UMnu uLungelo Maphanga, umnikazi wePigeon Peaceful, eyenza izimpahla zesikhumba, yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ugembule ngemfundo yakhe ngoba enzela ukuqala ibhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NGEMVA kokudlula kukanina emhlabeni konke abekudinga empilweni ubekwenzelwa wuninakhulu. Kuhambe kwahamba kwanzima uninakhulu engasakwazi ukubheka zonke izidingo zakhe ngemali yempesheni.

Yileso sizathu esenza uMnu uLungelo Maphanga, umsunguli wePigeon Peaceful, inkampani ekhiqiza izimpahla zesikhumba, athatha isinqumo esasingabeka ikusasa lakhe engcupheni. Wazifeyilisa ngonyaka wokugcina enyuvesi ngenhloso yokuqala ibhizinisi ayezoziphilisa ngalo futhi anakekele uninakhulu.

Inkampani yakhe ikhiqiza izikhwama, amabhande ophaqa nezimbadada esebenzisa isikhumba.

“Ngo-2016 ngathatha isinqumo sokuzifeyilisa sengenza unyaka wokugcina kwiziqu ze-Geography and Environmental Management e-University of KwaZulu-Natal, ngangazibhala ngabomu izivivinyo zokuphela konyaka ngenzela ukuphinde ngibuye ngonyaka ozayo ukuze ngizothola imali yesikhwama seNSFAS.

“Ngase ngilwenzile ucwaningo lwebhizinisi engifuna ukuliqala ukuze ngehlise umthwalo kugogo. Kodwa ngenxa yokungabi namali, ngabona ingekho enye indlela engangingenza ngayo ngaphandle kokwenza le mizamo yokuqhubeka enyuvesi ukuze imali yeNSFAS engiyitholayo ngiyilondolozele ukuqala ibhizinisi,” kusho uMaphanga, waseNtuzuma, eThekwini.

Izikhwama ezenziwe ngobunyoninco zePigeon Peaceful

I-NSFAS ayiqhubeki nokuxhasa isitshudeni esifeyilile. Kodwa isitshudeni sivumelekile ukucela kubuyekezwe ukuxhaswa kwaso emva kokufeyila uma sinezizathu ezizwakalayo ezisenze safeyila.

Uthi okunye okwenza wabona kuphusile ukuzifeyilisa enyuvesi wukuthi wayesezwe nge-UKZN Incubation Programme, uhlelo lwenyuvesi lokusiza izitshudeni ezinomqondo webhizinisi ngosizo lwemali zicijwe nangokuphatha ibhizinisi.

“Ngabuyela enyuvesi ngo-2017 ngizophinda unyaka wokugcina, ngafaka nesicelo sokuxhaswa yi-UKZN Incubation Programme. Bangemukela nakhona yize kwagcina kube nezinkinga ezaholele ekutheni namanje singayitholi imali esasithenjiswe yona (nesasikhethwe) nabo,” kulanda yena.

Kunzima kunjalo ubhalise iPigeon Peaceful ngo-2017, waqala ukusebenza eqhubeka nezifundo zakhe eceleni.

“Nokho kube nzima kubhoka iCOVID-19 sengenza iHonours e-UKZN, nokuholele ekutheni sikhishwe ezindlini ezihlala izitshudeni kugwenywa ukusabalala kwaleli gciwane.

“Loko kwangilimaza kakhulu ngoba amakhasimende ami amaningi bekuyizitshudeni ebengihlala nazo e-res. Nenkinga yokumba eqolo kwezinsizakusebenza engizisebenzisa ukwenza le mikhiqizo ngenye yezinselelo engisabhekene nayo,” kusho uMaphanga.

Ophaqa bePigeon Peaceful

Uthi izimpahla zabo ziqala kuR250 kuya kuR5 000, okumthatha amahora amabili kuya ezinsukwini ezimbili ukuzenza, kuye ngokuthi ikhasimende lidingani nokuthi izokwenziwa ngaluphi uhlobo lwesikhumba.

“Okwenza iPigeon Peaceful ihluke kwengincintisana nabo wukuthi imikhiqizo yami ngiyenza ngesandla ngisebenzisa isikhumba esiqinile, esiqgamile nokotini omkhulu owenza umkhiqizo ube sezingeni elicokeme,” usho kanje

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukuphatha imali nokuhlonipha amakhasimende ukuze ibhizinisi lidlondlobale.

Weluleka abafuna ukuqala ibhizinisi ukuthi baqale ngokubheka ukuthi kungakanani ukuncintisana ebhizinisini abafuna ukuliqala, baqinisekise nokuthi uma sebeliqala liba lapho amakhasimende abo emaningi khona.

Uthi ufuna ukwakha amathuba emisebenzi ukuze abe negalelo ekulweni nobubha ezweni.

“Ngifuna nokukhulisa iPigeon Peaceful igcine isinendawo enkulu engizosebenzela kuyona, bese ngiba nezitolo zemikhiqizo yayo kuzo zonke izifundazwe zakuleli (zwe),” kuphetha uMaphanga.

Facebook: Pigeon Peaceful Pty Ltd

Instagram: pigeonpeacefulptyltd

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page