UNksz uXolile Mbatha, umnikazi weDlekezele Fencing yaseMpangeni, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usukunyiswe wukubona ukuhlupheka kwabantu abamnyama oqale ibhizinisi lokubiya. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WABA nenhlanhla yokuthola ithuba lokufunda kabanzi ngokubiya nezinye izinto ezihambisana nako. Esafunda ngako, wathola ukuthi bayindlala abantu abamnyama kule mboni ekubeni emaningi amathuba kuyona.

Loko kwamvula amehlo uNksz uXolile Mbatha wase esungula iDlekezele Fencing, ibhizinisi lokubiya aliqala, ngo-2017 ngemva kokuqeda ukwenza uhlelo lonyaka lokufunda lo msebenzi.

UNksz uMbatha, oneminyaka ewu-36, waKwesakwaMthethwa, Empangeni, KwaZulu-Natali, uthi ngaphambi kokuqala ibhizinisi usebenze isikhathi eside embonini yezokwakha, lapho efunde khona okuningi ngamathuba akuyona.

“Ngibe sengithola ithuba lokufunda kabanzi ngokubiya ngisasebenza embonini yezokwakha, nokuthe sengiqede lolo hlelo ngabona kuwumqondo omuhle ukuqala ibhizinisi lokubiya ngenxa yamathuba akulona.

“Nangaphandle kwaloko, ngase ngikhathele wukusebenzela omunye umuntu ngenza umsebenzi owodwa. (Ngase) ngifuna ukuqala into ezothi mina, ngase ngiqala iDlekezele Fencing ngaphansi kwenkampani yami iDlekezele Trading. Kuyona ngisebenzisana nezisebenzi eziyishumi,” kulanda uNksz uMbatha.

Luthothana luthule kanje uthango olwenziwa yiDlekezele Fencing

Uthi ibhizinisi lakhe ligxile Empangeni naseKZN yonkana. EDlekezele Fencing bafaka zonke izinhlobo zothango ezinkampanini ezizimele nasemizini yabantu. Imvamisa kubathatha amasonto amathathu ukuqeda umsebenzi.

“Ngisaqala ngike nganenkinga yokungawatholi amathenda, nokuphoqe ukuthi ngiyiyeke indaba yawo, ngagxila ekufakeni uthango ezinkampanini ezizimele noma wubani ofuna simfakele.

“Kuke kwaba yinkinga nokuthola amakhasimende ngenxa yokuthi abantu bebengakholwa ukuthi ngiyakwazi ukwenza lo msebenzi, ngoba ngiwumuntu wesifazane kodwa izinga lawo elicokeme yilo elenze ngandelwa amakhasimende,” kusho yena.

Omunye wemizi ebiywe yiDlekezele Fencing

Uthi ukuba sebhizinisini kwenze wafunda ukuthi yonke into eyenziwayo ethinta ibhizinisi kumele ibhalwe phansi ukugwema izinkinga ezidalwa wukuthi izivumelwano zisuke zenziwe ngomlomo.

Ucebisa abafuna ukuqala ibhizinisi ukuthi benze into abayithandayo. “Bese bezihlupha ngokuzicija ngolwazi lwezamabhizinisi, bakhuthalele nokuba yingxenye yezinhlelo ezizokwenza bacijeke ngokuphatha ibhizinisi nokuchuma kulona.”

UNksz uMbatha ufisa ukuthi iDlekezele Fencing ikhule igcine isizikhiqizela yona izinzisakusebenza zokubiya ukugwema ukuzithenga kwabanye abantu.

Facebook: Dlekezele Trading

Instagram: dlekezeletrading

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page