UMnu uNdumiso Gule weGule Agric Consulting, ecija abalimi yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usebenzisa ulwazi namava emboni yezolimo ukufukula abalimi abamnyama abasafufusa. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUFUNDA kabanzi ngezolimo kwenze wathola ukuthi abalimi abaningi abamnyama bangena kulo mkhakha bengenalwazi lwawo, okwenza kube wumqansa eningini labo ukuchuma ngenxa yokungazi ukuthi benzenjani ukuze badlondlobale kule mboni.

Yingenxa yaloko uMnu uNdumiso Gule, waseMnambithi, KwaZulu-Natali, kodwa osezinze eMgungundlovu, anquma ukuqala iGule Agric Consulting, inkampani esiza abalimi abamnyama abasafufusa ngokubacija ngolwazi oluzobachumisa.

“Ngenze i-Animal Production eCedara College of Agriculture, ngaphinde ngathola amava ezolimo iminyaka ewu-11 eBaynesfield Training Academy, eVeterinary House Hospital, eSpurwing Feedlot, eMSD Animal Health naseJoseph Bayness Estate,” kulanda yena.

UGule uwungoti wokuphatha imfuyo

Uthi ukucijwa kule zinkampani zonhlanu kwenze wafunda ngokuntula ulwazi kwabalimi abamnyama, nokwenza ukuthi bangachumi kahle abanye bagcine besala endleleni.

“Ngibe sengiqala iGule Agric Consulting (abalimi abamnyama abasafufusa) ngibacija ngolwazi uma ngithola isikhathi iminyaka eyisikhombisa, ngase ngiyibhalisa njengenkampani ngonyaka odlule. Loku ngikwenze ngoba ngifuna ukuvala igebe lokuswela ulwazi eliphakathi kwabalimi abamhlophe nabamnyama, ngenze inzuzo ngako,” kusho uGule.

Phakathi kwezinto azenzayo ukusiza abalimi abasebancane wukubacija ngolwazi, abafundise ngokuthi bangachuma kanjani nokuthi inakekelwa kanjani imfuyo, okuyiwona mkhakha wezolimo anolwazi olunzulu lwawo.

Uthi: “Angigcini ngokubafundisa okubhalwe phansi kuphela kodwa ngiyabathatha sivakashele emapulazini beyobona ukuthi kwenzakalani, babone nokuthi imfuyo iphathwa iphinde ikhuliswe kanjani.”

Ukuhlangana naye akucije ngolwazi lwezolimo ubiza uR500 ngehora, kube uR5.50 i-kilometre uma ezoza epulazini lakho noR650 wokucijwa ngosuku.

UGule nabanye abafundi bakhe

Uthi ukungatholi umhlaba azowulima noma afuyele kuwona ngenye yezinselelo abhekene nazo okwamanje. “Ngiyafisa ukuthola umhlaba omkhulu ngokwanele ukuthi ngingalima kuwona, ngikwazi nokwenza kahle le misebenzi yokufukula abalimi engiyenzayo.”

Weluleke abafuna ukungena kwezolimo ukuthi bacwaninge ukuthi hlobo luni lomkhakha wezolimo abafuna ukungena kuwona bese beqikelela ukuthi abagxili entweni eyodwa.

“Kumele bazame ukuthi ipulazi labo libe nezitshalo nemfuyo ukuze uma kukhona okungenzi kahle ngezikhathi ezithile bakwazi ukuphephela kokunye. Kunoma wubani-ke ofuna ukuqala ibhizinisi, ngingathi akenze ucwaningo lokuthi hlobo luni lwebhizinisi afuna ukuliqala nokuthi uzoxazulula yiphi inkinga ngalo,” kucebisa uGule.

Uthi ufuna ukushintsha impilo yabalimi, ikakhulukazi abafuyile, ngokubalekelela ukuthi badlondlobale, angagcini ngabaseNingizimu Afrika kuphela kodwa agcine esethuthukisa nabakwamanye amazwe ngamava akhe.

Facebook: Gule Agric Consulting Pty Ltd

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page