UNkk uFuthi Mkhize, umnikazi weNN Skin Care neDr Phyto Medicinal Plants yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usedlondlobele owemikhiqizo yesikhumba nokwelapha engaxutshwe namakhemikhali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ESANDA kuqala ukuzisebenza wayethula izinkulumo mahhala emicimbini, emsakazweni, ebhalela amaphephandaba ngoba enzela ukukhangisa umsebenzi wakhe. Esinye sezihloko asidingida kuKhozi FM savula iminyango emholele ukuthi asebenzisane namanye amazwe e-Afrika.

UNkk uFuthi Mkhize, oneminyaka engu-40, uwumsunguli wemikhiqizo yesikhumba sabantu abamnyama iNgimnyama Ngimuhle, ebizwa ngeNN Skincare. Ngonyaka odlule wengeze amaphilisi ahlanganiswe ngezitshalo kuphela iDr Phyto Medicinal Plants.

Uphothule izifundo zokuhlanganisa amakhambi ngezitshalo kuphela i-Certificate in Phyto Medicine e-University of Pretoria.

UNkk uMkhize usungule ibhizinisi eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule emva kokuyeka eRevlon SA, lapho ayesebenza khona njengomphaquli futhi eqeqesha abanye abantu.

“Ngabona ukuthi uma inkampani enkulu kangaka ikwazi ukungithemba ukuthi ngingafundisa abanye abantu kusho ukuthi ngingakwazi ngempela. Ngashiya ngayoqala isikole sokufundisa Ubuhle Beauty School.

“Kodwa kuningi engangingakwazi ngokuzisebenza ngaleso sikhathi. Ngabheka ukuthi emsebenzini ngenza kahle kodwa engangingakunaki wukuthi emsebenzini kwakukhona abantu abenza ezinye izinto njengokukhangisa, (ukubheka) imali nezinsizakusebenza. Nina ngangifika nje yonke into isihleliwe, ngenze umsebenzi wami kuphela. Kodwa uma sengizisebenza, sekufanele ngenze yonke into ngedwa,” kulanda yena.

Le nkulumo eyaba nesasasa wayexwayisa futhi efundisa ngobungozi bokushintsha isikhumba usenze sibe mpofu, i-skin bleaching. 

“Ngenxa yesasasa nokuthi ngangizama indlela yokuloku ngixhumana nomphakathi, ngacela usizo kuMasipala waseThekwini. (Wangisiza) ngathola indawo nako konke engangikudinga, (wakukhokhela) (saba nenye) ingxoxo. Emva kwaloko ngase ngiqala iNN Skincare engaqala nge-mask. Iyatholakala ezitolo eMega City, eDurban Fashion Fair Emporium ePavilion, ikhona naseMidway Crossing, eMpumalanga naseGauteng,” kusho uNkk uMkhize.

Eminye imikhiqizo yeNN Skincare neyeDr Phyto Medicinal Plants

UNkk uMkhize uyazihlanganisela imikhiqizo yakhe njengoba enendawo lapho esebenzela khona emahhovisi eSeda eThekwini. 

Ukwazisa imibukiso nezingqungquthela ngezinye zezinto eziwukhulisile umsebenzi wakhe. Ngo-2018 waya engqungqutheleni eyayisePitoli iNatural Products Conference, lapho ezwa khona ngezinhlelo ze-University of Pretoria zokwethula isitifiketi sokufundisa ngokuthaka amakhambi enziwe ngezitshalo kuphela.

“Ngathi angisaliyeki lelo thuba. Lapho ngangingenamali yokufunda ngoba ibhizinisi lalingahambi kahle kodwa ngase ngikhumbula ukuthi nginobudlelwane obuhle noMasipala waseThekwini. Ngaya khona ngayocela usizo lokuthi bangixhase ngokukhokhela izifundo zami. Ngazibophezela ngokuthi ngizothi uma sengibuyile kube khona osomabhizinisi bemifelandawonye engibafundisayo,” kukhumbula yena.

Njengoba kuhlasele iCOVID-19 yibhizinisi lokwelapha elihamba ngamandla njengoba abantu bebheka amakhambi abangawasebenzisa ukuqinisa amasosha omzimba. Lesi sitifiketi anaso simgunyaza ukuhlola umuntu, asho ukuthi uphethwe yini, akhiphe incwadi emhlalisa ekhaya uma kungafanele aye emsebenzini, akhiphe namaphilisi. 

Unesitolo iDr Phyto Health Shop kwaV eMlaza, eThekwini. Kukhona amaphilisi asiza umuntu onephika, nokuyiwona athengwa ubuthaphuthaphu.

Eminye imikhiqizo yeDr Phyto Health Medicinal Plants

“Mina kuko konke engikwenzayo ngiyakhuleka. Emva kokuphothula izifundo zami, ngangena ebhandeni ngikhuleka ngoba ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhombise ukuthi yini okumele ngiyenze manje ngoba senginalolu lwazi. Zaqhamuka kanjalo izithako zamaphilisi ephika.

“Ngesikhathi abantu bephela kakhulu ngoDisemba (ngo-2020) nangoJanuwari kwakuba nojenga lapho ngisebenzela khona abantu bezothenga la maphilisi kangangokuthi ngelinye ilanga ngazivalela khona ngikhala ngoba ngingakholwa ukuthi ngempela bonke laba bantu bazothenga kimina, abantu abaningi kangaka.”

Nemikhiqizo yeDr Phyto Medicinal Plants itholakala lapho kutholakala khona eyeNN Skincare.  Iyatholakala naseMpumalanga Kapa naseNtshonalanga Kapa. 

UNkk uMkhize uyilungu lenhlangano elawula ukusebenza kwabalaphi abanjengaye i-EthnoMedicine Practitioners Association of South Africa.

“Ibhizinisi alilula, kuyafundwa zonke izinsuku. Uhlangana nabantu abahlukene futhi abanezinhloso zabo kodwa sengafunda ukuthi kumele uqaphele ukuthi wobani okufanele usebenzisana nabo. Akufuneki futhi utatazele.

“Uthando enginalo ngale nto engiyenzayo yilona olungisizile ngabekezela nokuthi ukuhluleka akuyona into engiqeda amandla. Kuningi umuntu asekwenzile kodwa okungithokozisa kakhulu wukubona abantu engibaqeqeshe esikoleni sami bephumelela. Abanye bayizimenenja manje, abanye banezindawo zabo. Namanje njengokwesivumelwano nomasipala kukhona abantu abawu-30 engibaqeqeshayo asebezoqeda futhi okunamakhambi abawahlanganisayo. Kungijabulisa kakhulu loko,” kusho uNkk uMkhize.

Ingqungquthela ephele ngempelasonto eThekwini, i-Intra African Trade Fair imshiye ehleka yedwa uNkk uMkhize njengoba kunesivumelwano asisayinile nabantu base-Algeria, esizoqala ukusebenza ngonyaka ozayo. 

Ngaphambi kwale ngqungquthela, uhlanganise isivumelwano neRwanda njengoba ezoya koqeqesha imiphakathi yakhona ngobungozi bokwenza isikhumba sibe mpofu. Uzofundisa ngokuhlanganisa imikhiqizo yesikhumba kusetshenziswa amakhambi akhona. Uzodayisa nemikhiqizo yeNN Skincare. 

Okunye akwenzayo uNkk uMkhize wuhlanganisela abanye abantu imikhiqizo yesikhumba bese bezifakela igama kuyona.

Okunye ngaye:

  • Unabantwana ababili; 
  • Uphumula ngokupheka, ukubuka iNetflix nokusebenza engadini; 
  • Ukhulele eMlaza, eThekwini;
  • Eseyingane wayethanda ukwenza abantu ikhanda.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page