UNks u-Andiswa Moolman, umnikazi we-AM Farm yaseMandeni, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Lifezeke ngenye indlela iphupho lobefisa ukuba wumpheki kodwa ogcine esengumlimi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

ISIFISO sakhe kwakuwukuba wumpheki ozoduma ngokushaya ibhodwe. Nokho esenza umatikuletsheni ugcine engakwazanga ukufaka isicelo sokufundela ukupheka ngenxa yokuswela ulwazi lokuthi kungenwa kanjani kule mboni.

UNksz u-Andiswa Moolman, oneminyaka ewu-21, ugcine eyitholile enye indlela emenza asebenze ngokudla njengoba esewumlimi. Uwumnikazi we-AM Farm, ipulazi eliseNyoni, eMandeni, KwaZulu-Natali. Kuleli pulazi elingamahekthare ayisithupha ukhiqiza amaveji ehlukene ngokwezikhathi zonyaka.

UNksz uMoolman, uzalelwe eThekwini, kanti uke wahlala KwaDukuza ngaphambi kokuphindela kwelikaBhanana, lapho ephothule khona umatikuletsheni Ohlange High School eNanda ngo-2019.

“Kuthe sengiphothule umatikuletsheni ngasebenza njenge-content producer kwiDurban Youth Radio (iDYR), lapho engifunde khona okuningi ngomsakazo nemboni yezikaqedisizungu.

“Ngisuke eDYR ngasebenza isikhashana kwenye inkampani, engigcine ngishiya kuyona ngoJanuwari (kulo nyaka). Kwathi ngingazelele ngafonelwa wumngani wami wakudala engazisa ngomhlaba odinga ukulinywa eMandeni. Wangisiza nangokuningi okwakudingeka ngikwenze ukuze ngiwuthole,” kulanda yena.

Uthi uqale ukuba wumlimi ngoMashi kulo nyaka, wase ebhalisa i-AM Farm ngo-Ephreli. Evula i-AM Farm ubenezisebenzi eziyishumi, naphoqeleke ukwehlisa isibalo sazo zaba nhlanu ngoba inkampani yakhe ibingakasimami kahle.

“Okwamanje epulazini lami kutholakala zonke izinhlobo zamaveji ngokwamasizini kodwa ispinashi, u-lettuce neklabishi kuhlale kukhona. Angizisoli ngokungena kwezolimo, ikakhulukazi ngoba ngisebenza ngokudla, into engikhule ngivele ngiyithanda,” kusho uNksz uMoolman.

Umkhiqizo ka-lettuce we-AM Farm

Imikhiqizo yakhe iqala kuR10 kuya phezulu kuye ngokuthi ikhasimende lidinga ongakanani.

Uthi ukuqala ibhizinisi lezolimo engenalwazi lwale mboni kwenze ukusebenza kwakhe kwaba nzima.

“Kwenze ngaphoqeleka ukuthi ezolimo ngizibuke ngenye indlela, hhayi njengabanye abantu abazithatha njengomkhakha ongabalulekile, ngafunda lukhulu nakwabanye abalimi abanamava kunami,” kusho yena.

UNksz uMoolman elungele ukuhlala phezu komkhono

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukubaluleka kokuba nesineke, ukwehlisa umoya nokuhlale enamacebo okuthi angazithuthukisa kanjani njengosomabhizinisi.

“Abafuna ukuqala (ibhizinisi) ngingabacebisa ngokuthi babenothando nentshisekelo yento abafuna ukuyenza,” kweluleka yena.

Mayelana nezinhlelo ngekusasa, uNksz uMoolman uthi: “Ngifuna (ukukhulisa) i-AM Farm ngikwazi ukugcina sengicija nabanye abantu abanothando lwezolimo kuyona.”

Facebook: AM Farm

Instagram: andiswamoolman

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page