UMnu uSithembiso Makhanya, umsunguli nesikhulu esiphezulu seThemzak Group yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Wakhuthazwa wukudilizwa ogubha iminyaka ewu-20 asungula inkampani esidlondlobele embonini yamakhemikhali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWABANYE abantu kuduma ikhanda uma umuntu ediliziwe emsebenzini ngoba usuke ethatha ebeka ukuthi uzokwenzenjani esephelelwe wumsebenzi. Nokho bakhona abasheshe babone ukuthi ukuvaleka komnyango kusho ukuvuleka komunye.

UMnu uSithembiso Makhanya ungomunye wabantu okwathi ngokudilizwa kwabo wabona ithuba lokuziqalela ibhizinisi eligxile emsebenzini ayewenza nawufundele. 

UMakhanya, ongowaseThekwini, wayisungula kanjalo iThemzak Group, inkampani ekhiqiza futhi idayise amakhemikhali okuhlanza amabhilidi, ngo-2001.

Ngenkathi eyiqala kukhona ayebambisene naye kodwa usasala yedwa manje enkampanini. Babedilizwe kwenye yezinkampani ezikhiqiza amakhemikhali okwathi ngokuthengwa ngabanye abantu banquma ukuvala amagatsha aseThekwini naseKapa ngoba befuna ukuba nelilodwa elikhulu eGoli, eGauteng. 

“Uthando lwento engiyenzayo nokufuna ukuhlenga imisebenzi yiyona into eyangigqugquzela ngathatha (imali) engangiyithole emsebenzini ngaqasha abanye abantu esasisebenza nabo.

“Sakhuluma nezikole, (lapho) kugcinwa amaloli khona nama-refinery. Izinto zokuhlanza amabhilidi zidingwa (yiwo) wonke umuntu, amasonto, wonke umuntu uyayidinga imikhiqizo yethu. Isibulalamagciwane yinto ekade yaba khona ingakabi bikho iCOVID-19,” kusho yena.

Namuhla emva kweminyaka ewu-20 iThemzak inamagatsha amabili eMlaza, eThekwini, nokuyikomkhulu layo, naseLenasia, eGauteng. Iqashe abantu abawu-13 ngokugcwele.

UMakhanya ekhangisa ngemikhiqizo yeThemzek kwi-Intra African Trade Fair yakulo nyaka

Ngale kweminyango kahulumeni nezikole, abanye abantu abangamakhasimende ayo yizikhondlakhondla ezinje ngeSapref eselokhu zaqala nabo eminyakeni engu-20 edlule, iSAB, Icebolethu Funerals, Ezemvelo KZN Wildlife, Ibhongo Consulting nezinye.

UMakhanya uneziqu ze-Chemical Engineering, aziqala eMangosuthu University of Technology kodwa waziqedela eML Sultan (esibizwa ngeDUT). Usebenzele izinkampani ezimbalwa njenge-Unilever, i-SAB nezinye ngaphambi kokudilizwa.

Uthi indlela yokuzisebenza wuhambo olumagwincigwinci oludinga ukubekezela, ukuhlonipha umsebenzi nokuqasha abantu abazowuqonda umbono wakho.

Enye into ebasizile futhi yabakhulisa wukuhlonipha amakhasimende, wukuthembeka nokwenza umkhiqizo osezingeni eliphezulu.

Ululeke abafisa ukuzisebenza ngezinto okumele bazigweme, mlalele echaza.   

Ngale kokukhiqiza amakhemikhali, sekukhona nenkampani ehlanza amabhilidi ngoba amanye amakhasimende abesuke efuna abantu abazowenzela yonke into bangagcini ngokuwadayisela umkhiqizo.

UMakhanya uthi basezinhlelweni zokwethula imikhiqizo yabo emasuphamakethe njengoba sebenawo umshini wokupakisha amabhodlela amaningi emva kokuboleka imali kwiNational Empowerment Fund.

“Lo mshini esinawo ukwazi ukugcwalisa ibhodlela elingu-500ml (kuya) ku-2lt. Asijahanga ukuxoxa nezitolo ezinkulu singakabi nayo indlela yokupakisha esheshayo ngoba besingafuni ukuthi uma sithola i-oda elithile bese uthola ukuthi liyasihlula.

“Sizobheka nezipaza lezi ezigcwele emalokishini, ngoba lowo ngukheshi ongena kalula. Yize kukuhle ukudayisela izitolo ezinkulu kodwa lezo zitolo zikhokhelana emva kwezinsuku eziwu-30 kuya kweziwu-90, ngakho izipaza (zizosiza) nge-cash flow.”

Uyakhala uMakhanya ngenkohlakalo, wathi ibhokile lapho besuke bezama ukuthola imisebenzi emikhulu khona noma befake izicelo zokuxhaswa ngemali; athi abantu babuye basizwe ngokuthi bazi bani.

Uthi izinhlelo ezinhle zikahulumeni zokulekelela osomabhizinisi ukuthi bathuthuke ziphazanyiswa yiyo le ndaba yenkohlakalo. “Uthola ukuthi kuxhaswa umuntu ozoqasha abantu ababili kodwa wena ubuzoqasha abantu abawu-20 bese uhlulwa wukuthi akubhekwa okuphethe kodwa kubhekwa ukuthi wazi bani, nokuqeqesha umuntu ebese egcina ethathwe ezinye izinkampani. Enye inselelo yilena yokuthi sizithola sincintisana nezinkampani zabantu abaqashwe wuhulumeni.”

I-Themzak ingenye yezinkampani ebezikhangisa kwi-Intra African Trade Fair egqugquzela ukuhwebelana phakathi kwamazwe ase-Afrika. UMakhanya uphethe ngokuthi abanesifiso sokuthi ngelinye ilanga imikhiqizo yabo bayidayisele amanye amazwe. 

Okunye ngaye:

  • Uphumula ngokubuka amafilimu, ukuzikhipha nomndeni wakhe nokuvakashela ezinye izindawo;
  • Uganiwe futhi unabantwana ababili;
  • Ukhulele eLamontville naseMlaza;
  • Uyikholwa kanti ukhonza eChrist Kingdom Citizen;
  • Unezifundo ezithinta ukuphatha amabhizinisi, ukudayisa nokukhangisa asezenzile;
  • Ukhonze ukufunda ngamabhizinisi nokubuka izinhlelo ezikhuluma ngawo njenge-Dragon’s Den.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page