogcobo zona ziwu-187 noma u-45% bese kuthi ezithole imibiko engemihle futhi enogcobho ziwu-74 noma u-17%.

Abathole umbiko umcwaningimabhuku-jikelele abone ukuthi abakuveze emabhukwini abo akulona iqiniso le ndlela abasebenzise ngayo imali babili noma u-1% bese kuthi abathole umbiko omubi kunayo yonke ngoba bengabulethanga ubufakazi baloko abathi imali bayisebenzisele kona bawu-13 noma u-3% kanti abangawalethanga amabhuku abo bawu-34 noma u-8%.

Umcwaningimabhuku-jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthe lo mehluko okhona awusheshi ngokwanele futhi iminyango kahulumeni ethinta impilo yabantu kakhulu isasalele emuva kakhulu.

“Ukuthola umbiko omuhle akuhlale kuyinkomba yokuthi izidingo zihlinzekwe kahle kodwa kungaba yisisekelo esihle sokuthi izidingo zihlinzekwe kahle nokungahlomulisa izakhamuzi zaseNingizimu Afrika,” kusho yena.

Ukhalile ngeminyango athe iyinsika ekuletheleni abantu izidingo, okuyimiNyango yezeMpilo, owezeMfundo, owemiSebenzi yoMphakathi nowokuHlalisa abaNtu, njengoba ethe imiphumela yawo ibingemihle neze futhi ukuphucuka kwezinto kuyona kuyatotoba uma kuqhathaniswa neminye iminyango. 

Kule minyango mibili noma wu-5% ethole umbiko omuhle ongenagcobho kwathi ewu-26 noma u-65% yathola omuhle kodwa onogcobho. Ewu-12 noma u-30% ithole umbiko ongemuhle futhi onogcobho.

UNksz uMaluleke uthe le minyango yabelwa okungenani u-33.33% wesabelomali futhi iyona esekhaleni lemisebenzi yokuphucula ingqalasizinda nokuletha izidingo kubantu. 

“Iminyango namabhizinisi kahulumeni kumele bafunde ukwenza okuningi ngokuncane njengoba kwanda ukufunwa kwezidingo nokuthi (abantu) baphendule ngendlela abasebenzisa ngayo imali. Nokho kunobufakazi bokuthi kunobuthaka obujulile endleleni okuphathwa ngayo imali,” kusho yena.

Uthi kubantu obekucwaningwa amabhuku abo, bangaphezu kwesigamu abebelethe amabhuku angekho ezingeni futhi ukube bebengabanikanga ithuba lokuthi bawalungise, bawu-182 kuphela abantu ababezothola imibiko emihle esikhundleni salaba abawu-302 abagcine beyitholile. Iningi bekungamabhizinisi kahulumeni.  

Enaba ngendlela amabhizinisi kahulumeni aphathe ngayo imali umcwaningimabhuku-jikelele uthe libe linye noma u-7% othole umbiko omuhle ongenagcobho, kwathi amane noma u-27% wathola umbiko omuhle onogcobho. Amabili noma u-13% athole umbiko ongemuhle futhi onogcobho, kwathi elilodwa noma u-7% wathola umbiko omubi kakhulu njengoba lingalethanga ubufakazi bendlela imali eliyisebenzise ngayo.

I-Denel neSAA abazange bayilethe imibiko, kanti le nhlangano yamabhanoyi bekuyima iletha oka-2017/18. I-SA Express nayo selokhu yagcina ngo-2019/20.

Inqola iqhubekile nokubheka eweni amabhizinisi kahulumeni anjengePrasa edlala ngemali

Kwabawu-12 abathole imibiko emibi kakhulu njengoba bengabulethanga ubufakazi bendlela abathi basebenzise ngayo imali yi-SA Nuclear Energy Corporation, iNational Skills Fund, ngamakolishi okufundela amakhono amane nama-development corporation aseFree State naseNorth West kanti nango-2019/20 kwakungesifanayo ngalezi zikhungo.

Kwabangayilethanga imibiko noma abayilethe sesingekho isikhathi esanele ukuthi ingacwaningwa yiPrasa, i-Independent Development Trust neCompensation Fund, okuyizikhungo ezazithole imibiko emibi ngo-2019/20 ngoba zazingabulethanga ubufakazi bendlela ezazithi zisebenzise ngayo imali.

Usho kanjena nje umcwaningimabhuku-jikelele ngamabhizinisi kahulumeni, noNongqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana wakhala esifanayo ethula isabelomali saphakathi nonyaka wezimali njengoba athi ahlehlisela emuva uhulumeni.

“Kusukela ngo-2013 uhulumeni usesebenzise ngaphezu kukaR290 billion ukutakula amabhizinisi kahulumeni, nokwenze zangenziwa ezinye izinhlelo ezibalulekile. Manje ukuhlelwa kabusha kwamabhizinisi kahulumeni sekuzokwenziwa ngokuthi uthini umbiko mayelana nokubaluleka kwaleyo nkampani,” kusho ungqongqoshe. 

UGodongwana wathi kuzomele amanye ala mabhizinisi ahlanganiswe, amanye avalwe.

Imali esetshenziswe ngaphandle kwemvume, nokuholele ekutheni kweqiwe esabelweni esibekiwe, ibe nguR3.21bn, kule mali u-90% ngosetshenziswe yile minyango esekhaleni lokulethela abantu izidingo.  Isiyonke iminyango kahulumeni ishode ngoR41.74bn.

UmNyango wezeMpilo uhlawuliswe uR1.76bn ngamacala okuba budedengu oboshelwe wona.

Imali emoshiwe ibe wuR1.72bn kanti iminyango esekhaleni lokulethela abantu izidingo namabhizinisi kahulumeni yiyo ehamba phambili kuloku njengoba u-52% umoshwe kuyona.

Eminyakeni emithathu edlule iwuR6.71bn imali kahulumeni emoshiwe. 

Ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kokulandela imithetho kahulumeni kunyuke kwafinyelela kuR166.85bn, kusuka kuR109.8bn. Abantu ababe nesandla esikhulu kuloku yiNational Student Financial Aid Scheme esebenzise uR77.49bn ingaxhumananga nongqongqoshe ngemithetho mayelana nabantu okufanele baxhaswe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page