Singenza kangcono ngenkinga kagesi, kuloba uBusi Mavuso

ABANTU baseNingizimu Afrika baziwa ngokuthi bayakwazi ukwenza icebo uma kunenkinga. Nokho inkinga kagesi isidonse isikhathi eside. Nakuba kunenqubekelaphambili ekuvuleleni izinkampani ezizimele ukuthi zikwazi ukwakha kalula iziteshi zikagesi ezizophehla u-100MW nezinhlelo ezikhona zikagesi ongakhiqizwa ngamalahle kodwa sibhekene nokucinywa kukagesi esingakaze sikubone phambilini, nokuphazamisa amabhizinisi nempilo yethu mihla namalanga.

Yize siphezu kwezinhlelo zokukhiqiza ugesi ongaphehlwa ngamalahle, nokuzosisiza ngokuhamba kwesikhathi, kodwa cishe kusazothatha iminyaka emibili ngaphambi kokuthi sibone imiphumela. Umbuzo okufanele siwuphendule uthi ngabe sesikwenze konke esingakwenza okwesikhashana ukubhekana nale nselelo nokushesha ukuthola ikhambi? Ngicabanga ukuthi kuningi okunye esingakwenza.

I-Business Leadership South Africa (iBLSA) izosebenzisana namalungu ayo ukubuyekeza indima esikhathulwe ngamabhizinisi njengoba umthetho usuwavuna ukuthi angatshala ezindleleni zokuphehla ugesi ezingasebenzisi amalahle. Sizimisele ukuqikelela ukuthi zonke izinhlaka ziyabambisana ukuqikelela ukuthi ukukhiqiza ugesi omusha kwenzeka ngaphandle kwezihibe.

Nokho enye into emqoka wukuthi sizokwazi kangakanani ukusheshisa ukuphakela izwe ngalowo gesi.  Sihlulekile-ke lapha “ukwenza icebo” uma sibhekene nezinselelo. Eminye yemizamo kube yilona “wokusheshiswa” komzuliswano wokuqoka abaphehli bogesi abazimele. Lona bekuwumzamo wokuthi kutholakale ugesi owu-2GW ozophakelwa izwe kodwa manje izinto sezimapeketwane.

Bekumele kube wukuthi kuzoqala kuphakelwe izwe ugesi phakathi nonyaka ozayo kodwa kunomdonsiswano enkantolo ngoba umsebenzi ongaphezu kukahhafu unikwe iKarpowership esebenzisa i-liquefied natural gas ebizayo. Abaningi bayaphikisana nalesi sivumelwano sokuthenga lo gesi iminyaka ewu-20; kufanele futhi.

Kucacile ukuthi kufanele ngabe esiqala ngakho wukuthola ugesi oshibhile futhi ohlanzekile. Lo mzuliswano wesihlanu osanda kuvalwa wabaphehli bogesi abazimele usikhombisile ukuthi loko yinto engenzeka njengoba amanani elinganiselwa ku47c/kWh ugesi ohlanganisa lona ophehlwa ngelanga nangomoya. Amanani eKarpowership ayekalwe kusetshenziswa amanani egesi phesheya kodwa ngesikhathi sekumenyezelwa abaphumelele kwathiwa amanani azoba phakathi kukaR1.36 noR1.62k/Wh. Kusukela ngaleso sikhathi amanani egesi asenyuke mawala.

Kungashiwo ukuthi kulungile ukukhokha lawo manani okwesikhashana uma kubhekwa umonakalo odalwa wukucinywa kukagesi emnothweni kodwa akukwazi ukuthi kungaba nesivumelwano esinje seminyaka ewu-20.

Ngakho sihlulekile ukwenza icebo elicacile; ukuxoxisana neKarpowership ngesivumelwano sesikhashana ngesikhathi sisalinde ugesi esizokwazi ukumelana namanani awo ngokuhamba kwesikhathi. Ngicabanga ukuthi loku sekungenxa yabantu abanezinhloso zabo nokuthi osopolitiki abazimisele ngokuyilungisa lena.

Nokho akushintshi ukuthi likhona icebo elingenziwa. Okunye okusobala wukuthi lo mzuliswano ophuthumayo ohlanganisa ugesi ongaphehlwa ngamalahle nezindawo zokugcina ama-battery ungasondezwa.

Akukona kuphela lokhu esingakwenza. Imizamo esisayenzile okwamanje wukufuna abakhiqizi bogesi bangaphandle ukuthi bangenelele bakhe isiteshi esisha ukuze kungezekuthenjelwa ku-Eskom. Kepha u-Eskom unezinsizakusebenza ongazihlanganisa nemboni ezimele ukuze kwande ugesi. Lokho kuzodinga u-Eskom uzimisele ukuthi ube nezivumelwano ngqo nabemboni ezimele ukuzama la mathuba, nokuzodinga ukwesekwa ngabaholi bepolitiki. Yiyona ndlela lena esingenza ngayo icebo ukubhekana nale nkinga okwamanje.

Lesi simo siyaphuthuma. Ukucinywa kukagesi kudla izigidi nezigidi. Ngesonto eledlule isabelomali saphakathi nonyaka wezimali sikhombisile ukuthi kumqoka kanjani ukuthi umnotho ukhule ukuze ungenise intela edingakayo ukukhokhela izindleko zikahulumeni. Ngeke sikwazi ukushintsha isimo semisebenzi uma singenawo ugesi owanele nodingakalayo ukuze izinkampani zitshale imali yazo ngeqholo.

Sidinga abantu baseNingizimu Afrika ukuthi babambisane ngesineke lesi esisibone izikhathi eziningi phambilini – indlela esibhekane ngayo neCOVID-19 iyisibonelo esihle saloku. Kumele siqhamuke nezinye izindlela zokuthola isisombululo, bonke abantu basebenzisane ukubheka nokuthola amaqhinga esingawasebenzisa. Ngimagange ukusebenzisana nesizobambisana nabo.

Bekungelula kuNgqongqoshe wezeziMali, uMnu u-Enoch Godongwana, ethatha izintambo kodwa siyambongela ngokwethula kwakhe isabelomali sakhe sokuqala saphakathi nonyaka wezimali ePhalamende ngesonto eledlule. Ukhombise ukuzibophezela ekuphatheni imali ngokucophelela.

Uma yena nezinhlelo ze-Operation Vulindlela bengavuselela imizamo yokusheshisa ezinye izinguquko kuzovuselela ithemba kosomabhizinisi nabatshalimali ezweni nakwamanye amazwe, kukhombise ukuthi ibambe ngakho ngomnotho.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page