UMnu uZakheni noNkk uThabisile Khuzwayo, abanikazi beNokusho Guesthouse eseMbumbulu, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Baphendule iphupho lokwakha emakhaya ibhizinisi elamukelwe ngesasasa. Baxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

KADE kwakuyisifiso sabo ukuthuthukisa indawo yasemakhaya. Sigcine sifezekile njengoba kulo nyaka bevule indawo yezivakashi nemicimbi eyemukelwe ngesasasa.

UMnu uZakheni noNkk uThabisile Khuzwayo bangabanikazi beNokusho Guesthouse eNungwane, eMbumbulu, eThekwini, KwaZulu-Natali.

UKhuzwayo uthe: “Ngizalelwe la eMbumbulu, eMkhazini. Kodwa ukuze sigcine sinaleli bhizinisi, siqale ngokuthi sakhe ngoba senzela ukuba nomunye umuzi osemakhaya. Kodwa kwacaca uma sesiwakhile ukuthi asinamuntu ozosibhekela wona.

“Kuthe uma sesihlela ukwenzela unkosikazi umcimbi wokugubha usuku lwakhe lokuzalwa, sabuka ukuthi asiwenzele khona kulo muzi wethu. Emva kwalowo mcimbi (umuzi) sanquma ukuwenza i-guesthouse, okuzophinde (kwenziwe) imicimbi eyehlukene kuyo.”

Phambilini bebenomuzi endaweni esedolobheni nababenebhizinisi lokucwala izinwele nokwenza izinzipho kuwo. Nokho bazithola sebenenkinga ngenxa yendawo abebekuyona.

“Saba nenkinga yokuthi kwakugcwala izimoto, nokwakwenza omakhelwane babe nenkinga. Ngesikhathi sinaleli bhizinisi lokucwala izinwele sasivele sinaleli elinye lokwenza imicimbi nokuqashisa ngezimpahla zemicimbi. Sase sibona ukuthi asilivale leli bhizinisi ngenxa yokuthi indawo esasikuyona yayingasivumeli,” kusho uNkk uKhuzwayo.

Isithabathaba seNokusho Guesthouse

INokusho Guesthouse iyindawo evuleleke kubantu ukuthi bangenza imicimbi ehlukene, okungaba yimishado, ama-graduation party, ama-baby shower neminye.

“I-guesthouse yethu inamagumbi amane okulala anemibhede emikhulu. Bawu-16 abantu abakwazi ukulala kule ndawo yethu. Eceleni sinorawondi ababili okungangena kubona abanye abantu,” kuqhuba uNkk uKhuzwayo.

Ukuqasha indlu yonke wuR2 500 ngosuku kanti urawondi uwuR750 ngosuku.

Elinye lamagumbi eNokusho Guesthouse ngaphakathi

Izindawo zasemakhaya abanye abakazijwayeli ukuthi zingaba yizindawo ezisezingeni eliphezulu, zivakashelwe abantu bakwezinye izindawo. UKhuzwayo uthi noma le ndawo iqale ukusebenza kulonyaka, abantu abahlala endaweni yaseMbumbulu basenako ukungajwayeli ukuthi indawo abahlala kuyona ingaba sezingeni lokuvakashelwa ngabantu.

 “Indawo yethu isemakhaya. Loko kukodwa siyakuthanda ngoba nathi sizalelwe ezindaweni zasemakhaya. Kodwa kubalulekile ukuthi siziqhenye ngezindawo zethu singabantu abamnyama futhi sizithuthukise,” kusho uNkk uKhuzwayo. 

Orawondi beNokusho Guesthouse

INokusho Guesthouse inezisebenzi eziwu-15, iningi lazo okungabantu bendawo. UDisemba usubekiswe wagcwala njengoba abantu bethathe zonke izimpelasonto nezinsuku ezinye.

“Indawo yethu kuzofanele siyinwebe ibe nkulu ngoba baningi abantu abafisa ukuyisebenzisa. Sinethemba lokuthi kuzokwenzeka njengokufisa kwethu. Okunye wukuthi sifake izinto abantu abangazenza uma besendaweni yethu njengokuvakashela idamu iNungwane nokuthi nathi sibe nohlelo lokuthi sipheke ngaphakathi njengoba okwamanje besiye sithi izivakashi aziziphathele okokupheka uma zizothatha indlu yonke,” kusho uKhuzwayo.

Ngenxa yokuthi iNokusho Guesthouse, njengamanye amabhizinisi, ibuye iphazanyiswe wukuhamba kukagesi sebefake i-generator ukugada ingozi.

“Okunye yinkinga yomgwaqo (ongenatiyela) (nokho) kuyahambeka, akukubi. Namanzi kwesinye isikhathi aba yinkinga kodwa njengabantu abasebhizinisini siqinisekisile ukuthi siba noJojo ukuze ahlale ekhona,” kusho uKhuzwayo. 

Facebook: Umbumbulu Nokusho Guesthouse

Instagram: nokushoevents

Tiktok: nokushoevents

  •  Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page