I-Kwanalu yethule uhlelo lokufukula abantu besifazane nentsha kwezamabhizinisi

Isithombe: Sithunyelwe

I-Kwanalu nohlelo lokucija abesifazane nentsha yaseKZN ngolwazi namathuba okuchuma. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

INYUNYANA yezolimo KwaZulu-Natali iKwanalu yethule ngokusemthethweni uhlelo lokucija nokucobelela abantu besifazane nentsha yasesifundazweni ngolwazi oluzobachumisa emabhizinisini, iWomen and Youth in Entrepreneurship (iWYRE).  

I-WYRE eyethulwe kusetshenziswa uhlelo lobuchwepheshe bokuxhumana besimanje ihlanganise abantu besifazane nentsha baselokishini nosomabhizinisi bakulesi sifundazwe kwadingidwa ngezingqinamba, amathuba nezimo ezibhekana nosomabhizinisi nokuthi zinganqontshwa kanjani.

UNksz uSandy La Marque, isikhulu esiphezulu seKwanalu, uthi ukusebenza kwabo ezindaweni zasemakhaya kwenze babona inkinga yokwanda kobubha nokusweleka kwamakhono. Uthi loku kuphoqe ukuthi bazibophezele ukwenza izinhlelo ezifana neWYRE ngenhloso yokucobelela abantu ngakho konke abadinga ukukwazi ngezamabhizinisi.

“Ezolimo ziyimboni ehamba phambili ngokuthuthukisa umnotho waseNingizimu Afrika futhi amalungu ethu asebenza eduze kwezindawo zasemakhaya, okuyiwona asidwebela isithombe sesimo nezinselelo ezibhekana nentsha nabesifazane usuku nosuku. Lolu hlelo iWYRE lwenzelwe ukushintsha konke loku unomphelo,” kusho yena.

UDKt uKathy Hurly, owengamele lolu hlelo, uthi baluqale ngasekuqaleni kwalo nyaka ngenhloso yokucobelela abantu besifazane nentsha yasezindaweni zasemakhaya ngolwazi, ukubacija nokubazisa ngamathuba azobasiza bachume kwezamabhizinisi, ikakhulukazi ezolimo.

“Ngasekuqaleni kwalo nyaka kwiWomen’s Economic Assembly, uMengameli uCyril Ramaphosa wahlaba ikhwelo lokuthi kuguqulwe indlela okuphathwa ngayo abantu besifazane ezindaweni zokusebenza, kuphinde kufezwe umhlahlandela wokwakhiwa kwamathuba emisebenzi awu-8 million. Thina-ke sisabela kwikhwelo lakhe ngeWYRE,” kusho yena.

Phakathi kwezikhulumi zosuku ebezikhona kwethulwa lolu hlelo kubalwa uMnu uNicholas Nzama, usomaqhinga nosomabhizinisi ohola uhlelo olubizwa ngeBoys2Men, onhloso yalo wukusiza abesilisa bathole izindlela zokuxazulula izinkinga ababhekana nazo nsuku zonke emphakathini.

Kukhulume noNksz uNonhlanhla Joyce, usomabhizinisi osehlabane ngezindondo nowumphathi wenkampani yezolimo, Umgibe Farming Organics, wuMnu uNtuthu Mbiko-Motshegoa onebhizinisini lokufuya noNksz uSarah Collins, umnikazi weWonderbag. 

UDkt Hurly uncome kakhulu iqhaza elibanjwe yilabosomabhizinisi, athi ulwazi namava abo azodlala indima enkulu ekuphumeleliseni umbono abanawo ngeWYRE.

Uthi uma sebeqede ukucija osomabhizinisi ngaphansi kwalolu hlelo, bazogxila ekusizeni abalimi ngokubanikeza amathuba abawadingayo nazobasiza bachumise amabhizinisi abo.

“I-WYRE yehlukile ngoba yize iwuhlelo olugxile endaweni encane (KwaZulu-Natali), ihlose ukwakha amabhizinisi awu-665 onyakeni wokuqala, kuqashwe abantu abawu-3 325 bese kuthuthukiswa izimpilo zabantu abalinganiselwa ku-33 250 ngemali ewuR166m wokufukula umnotho wezindawo zasemakhaya,” kusho uDkt uHurly.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page