Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noZamani Mzobe, imbongi yezinkondlo zesiZulu. Useke wahaya izinkondlo zakhe eNingizimu Afrika, eSwatini naseMozambique

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiyiphiwa wugogo, ngoba ngikhule abazali bengasekho emhlabeni.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngo-2015. Ngayivula ePosini.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi ikunikeza amandla, yenze uhlonipheke kanti ukungabi nayo kwenza ubukeleke phansi kwabanye abantu.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ukubamba amatoho ngisafunda isikole. Umholo wami wokuqala kwakuwuR300.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga izimpahla zokugqoka.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukondla ingane yami nokuthuthukisa ikhaya.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuyimosha ezintweni ezingenasidingo nokuzijabulisa ngokweqile nabangani.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Yebo, ngake ngangena kuleli elibizwa ngeMMM. Lacwila nemali yami ngingaka(tholi) lutho kulona.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi uma uyithola kumele uyitshale, wenze ikuzalele enye ube namacebo okuthi ungenza kanjani ukuze izalane yande.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala izinhlangano zokubuyisela emphakathini ngenhloso yokusiza abantu abakhule bengenabazali njengami. Ziningi izinhlelo engingaqhamuka nazo ngenhloso yokusiza umphakathi.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingabeluleka ngokuthi bagweme ukwenza izikweletu, babe nohlelo oluqondile lokuthi bazoyisebenzisa kanjani imali ingakafiki kubona, ikakhulukazi ngoba thina maciko asihlali sinemali kodwa siyithola uma siqashiwe noma kukhona umsebenzi esiwenzayo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page