Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noBoniswa ‘uMiss Bee’ Gazu, umsakazi weVibe FM nomethuli wohlelo kuXPMTV

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangike nginikwe eyokuphatha esikoleni. 

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngo-2011 (ngemva kokuwina) uMiss Vibe FM. Ngayivula eCapitec engisasebenzisa wona namanje.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ebuncaneni bami ngangiqikelela kakhulu indlela engisebenzisa imali ngayo ngoba ngikhule ngingayinikwa njalo, kunalokho ngithengelwa konke engangisuke ngikudinga ngaleso sikhathi. Ngangihlale ngazi ukuthi kumele ngiyisebenzele ukuze ngiyithole. Sengikhulile ngifunde ukuthi imali akumele ikujabulise kuze kweqe ngoba ungagcina usuwenza izinto ongazidingi ngayo.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ukusebenza ngo-2011 ngenkathi ngiwina uMiss Vibe FM, ngawina ne-contract yokusebenza eCareers2000. Umholo wami wokuqala kwakuwuR900.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathengela (abasekhaya) izinto (ababezidinga) ngaleso sikhathi. (Ngasizwa) wumama ukuthi ngiwusebenzise kanjani ngoba ngangisemncane.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukukhokhela izindleko zezinto esizisebenzisayo ekhaya njenge-router, amanzi… Ngithenga negrosa yasekhaya. 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Ukuzifaka obishini lwezikweletu. Ngike ngaba sezikweletini zasezitolo nasebhange, ngikweleta nabantu imali. Kodwa-ke ngawalungisa wonke lawo maphutha, ngakhokhela zonke lezo zikweletu.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini? 

Cha, angikaze. Ngicabanga ukuthi kuyangisiza ukuba yigwala ngoba kwenza ngiziqhelelanise nezinto (ezinjalo). 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kubalukekile ukuyonga nokuyitshala ezintweni ezithile ukuze izalane yande. 

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ziningi kakhulu izinto ezidinga imali engifuna ukuzenza. Okokuqala, ngingaxhasa isikole sami sobuciko nokumodela iMkhunjini Pageant and Art School. Ngingaqasha nabantu abazoqhuba umsebenzi kusona, ngithenge nezinsizakusebenza. Okwesibili, kunencwadi engiyibhalayo edinga imali ukuze iye phambili. Ngingaphinde ngixhase nohlelo engilwenza esiteshini sethelevishini esisebenza online iXPMTV olubizwa ngokuthi Let’s Tour Around, bese ngixhasa nesikole sami esicija intsha ngokudansa iMawelewele Dance Club.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abangavumeli ingcindezi yokuba semehlweni abantu ibenzise izinto ezingaphezu kwamandla abo, bangagcini bengena ezikweletini ezingenasidingo ngenxa yengcindezi yokufuna ukwenza abakubona kwenziwa ngabanye (abalingani bethu).

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page