UNkk uNontokozo ‘uChef Nono’ Mtshali we-In the Kitchen with Nono

Izithombe: Zithunyelwe

Usheba uthando lwezilimi nebhodwe ongomunye wabapheki abahamba phambili eNingizimu Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKWANDELE bani ukuthi uthi wenza umsebenzi owubizo lwakho nokhule wazi ukuthi yiwona owuthandayo kodwa futhi uphinde uthole ithuba lokuba nebhizinisi elivuthayo lomsebenzi okukuthathe isikhathi ukubona ukuthi nawo uyawuthanda. 

Yiloku kanye lokho okwenzeka empilweni kaNkk uNontokozo Mtshali, umpheki onenkampani i-In the Kitchen with Nono, ayiqale ngo-2014.

Ibhizinisi likaNkk uMtshali, odume ngelikaChef Nono, ligxile ekufundiseni abantu ukupheka kanti uphinde asebenzisane nezinkampani ezinkulu napheka ngezithako zazo bese eyakhangisa ezikhundleni zokuxhumana – umsebenzi nawo akhokhelwayo ngawo.

Ngaphezu kokuba naleli bhizinisi uphinde asebenze ngokugcwele njengoba eqashwe yisikhondlakhondla saseMelika uGoogle lapho enza khona umsebenzi wokubuyekeza izilimi, i-language reviewer. 

Lo mpheki, okhulele oLundi kodwa osezinze eThekwini nomyeni wakhe nomntwana wabo, ukhule azi ukuthi uyazifela ngezilimi njengoba nasesikoleni kwakungenye yezinto ayedume ngayo.

“Namanje ngisazithanda izilimi, isiNgisi nesiZulu. Uma ngiqeda umatikiletsheni ngo-2006 angiphasanga kahle njengoba kuyiwona nyaka okwashona ngawo umama. Ngacela ukuwuphinda umatikuletsheni ngoba inhloso kwakuwukubhalisela i-Language Practice.”

Idombolo nesitshulu okunye kokudla adlisa ngakho uChef Nono

Ukhulele ekhabonina, nokuthe ngokudlula kukanina emhlabeni wakhuliswa wuninalume nomalumekazi wakhe, nabo abangasekho njengoba bashona iminyaka ilandelana eseqeqeshelwa umsebenzi.

Indaba yokupheka iqale lapho ekhaya njengoba umalumekazi wakhe ayekhonze ibhodwe kanti wayethi yena nomzala wakhe abapheke uma kuyimpelasonto. Uthi yena wayekujabulela ukupheka kanti umzala wakhe wayekhonze ukuqoqa izitsha.  Kepha nangaleso sikhathi wayengakanaki kangako ukuthi ukuthanda kangakanani ukupheka.

“Lapho ngaqala khona ukubona ukuthi ngiyayithanda lento yingesikhathi ngifundela umsebenzi ngihlala ngedwa esikoleni.  Ekhaya upheka ngaloko okukhona kodwa sengihlala ngedwa ngangithenga izithako ezinhlobonhlobo, ngenze ukudla. Ngiqale umsebenzi ngama-platter kodwa engangishutha izithombe zawo ngifake kuFacebook, nokwalandela ngokuthi abantu bacele ngibaqeqeshe ngaqala kanjalo ngo-2018.Unabalandeli abangu-657 000 ezinkundleni zokuxhumana.

“Sengawayeka ama-platter. Ngike ngabaphekela nabantu kodwa bengingeqi emcimbini wabantu abawu-50 futhi kwakukhokha kahle kodwa angisakwenzi nakho ngoba ukuphekela abantu abaningi akukona lokhu engibizelwe kukona mina. Ngiyakuthanda ukupheka kodwa angikuthandi ukuba sekhishini isikhathi eside.” 

UNkk uMtshali akabambelelanga othandweni nje kuphela kodwa uhambile wayothuthukisa ulwazi lwakhe esikoleni sokupheka, iCapsicum Culinary Studio, lapho enze khona iziqu ze-Food Preparation.

Inkukhu enomkhuba ngenye yezinto azishayayo

Ezinye zezinkampani ezinkulu asebenzisana nazo yiNola, iTastic, i-Amarula, iTabasco neMcCain.

Uthi ukuphekela izinkampani wumsebenzi awuthokozela kakhulu ngoba nakuba kufukuzwa nakuwona futhi inkampani nenkampani inemicikilisho yayo kodwa akumgqilazi ngoba kuyena kufana nokuthi uyakhokhelwa ngokuphekela umndeni wakhe zonke izinsuku. 

Uthi maningi amathuba akhona embonini yokupheka kuya nomuntu ukuthi ufisa ukwenzani. Nokho uyakhala ngokuthi abantu bawubukela phansi lo msebenzi. Muzwe echaza.  

UNkk uMtshali uke waba nengosi kwelinye lamaphephandaba esiZulu, lapho ebehlanganisa khona uthando lwakhe lokubhala, olwezilimi nolokupheka. Kuseyisifiso sakhe namanje ukuthi ngelinye ilanga aphinde abhale ngokupheka. 

Uke wadayisa amaphinifa kodwa wabuye wawayeka ngoba ebona ukuthi kunengozi yokuthi kungcole igama lakhe uma kwenzeka abantu bewagqoka bepheka emcimbini othize ngoba abanye abantu bangacabanga ukuthi kupheke yena, ikakhulukazi lapho izinto zingahamba kahle khona. 

Emva kweminyaka esaba uma emenywa ezinhlelweni zethelevishini ngenxa yokuba namahloni, kulo nyaka uvumile njengoba eke waba yingxenye yolunye uhlelo lwasekuseni, nathi ukuthokozele futhi wabona ukuthi ubesaba ubala.

Instagram: Inthekitchenwithnono

Facebook: In The Kitchen with Nono

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page