Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNompumelelo Mzelemu, umlingisi wemidlalo yethelevishini neyomsakazo. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona Uzalo, i-Durban General, iLingashoni neyomsakazo Ukhozi FM

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa imali.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ukuba ne-akhawunti yasebhange ngo-2010. Ngayivula eCapitec.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ukubaluleka kokuhlela ukuthi uzoyisebenzisa kanjani, ithi uma isifika kube wukuthi usuhlelile ukuthi uzokwenzani ngayo. Ngafunda nokuthi akumele wenze into ongayihlelanga ngayo, ngisho ukuzijabulisa ngayo.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ukusebenza ngo-2006. Umholo wami wokuqala kwakuwuR3 000.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngikhule kuthiwa umholo wakho wokuqala kumele uye kubazali ukuze uthole izibuziso, okungakho nami owami wokuqala ngawuthatha ngawunika abazali, ikakhulukazi ngoba ngaleso sikhathi ngangisahlala ekhaya ngingenazo nezidingo ezingako ezazingibhekile.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ziningi kodwa okugqamayo wukukwazi ukuzimela nokuyonga ukuze ihlale ikhona njalo uma ngiyidinga.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuboleka imali ezalayo.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Hhayi, akukaze kwenzeke nakanye kodwa okucishe kuyele lapho wukuboleka imali ezalayo.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi imali ayifikele phezu kwenye. Ukuba nemali akuchazi ukuthi ibhubhudle. Kunaloko kumele uqikelele ukuthi ungathi uhola, ube uyiqeda yonke.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha uhhafu ngakhe isikhungo sezobuciko eMlazi njengoba ngivele ngenza izithangami zokucija amaciko, nokuhlale kuba inkinga ngoba anginayo indawo eqondile yokusebenzela. Enye ngingayisebenzisela (ukuzithuthukisa), ingane yami, umyeni wami (nekwethu) bese enye ngiyinika abazali bami. Ngingaphinde ngithathe enye ngiyibeke bese esalayo ngisize izihlobo zami ziqhubeke nemfundo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Singabalingisi sivame ukusebenza ngokwama-contract, ngakho kubalulekile ukuthi sisebenzise imali ngokucophelela ukuze uma sekuyisikhathi sendlala yomsebenzi sibe (nemali) ezosilondoloza ngaleso sikhathi.Nokuthi singavumeli ingcindezi yodumo isiphilise impilo engaphezu kwamandla ethu. Asinganaki ukuthi abanye abantu bathini kodwa asisebenzise imali yethu (ngokwamandla) ethu.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page