UNksz uLinda Maqoma, umengameli omusha we-ABASA

Izithombe: Zithunyelwe

Kusegazini ukulwela abantu abamnnyama kosanda kuthatha izintambo kwi-ABASA. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKHOKHO wakhe ngelinye lamaqhawe ahlonishwayo eNingizimu Afrika ngokulwela isithunzi nengcebo yomuntu omnyama. Inkosi uJongumsobomvu Maqoma nowagcina efele ejele eRobben Island, lapho wayengomunye wabantu ababehamba phambili belwela ukuthi abantu abamnyama bangaphucwa umhlaba wabo.

Esinye sezizukulwana sakhe uNksz uLinda Maqoma naso sisaqhuba le mpi yokuvikela isithunzi somuntu omnyama nokuthi umuntu omnyama athole inkululeko yezomnotho. 

UNksz uMaqoma usanda kuthatha izintambo zokuba wumengameli omusha we-Association for the -Advancement of Black Accountants of Southern Africa (i-ABASA), inhlangano eqondene nokuthuthukisa ama-accountant amnyama. Ungumuntu wesifazane wesihlanu ukuphatha lesi sikhundla.

“Uthando lwami lokufuna ukulwela intuthuko yabantu abamnyama yinto esegazini kimi ngenxa yemvelaphi yami. Akukho lutho olutheni olusashintshile seloku sathola inkululeko. Umhlaba (wathathwa) kubantu abamnyama kodwa abantu abamnyama abakabi nawo amalungelo.

“Uma ngingagxila kuma-chartered accountant, awu-60% abelungu bese kuthi (amnyama awu-30%), lapho ngisho okuhlanganisa amaNdiya namaKhaladi. Uma ngisho abantu abamnyama bodwa, singaphansi kakhulu isibalo njengoba bewu-15% kanti abesifazane abamnyama bona bangu-7.5%,” kukhala yena.

Uthi nakuba kusekuningi okusafanele kushintshwe njengoba ngisho nabesifazane abaphethe izinkampani ezihweba eJohannesburg Stock Exchange besayidlanzana kodwa uyakholwa wukuthi abantu abafana nokhokho wakhe abafelanga ubala; kukhona okwabasiza ngakho ukulwa kwabo.

UNksz uMaqoma, oneminyaka ewu-34, uzalwa eBhofolo, eMpumalanga Kapa. Waqala iziqu zakhe eWits University ngaphambi kokuziphothula eFort Hare, lapho enza khona ne-Certificate in Theory of Accounting yakhe noma iHonours okuhluka amagama kuye ngenyuvesi.

Njengomengameli omusha we-ABASA, uthi enye yezinto azimisele ukuzilungisa wukuthi onke amahhovisi ale nhlangano kumele asebenze ngendlela efanele, enenhlonipho nokuzimisela kungagcini nje ngehhovisi eliseGauteng kuphela. 

Uthi uma kungabanjiswene futhi kungahlonishwa umsebenzi yonke indawo, loko kuzosho ukuthi kukhona lapho izinhloso zabo bengazifezi khona futhi kuzoba lula ukuthi bahlukane phakathi.

Okunye okuseqhulwini wukulwa indaba yokubuyekeza izivivinyo zokugcina ezibhalwa ngaphambi kokuthi umuntu abe yiCA, phecelezi i-board exam, i-ABASA ethi zihlelwe ngendlela ecwasa umuntu omnyama.

“Kunophenyo oluke lwenziwa yiSAICA, nolusakhiphe umbiko wesikhashana (futhi ongakakhishelwa umphakathi) oluveze ukuthi amathuba okuthi umuntu omnyama aphase awu-20% kanti amathuba okuthi umlungu aphase awu-60%. Abelungu yibona abasenamathuba amahle okuthola le misebenzi ephucukile. Ukhumbule ukuthi abantwana abaningi abamnyama baqhamuka ezikoleni lapho kusasele emuva nangobuchwepheshe kanti namanyuvesi awafani. Ngiyawazi mina umehluko ngoba ngifunde emanyuvesi ahlukene (nangokomlando).”

UNksz uMaqoma ethula inkulumo yakhe yokuqala ewumengameli we-ABASA

Enye yezinto ezihlukile ngokwemfundo wukuthi kuyaziwa ukuthi uma umuntu enze iziqu zeBCom Accounting emanyuvesi okwakungawabantu abamnyama kuphela kufanele enze i-Honours iminyaka emibili esikhundleni sonyaka. UNksz uMaqoma uyakhala ngaloku njengoba ethi kudalwa wukuthi sekwaze kwaba yinto eyamukelekile ukuthi labo bafundi bazoyifeyila i-Honours ngonyaka wokuqala.

Uthi zikhona izingxoxo ezaqala ngo-2015 ezazibheka ukuthi ingabuyekezwa kanjani indlela okufundiswa ngayo, nathi bazobuyela kuzo ukubheka ukuthi kwakugcinwe kuphi.

I-ABASA inesikhwama esisegameni likaNkuhlu Subvention Fund abalekelela ngaso ukuthuthukisa othisha basemanyuvesi amnyama. Uthi neHhovisi loMcwaningimabhuku-jikelele liyaphonsa esivivaneni kulesi sikhwama kanjalo neFasset Seta.

“Enye into edinga ukubhekwa yilena yokuthi yini eyenza othisha bangahlali emanyuvesi ngoba nalokho kunesandla. Uma ubheka nje eWalter Sisulu yonke into iqhubeka kahle ngoba othisha bakhona bayahlala kodwa eFort Hare abahlali,” kubalisa yena.

Ngenkathi eyeka eWits wathola umsebenzi kwenye inkampani encane kanti futhi wathola nomntwana akhetha ukumkhulisa iminyaka emithathu.

Wasizwa wuninalume ukuthi aqedele iziqu zakhe njengoba unina adlula emhlabeni efunda uGrade 11. “Umthetho wami ngiwumuntu oyiqedayo into ayiqalile kanti ngalibona nethuba enganginikwa lona, ngalijabulela futhi nganquma ukuthi ngizolisebenzisa kahle. Ngiyazi futhi ukuthi kungenxa yomuntu umama ayewuyena, wayemnene kubantu.”

UNksz uMaqoma uqale ukusebenza ne-ABASA esesenyuvesi kanti uphathe izikhundla ezihlukene futhi wahlala nasemakomidini ahlukene ngaphambi kokuqokwa abe wumengameli. 

Usanda kusungula inkampani yakhe iNomatshawe Group emva kokuyeka ukusebenzela iKPMG. Le nkampani igxile ezintweni ezihlukene njengoba yenza nomsebenzi wokuthuthukisa intsha. Kusukela ngonyaka ozayo uzokwethula nangokusomthethweni nophiko lwe-accounting. 

Nakuba esebenze eKPMG ngalesi sikhathi bekubhokile ukuvela kwamahlazo athinta inkohlakalo kule nkampani kodwa uthi lokho yinto emkhulisile futhi yamfundisa ngokubaluleka kwegama lomuntu qobo. “Lezi zikhundla (esiziphathayo) azisho lutho uma singekho qotho.”

Uthi kuyadingeka ukuthi kwandiswe isibalo sama-accountant nabacwaningimabhuku abaqotho.

Okunye ngaye:

  • Uyingxenye ye-4th Class of the African Leaders Institute (Young Leaders (ALI-YL), eyingxenye ye-Aspen Global Network;
  • Ungomunye wabaqondisi bebhodi ye-Young African Entrepreneurs Institute;
  • Uyiphini likaSihlalo weSAIGA Africa and Global Committee;
  • Uphumula ngokuhlala nendodakazi yakhe nokuvakashela i-farmer’s market; 
  • Ukhonze inyama eyoswe wuyise;
  • Ukhonze ukufunda izincwadi ezibhalwe ngabantu asebeke bahola izinhlangano zabantu abamnyama njengebhalwe nguSolwazi uBonang Mohale ethi Lift As You Rise nekaNolitha Fakude ethi Boardrom Dancing: Transformation Stories from Corporate Activist.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page