Kudingeka izinkampani zinyuse amasokisi emizamweni yokunyusa isibalo sabagomile, kuloba uBusi Mavuso

NGINGATHANDA ukubona onke amabhizinisi eNingizimu Afrika enza konke okusemandleni ukugqugquzela izisebenzi zawo nomphakathi wonkana ukuthi ugome. Loku kuzosiza thina singamabhizinisi. Asisoze salunqoba ubhubhane iCOVID-19 uma singasinyusi isibalo sabantu abagomile ezweni lonke.

Sekube nenkulumompikiswano enkulu ngokuthi kumele yini abantu baphoqwe ukuthi bagome. Izinkampani ezifana neDiscovery sezitshengisile ukuthi kunamandla kangakanani ukwenza loku njengoba manje sekuwu-94% wezisebenzi zayo ezigomile. Nezinye izinkampani sezisilandelile lesi sibonelo noma kusazoba khona abazofisa ukuyilwa ngomthetho; nginesiqiniseko salokho. Izinhlangano zosomabhizinisi zimatasa nokufuna ulwazi ukuze zizocaciseleka ukuthi umthetho uthini, futhi zilufuna ngokushesha.

Kungiqinisa idolo ukuthi noMengameli uCyril Ramaphosa usungula ithimba elizobucungula lolu daba. Kukhona okunye okuningi uhulumeni angakwenza ukuze ukuphoqa abantu kube lula. Ukugoma yinto enhle emphakathini ngoba isibalo esiphezulu sabantu abagomile sinciphisa kakhulu ingozi yokuthi umuntu agule kakhulu, kwehlisa ukuthelelana futhi kwehlisa namathuba egciwane elisha.

Nokho izinkampani kuningi ezingakwenza ukugqugquzela abantu ukuthi bagome ngaphandle kokubaphoqa. Zigqugquzeleni futhi nizeseke izisebenzi zenu, eziningi ezingakwazi ukugoma ngenxa yenkolelo ejulile kodwa kungenxa yokungabi nalo ulwazi olwanele lokwenza isinqumo esiphusile. Zisizeni ngokuzinika ulwazi olucacile ngomgomo ngisho nobufakazi obuqhamuka nakwamanye amazwe obuveza ukuthi kusiza kanjani ukuthi izinto zibuyele kokwejwayelekile ezweni. Zichazeleni ukuthi zingagoma noma kuphi futhi nizinikeze nesikhathi sokuyogoma njengokusho komthetho.

Yize kungenzeka ukuthi zikhona nezinye izizathu ezithinta ukuphepha kwezisebenzi emsebenzini okufanele zizenze ukuze zigome kodwa yinto efanele umphakathi wonkana futhi izinkampani zingalekelela ukwandisa abantu abagomile.

Kuyangikhuthaza ukubona izinkampani ezinemizamo yokwenza loku njengalezo ezethule izaphulelo. Lena yindlela elula amabhizinisi angayisebenzisa ukugqugquzela ukuthi abantu benze into esiza umphakathi wonke. Ngicabanga ukuthi lokhu kuhambisana nokuzibophezela kwezinkampani ekubeni ngamabhizinisi akhathalele inhlalakahle yabantu.

Ngingathanda ukubona izinkampani zethula imibiko emphakathini ngokuthi yini eziyenzayo ukugqugquzela ukuthi abantu bagome kuzona ngaphakathi nomphakathi wonkana, kumele zihlomule ngokubongwa esidlangalaleni. Ezinye zithathe izinyathelo ezinhle. Isibonelo nje yiDG Murray Trust exhase imiklomelo engase ihlonyulwe ngabagomile ekupheleni konyaka. I-Uber ithutha abayogoma mahhala ukubayisa lapho kugonywa khona.

Ngiyamncoma nohulumeni ngamaVooma voucher okumanje atholwa ngabaneminyaka ewu-50 kuya phezulu kanjalo nangomkhankaso wokugqugquzela ukugoma iVooma Vax Champs.

Igciwane i-Omicron selone izinto kakhulu. Umphumela omubi embonini yezokuvakasha uholele ekukhanselweni kwezicelo ezingaphezu kukaR1 billion zabantu abebezovakasha ezinsukwini ezintathu ngenxa yendlela esidonsele amehlo omhlaba ngayo iyashaqisa.

Izibalo zokungasebenzi kwabantu (eziphume) ngesonto eledlule zisikhombisile ukuthi isimo sibi kangakanani, imisebenzi isaphela yize imigomo eminingi yokuvalwa kwezwe ingasekho njengoba imisebenzi ngekota yesithathu ingaphansi ngewu-660 000 kunangonyaka odlule. I-Omicron izosibhebhezela lesi simo.

Izinkomba ziveza ukuthi sinyukile isibalo sabagomile ngesonto eledlule. Yizindaba ezinhle lezo futhi zizosiza ukulwa ne-Omicron yize nakho ukunyuka mawala kwesibalo kunezinselelo zakho ekusabalaliseni umgomo kodwa siqinisekisiwe ukuthi kunomgomo owanele. Kungenzeka ukuthi sidinga ukugxila kakhulu endleleni esiwusabalalisa ngayo uma sizokwazi ukuthi isibalo sabagomile sihlale siphezulu.

Ngicela usithinte uma unezinye iziphakamiso ngokuthi yini engenziwa yizinhlangano zamabhizinisi ukulekelela ukunyusa isibalo sabagomile. Kuyasisiza sonke ukunyusa isibalo sabagomile.

Ukuzibophezela kukamengameli ukuthola indlela ezosiza ukuphoqa abantu ukuthi bagome yinhle futhi iyigxathu elimqoka empini yethu yokulwa naleli gciwane.

Nakuba singakazi ukuthi umgomo unamandla angakanani kwi-Omicron kodwa ukufika kwayo kusho ukuthi asikwazi ukulinda ukwenza izinqumo ezimqoka ngokuphoqa abantu ukuthi bagome kanjalo nokuvimba abangagomile ukuthi kube nezindawo abangakwazi ukungena kuzo.

Umkhandlu wokumbiwa phansi iMinerals Council ubike ukuthi amalungu awo anemisebenzi kagesi ongaphehlwa ngamalahle ongakhiqiza ugesi owu-3.9GW kodwa evinjwe yimicikilisho ukuthi isheshe.

Uma kuqhubeka isikhathi zingaxazululekile lezi zinto kusho ukuthi kusazothatha isikhathi ukuthi sibe nogesi omusha, nokunganciphisa ingcindezi ebhekene ne-Eskom. Ngale kwale micikilisho kukhona nokungacacile kahle ngalezi zinto ezivimbile.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page