OMnu uNhlakanipho, uMthobisi noMhlengi Biyela abangabanikazi be-Umdabu Jeans yaseMayville, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Abagqugquzelwa yivuso lokuphucula impilo yakubo sebenebhizinisi lezimpahla zokugqoka eziqhakambisa ubuhle be-Afrika. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUKHULA ngaphansi kwesimo esinzima akwenzanga izelamani ezintathu zidikibale empilweni. Kunaloko bezihlale zizihlupha ngokuthi yini ezingayenza ukushintsha impilo yazo.

OMnu uMthobisi, oneminyaka ewu-22, uNhlakanipho, oneminyaka ewu-20, noMhlengi, oneminyaka ewu-16, bakwaBiyela eMayville, eThekwini, KwaZulu-Natali, basungule ibhizinisi lezimpahla zokugqoka eziqhakambisa ubuhle be-Afrika elibizwa ngokuthi Umdabu Jeans.

UMthobisi, oxoxe noMbele, uthe bese kuyisikhathi eside befuna ukuqala ibhizinisi elinjena ngenxa yothando lwengqephu, imisiko eqhakambisa ubuhle be-Afrika nezizwe ezihlukene. Benza ama-hoodies, izikhwama, izigqoko, ama-bikini, amateki nezifonyo.

Eminye yemisiko ogabe ngayo Umdabu Jeans

“(Nokho) bekungenzeki ngoba besingenawo amandla (okulenza) ngaleso sikhathi, saze (saliqala) kahle kulo nyaka. Kodwa-ke besingasongile izandla njengoba (besizicija) ngolwazi lokuthunga sibuka ama-video kuYouTube, sithekela (ulwazi) lokusika ingqephu kubasiki bengqephu abehlukene,” kusho yena.

Uthi baqale kancane bezithungela izimpahla abazigqoka uma beyonandisa emicimbini eyahlukene njengoba becula isicathamiya, bahaye izinkondlo.

“Isimo sasekhaya esingesihle yiso futhi ebesisigqugquzela ukuthi singasongi izandla kodwa siqhubeke nokwenza izinto ezizokwenza sisiguqule, siphinde sikwazi nokusiza abanye abantu abasha bathole amathuba emisebenzi,” kuqhuba yena.

Olunye uhlobo lwezigqoko ezithungwa e-Umdabu Jeans

Uthi okwamanje usebenzisana nezingane zakubo nabantu abasha abayisikhombisa ababasiza ngokuthunga nokukhangisa Umdabu Jeans.

Amanani ezimpahla aqala kuR50 kuya kuR3 000.

Uthi ukungabi namandla okuthenga zonke izinsizakusebenza abazidingayo ngenye yezinselelo zabo. “Nokungabi nendawo eqondile yokusebenzela kwenza umsebenzi ungenzeki ngendlela esifisa ngayo kanjalo nokuxoxa (ngephupho) lethu kubantu abangliqondi. Kodwa-ke ukuqonda into esiyifunayo kwenza singadikibali.”

Uthi ibhizinisini libafundise ukubaluleka kokushintsha ithalente lakho ulenze ibhizinisi, ukungajahi ukwenza imali nokwenza into oyithandayo.

 “Abafuna ukuqala ibhizinisi ngibacebisa ukuthi benze into abayithandayo, bathole nabantu abazokwazi ukusebenzisana nabo kahle bese beqala ngaloko okuncane abanakho.”

Esinye isifiso sabo wukuba nesitolo esikhulu semithungo yabo futhi bazimisele ngokuthi igcine isitholakala nakwamanye amazwe.

Facebook: Umdabu Jeans

Instagram: umdabujeans

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page