Asakheni amabhizinisi azokondla izizukulwane, hhayi afa nathi, kuloba uNtokozo Biyela

ENGOSINI yanamhlanje ngithanda sibheke Udaba olumqoka lokuthi yini eyenza ukuthi siyisizwe esimnyama sihluleke wukwakha amabhizinisi ezizukulwane njengoba imvamisa kuthi nje uma umnikazi webhizinisi efa ibhizinisi life naye?

Uma sibheka emuva uma kukhulunywa ngamabhizinisi asungulwa ngabantu abamnyama eminyakeni yakudala sizoqaphelisisa ukuthi mancane amabhizinisi asamile namanje emva kokufa kwabanikazi bawo. Ngabe yini imbangela yaloko?

Lapho ngivela khona eNquthu ngakhula kunosomabhizinisi ababeqavile emphakathini abafana noBaba uKhuzwayo waseThilomu, uBaba uTony weTony’s Supermarket, uBaba uZulu weMvelabusha, uBaba uQwabe wakwaQwabe esitolo kwaLuvisi, uBaba uNkosi woxhaxha lwamabhizinisi akwaMntanenkosi, uBaba uMthethwa weJamesiza, uBaba Mkhize wehhotela laseNquthu, ne-night club iFace2Face noBaba uThemba woxhaxha lwamabhizinisi okwakuyibhusha, i-hardware, i-stationery shop ne-night club yodumo iBlue Moon noBaba uNgwenya weWozaneno.

Bonke ngothi lwabo kwakungosomabhizinisi ababeqavile eNquthu abakha umnotho wabo usuka phansi besiza nomphakathi ngezidingo zawo. Inqwaba yabo amabhizinisi abo afa nabo. Amabhizinisi kaBaba uKhuzwayo, uBaba uTony noBaba uNkosi kuphela nanamhlanje asasebenza asezandleni zabantwana babo.

Nawe mfundi ingqondo yakho iyagijima ibala osomabhizinisi bangakini ababevelele abangasekho. Nangakini bambalwa amabhizinisi abo asaqhubeka emva kokudlula kwabo emhlabeni. Ngabe nawe uyazibuza ukuthi kaze kwakhala nyonini kulawa angaphumelelanga ukuqhubekela phambili?

Impendulo ilula nje. Abanikazi balelo bhizinisi abazange baqinisekise ukuthi badlulisela ulwazi ababenalo kwezamabhizinisi ezinganeni zabo. Noma kwenzeka ukuthi baludlulise kodwa izingane zona azizange ziqikelele ukuthi lolo lwazi zilibambisa okwezikhali zamaNtungwa. Zacabanga ukuthi lowo mbuso ngowaphakade zadembesela kwase kuba wukufadalala kwamabhizinisi.

Iqiniso elimsulwa lithi thina bantu abamnyama asinaki uma kuziwa ekudluliseni ulwazi lwamabhizinisi ezinganeni zethu kangangokuthi kwenye inkathi asiqeqeshi izingane zethu kula mabhizinisi. Singamane siqashe abantu bangaphandle kube yibona esibahlomisa ngolwazi lwebhizinisi kunokuludlulisele kubantwana bethu. Loku kwenza abantwana bangabi nentshisekelo yokuzibandakanya nebhizinisi.

Yini eyenza ezinye izizwe ziphumelele ekwakheni amabhizinisi ezizukulwane? Kulula. Ngale kokuthi zisebenza ngomnotho wezizukulwane kodwa zenza isiqiniseko sokuthi izingane zazo zizifaka zisencane ebhizinisini ukuze ziqonde ngokuphelele ukuthi ibhizinisi lasekhaya lisebenza kanjani.

Ngikhumbula kahle sisakhula eNquthu ukuthi njalo izingane zalaba obaba zazihlale zisebenza emabhizinisini asemakubo ngoba laba obaba babeqonda ngokuphelele ukuthi ukuze izingane zikwazi ukuqhuba la mabhizinisi ngomuso kufanele ziqale ngaleso sikhathi ukwazi ukuthi kwenzekani ebhizinisini.

Kunamuhla nje amabhizinisi kaBaba uKhuzwayo asephethwe yindodana yakhe uThuthu, kanti akaBaba uNkosi aphethwe ngokubambisana wuBanzi noQinisile. Kunelinye ibhizinisi elidumile eliseMgungundlovu leminyaka okuthiwa yikwaHlophe ebhusha. Akekho ongayazi inyama yabo econsisa amathe. Kuthe ngokuhamba kukaBaba uHlophe emhlabeni kulo nyaka ibhizinisi selisezandleni zendodana yakhe uMdu.

Loku kukhombisa ngokusobala ukuthi naye uBaba Hlophe wenza isiqiniseko sokuthi uyaziqeqesha izingane zakhe esaphila ngebhizinisi ukuze kuthi uma engasekho likwazi ukuqhubeka ibhizinisi.

Loku kuyasiza ngoba izingane ziqonda kanzulu ukuthi ibhizinisi limayelana nani. Akuyona nje kuphela impilo entofontofo eliyilethayo ekhaya kodwa kuyasetshenzwa, kujulukwe  ukukhulisa ibhizinisi. Kodwa-ke ngaphezu kwakho konke loko umnyombo wokusimama kwebhizinisi ngabathengi, okuyibona ababalulekile.

Ukuphatha kahle abathengi yikona kuphela okwenza abathengi bathathe isinqumo esithi noma ngabe lo owalisungula akasekho kodwa thina sizoqhubeka sithenge khona ngoba sisagculisekile ngempatho esisayithola ebhizinisini.

Ngakho-ke asiqikelele ukuthi uma sakha ibhizinisi sakha ibhizinisi lezizukulwane, hhayi into ezofadalala uma nathi sihamba emhlabeni.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe, iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page