Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noKhanyisani Kheswa, umlingisi wemidlalo yeshashalazi, amafilimu neyethelevishini. Useke walingisa kwiSbonelo, iNtwana Yami, iNow or Never neVula Vala

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa. Ngangihlala nogogo (owayenza) isiqiniseko sokuthi uma ubaba nomalume bethumele imali esuka eThekwini ngiyayithola.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ngo-2013 ngisenyuvesi. Ngayivula eStandard Bank. Namanje ngisasebenzisa yona.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Kuningi okungifikelayo kodwa ngizobalula kube kunye ngenxa yokuthi ebuncaneni bami bengingenazo izidingo ezingako, nobekwenza (ukuthi) ngigcine ngisebenzisa imali budlabha, isheshe iphelele ezintweni ezingathi shu.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ukusebenza ngo-2013 ngenza imidlalo yeshashalazi. Umholo wami wokuqala kwaba wuR6 000.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Akukuningi engakwenza, kwaba wukukhithiza nje ezimpahleni zokugqoka.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ngazakhela indlu ekhaya, ngashintsha nothango lomuzi kababa.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukubhubhudla imali otshwaleni.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, lutho, izinto ezinjalo angisondelani nazo.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi yisebenzise ngendlela, ucabangisise njalo ngaphambi kokuyisebenzisa.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingavula ibhizinisi elingenza imali ezokwenza ngingahlupheki noma sekunezimo ezinzima.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi imali ayiphathwe ngobuhlakani kungenwe emabhizinisini, singanciki entweni eyodwa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page