UMnu uSamuel noNkk uManti Maifadi, abanikazi beNaledi Farm yaseCenturion, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Bafundisa ngemvelo nezolimo, basize nabantu bashaywe wumoya epulazini labo. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

BESE kuyisikhathi eside benentshisekeko yokuhlanganisa abantu babafundise ngokubaluleka kwemvelo nezolimo. Bagcine befeza lelo phupho labo leminyaka ngenkathi bethenga umuzi osepulazini ngo-2014, okuyiwona abawusebenzisa njengendawo egcina amagugu emvelo.

Abagcini lapho njengoba baphinde bafundise abantu ngemboni yezolimo, amathuba akhona kuyona bese benika nabantu ithuba lokuvakasha epulazini labo bezoshaywa wumoya, bahambe sebefunde lukhulu ngemvelo nokubaluleka kwayo.

Labo ngoMnu uSamuel noNkk uManti Maifadi, abashadile abangabasunguli beNaledi Farm, ipulazi elingamahekthare amathathu eliseLaezonia ngaseCenturion, eGauteng.

UNkk uMaifadi enakekela izitshalo zeNaledi Farm

UNkk uMaifadi exoxa ngokuqala kwabo iNaledi Farm, uthi kwase kuyisikhathi eside befuna ukuqala uhlobo lwepulazi elifana naleli.

“Sathenga umuzi osepulazini ngoNovemba ka-2014 ngenxa yentshisekelo esasinayo yokuhlanganisa abantu endaweni, okuzothi uma bephuma kuyona kube kuninigi abakufundile kuyona belapheke nasemoyeni. Sibe sesivula indawo yokwamukela izivakashi ngo-2017, sangabe sisabheka neze emuva,” kulanda yena.

Uthi okunye okwenze basungula iNaledi Farm yincwadi yezingane abayibhala esihloko sithi Tshimong Ya Meroho Le Naledi, ekhuluma ngezitshalo ifundise nangokuzithanda nokunakekela imvelo.

“Nokuthi uNaledi igama lengane yethu encane esiyikhulisa nezingane zakwabo ezimbili, esifisa ukuthi zonke zazi ngombono wethu ngeNaledi Farm ukuze zizokwazi ukuqhubeka lapho sizoshiya khona,” kusho uNkk uMaifadi.

Baphinde bamukele izingane bazifundise kabanzi ngokubaluleka kwemvelo nezolimo, bangagcini lapho njengoba babuye basebenzisane nabalimi basezindaweni ezahlukene.

ENaledi Farm bafundisa izingane ngemvelo

Epulazini labo elinezisebenzi eziyisithupha kukhona nemfuyo yezimvu, izinkukhu, amahansi, amadada nengadi yamaveji eneklabishi, ukherothi, utamatisi, amathanga nezinye izitshalo eziningi ezitshalwa ngokwamasizini.

“Sisebenzisana nabalimi namaciko ehlukene esiwamema kanye ngenyanga ukuthi azokhombisa ngemisebenzi yawo nemikhiqizo ayenzayo, siphinde sibe nemicimbi esimema izikhulumi zemikhakha yokuphila ehlukene kuzocotshelelwana ngolwazi.

“Kukhona nesikubiza ngeSunday Lunch, lapho simema khona imindeni embalwa, sidle nayo isidlo sasemini. Siziqhenya kakhulu ngokuthi ukudla esikudla lapho esizikhiqizele kona epulazini lethu,” kusho yena.

Ezinye zezitshalo zeNaledi Farm

Weluleke abafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi basebenzise okuncane abanako, bangalindi beze babe nayo yonke into ngaphambi kokuqala.

Mayelana nezinhlelo ngekusasa, uthi bafisa ukuqhubeka nokufundisa abantu ngamandla nokubalukeka kokudla ukudla okunempilo.

“Sihlela nokuthi sigcine sesibamba iqhaza kwezemfundo ngokuthi esikufundisayo kwenziwe ngohlelo oluqondile emfundweni, sikwazi nokushiya isisekelo esiqinile nefa laphakade ezinganeni zethu,” kuphetha uNkk uMaifadi.

Facebook: Naledi Farm

Instagram: @naledifarm

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page