Wenze kahle umengameli ukuthi angaxhamazeli ngenxa ye-Omicron ukugwema amaphutha amadala, kuloba uBusi Mavuso

LAZE lafika ngesikhathi esibi igciwane elisha leCOVID-19, i-Omicron. Ngalesi sikhathi nje imboni yezokuvakasha isinethemba lokuthi izoba noDisemba omuhle, sekuvele kwavaleka yonke into futhi. Loku okwenzekile kuyayibulala imboni nomnotho wethu. 

Ohulumeni bamanye amazwe bathathe ngamawala futhi ngiyaleseka ikhwelo elihlatshwe wuMengameli uCyril Ramaphosa ngeSonto, lapho ecele khona amazwe (asevale ukwamukela izivakashi zaseNingizimu ne-Afrika futhi avimbela izakhamuzi zawo ukuthi zize kuleli zwe) ukuthi asiguqule lesi sinqumo. Mkhulu umsebenzi ohlalele ababheke ukuxhumana kwethu namazwe angaphandle.

Ngeke sikwazi ukulawula indlela amanye amazwe enza ngayo kodwa singakulawula esinquma ukukwenza lapha ekhaya. Asivikele umnotho futhi sigome wonke umuntu. Yingakho ngijabulile ngeSonto uma umengameli ekhuluma ngokubaluleka kokuthi sekuzomele kube nezinto nezindawo ezizophoqa ukuthi abantu bagome.

Kunethimba elizophenya kabanzi ngaloku. Ngilishayela ihlombe leli gxathu nezingxoxo ezizoba kwiNedlac (isigcawu sikahulumeni, amabhizinisi nezinyunyana) nosomabhizinisi, izinhlangano zomphakathi nezingenzi inzuzo nezinyunyana ukuze kuzoba khona izindawo lapho abantu bephoqwa khona ukugoma.

Umengameli ucele ukuthi (kuqhutshekwe) kuhlonishwe imithetho ekhona kodwa akanganezezela eminye ebizolimaza umnotho. Le migomo ekhona kumele ihlonishwe. Nokho sesifundile ezinyangeni eziwu-20 ezedlule ukuthi imithetho enqala nevimba ukuthi umnotho ungahambi kahle iba nemiphumela emibi emnothweni, iqeda imisebenzi, ibhebhethekisa ububha futhi nakwezempilo akuhambi kahle.

Bekungaba yiphutha ukwengeza eminye imithetho emnothweni ekubeni singazi ukuthi kuzoba yini umphumela waleli gciwane elisha. Noma ngabe yini esikholwa wukuthi siyayizuza ngokwezempilo uma kusuke kuvaliwe kumele siyiqhathanise nokusilahlekelayo kwezomnotho. Imiphumela emihle yezempilo itholakala ngohlelo lokugoma. Umengameli ugxile lapho kudingeka khona impela – kumele kwandiswe abantu abagomayo futhi masinyane.

Ishayekile imboni yezokuvakasha. Asikwazi ukwenza isimo sibe sibi kakhulu ngokuvala utshwala nokuhamba kwabantu ezweni. Imboni yezokuvakasha iqashe iningi labesifazane nezisebenzi ezingenamakhono atheni. Imqoka ekulweni nobubha. Yize kuyile mboni okuzwele kuyona kakhulu kodwa imizamo yethu yokuyeseka ayigculisi. Kunesikhwama esisodwa esasungulwa ukuyeseka kodwa naso asisizi ngalutho njengoba kunombango enkantolo.

Kumele senze kangcono. Kukhona nokunye osomabhizinisi abangakwenza futhi ngizosebenzisana nabalingani bethu ezinhlanganweni zamabhizinisi ezinsukwini ezizayo ukuthola indlela yokweseka le mboni.

Njengoba siqhubeka nokulwa nalolu bhubhane, nginxusa uhulumeni ukuthi ungazigwazi ngowawo. Okumqoka ekugwemeni loku wukubonisana. Ngeshwa ngemizamo yaphambilini, singabantu bamabhizinisi besizunywa ngemithetho edala umonakalo ongesasidingo.

Uhulumeni kumele uqonde imiphumela yemigomo ehlukene kanti osomabhizinisi badinga ukwaziswa kahle konke ukuze bazihlelele imizamo yokunciphisa umonakalo.

Isibonelo esilula nje esokuvala utshwala. Ukuvala utshwala thaqa kusize ababudayisa ngokungemthetho, kusazothatha iminyaka ukulungisa lokho. Silimaze nemboni yokudayisela amanye amazwe ngokuvala ezokuthutha futhi savala nokusetshenziswa kotshwala kwezinye izimboni, okuyinto eyayinganqandeka ukube kwakuxoxiswene.

Akukho okuhlonyulwayo kwezempilo ukunqabela abantu ukuthi baphuze utshalwa ngendlela ephephile emakhaya abo noma ezindaweni ezihlinzeka ngokudla, inqobo nje uma igcinwa yonke imithetho yeCOVID-19.

Akwemukeleki ukucasha ngemboni yotshwala emva kokuthi uhulumeni ehlulekile ukwenza okufanele ukugwema ukubhebhetheka kwegciwane. Konke okumele kugxilwe kukho wukugoma abantu. Izinkomba ezisavelile zitshengisa ukuthi i-Omicron imandla entsheni. Loko kukhombisa ukuthi akubona abantu abadala kuphela okumele sikhathazeke ngabo kodwa wonke umuntu okhule ngokwanele ukuthi agome kufanele agome.

Isibalo sabantu abagomayo siyehla njengoba bencipha abazimisele ukugoma. Ukwethulwa kwama-voucher ukugqugquzela abanye abantu yinto enhle. Kumele sikhumbule ukuthi abantu abaningi bayazihluphekela, ngakho abanaso isikhathi sokuhambe bebhekana nokugoma. Kumele siqinekise ukuthi umgomo utholakala kalula nokuthi abantu bayakhokhelwa ngezindleko zokufuna umgomo.

Ngiyakweseka ukuthi abaqashi baphoqe ukuthi izisebenzi zigome ukuze kuvikeleke abagomile futhi kunyuse nengcindezi kwabangafuni ukugoma. Kumele futhi siphoqe ukuthi abantu bagome uma bezosebenzisa izinto ezifana nezinto ezithutha umphakathi noma bezoya emicimbini enabantu abaningi.

Kucacile ukuthi impi yokulwa nalolu bhubhane isekude ukuphela. Kumele sithi silwa ngokwezempilo kodwa sibe silwa nemiphumela emibi kwezomnotho. Kumele sisheshe sibhekane nomonakalo ozokwenziwa yigciwane elisha kwezomnotho. Ngizosebenzisana nazo zonke izinhlaka ukwenza lokho futhi ngiyanxusa ukuthi uhulumeni ubambisane nathi.

Imiphumela yokunyuka kwamanani empahla sekufike qathatha nakithina njengoba uphethroli unyuke ngoR1.21 ilitha ekuqaleni kukaNovemba. Uma kuhlanganiswa nokunyusa ugesi ngo-15% kulo nyaka, bathwele kanzima abathengi.  

Sibhekene nenselelo yamanzi nengqalasizinda yokuthutha indle nokungcola kwamanzi yinkinga. Kunemizamo esibekiwe yokulungisa lesi simo, manje sesihlalelwe wukuqikelela ukuthi asihlushwa yinkinga endala yokuthi kume izinto uma sekufanele zenziwe.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page