UMnu uRodney Maduwa, umnikazi weMaduwa Paint World

Izithombe: Zithunyelwe

Owangena embonini yokukhiqiza upende engaqondile usenenkampani. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UMEHLUKO phakathi kukapende wenkampani kapende yaseTshwane, eGauteng, nowezinye izinkampani ezenza upende wukuthi awusiwo upende nje kuphela futhi akusho lutho ukuthi wenziwa wungoti oqeqeshelwe ukuhlanganisa opende kodwa wukuthi ngisho nomapendane bakhe ngabantu abaqeqeshelwe lo msebenzi.

Usho kanje uMnu uRodney Maduwa ngenkathi ekhuluma ngeMaduwa Paint World, inkampani yakhe ekhiqiza upende yaseRosslyn, eTshwane. Uthi izinga likapende awukhiqiza kuyona lidinga abantu abaqeqeshelwe ukwenza lo msebenzi.

UMaduwa, one-BSc in Chemistry, i-Honours in Polymer Chemistry, nokumanje wenza Master’s in Paint Chemistry, uthi ukuqala leli bhizinisi ngo-2013 kwakungesiyo inhloso yakhe njengoba wayefuna ukungena emkhakheni wezempilo esebenzisa ulwazi lwakhe lwe-chemistry.

“Ngafaka isicelo sokuba yithwasa eNissan SA, nokwathi ngonyaka olandelayo ngasebenza kuyona ngiyi-paint technician, okuyilapho-ke uthando lwami lokupenda lwaqala khona. Ngafunda okuningi ngakho, ngaze ngagcina senginentshisekelo yokuqala inkampani eyenza upende.

“Ngiqale iMaduwa Paint World ngisasebenzela iNissan ngo-2013, nokulapho eyangiqasha khona ngokugcwele ngaphambi kokuphela kwesikhathi sami sokuba yithwasa. Ngaya ebhange, ngafaka isicelo sosizo lwemali ngakwazi ukuthenga imishini nezinsizakusebenza zokuqala ibhizinisi,” kulanda yena.

UMaduwa ekhangisa ngezinto ezenziwa eMaduwa Paint World

UMaduwa uthi abantu kudingeka bacophelele uma bekhetha upende abazowusebenzisa ukupenda imizi yabo.

“Into ebalulekile abantu okumele bayiqonde yindawo okusuke kwakhiwe kuyo indlu yabo, uhlobo lomhlabathi osetshenzisiwe nokuthi akhona yini amanzi ngaphansi.

“Kumele baphinde baqonde nokuthi izindlu zabo ziplastelwe kanjani nokuthi hloboluni lukapende ozilungele. Ungathenga upende omba eqolo kodwa uma leyondlu ingawulungele kufane nokumosha imali.

“Kubalulekile ukuthi uma umuntu ependa into athole umuntu owazi kabanzi ngokupenda, nozomeluleka ngokuthi hlobo luni lopende olulungele indlu yakhe,” kweluleka uMaduwa.

EMaduwa Paint World kunezisebenzi eziqashwe ngokugcwele eziwu-13 neziyitoho eziwu-32.

Ithimba leMaduwa Paint World lenza umsebenzi wobungcweti elimandla kuwo

“Asidayisi upende kuphela nje kodwa siphinde sibe nezisebenzi eziqeqeshelwe ukupenda,” kusho yena.

Uthi okunye okuhle ngopende wabo wukuthi uba sesimweni sokuthi ungasebenziseka iminyaka ewu-10 kuya kwewu-15 nokuthi benza isiqiniseko sokuthi ikhasimende nekhasimende lithenga olungele umuzi walo.

Uthi: “Into engiyitshela ithimba lami wukuthi njalo uma sinikwe ithuba kumele silibambe ngezandla zombili. Ngihlale ngithi kulona umsebenzi owodwa uyefana nemisebenzi ewu-10, nokuthi uma senza umsebenzi owodwa ngendlela engaligculisi ikhasimende, sizibeka ethubeni lokulahlekelwa amakhasimende awu-10.”

Uphethe ngokuthi iMaduwa Paint World inesitolo eLimpopo, nathi unethemba lokuthi eminyakeni emibalwa ezayo uzokwazi ukuvula amanye amagatsha ezweni lonke.

Facebook: Pro-Chemistry Paint and Gamazine Coating

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page