UNksz uPamella Nkosi, umsunguli wePizza Place yaseNewcastle, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ugxume wahlala ebona intuba yokuvala igebe lokushoda kwentandokazi yesibiliboco elokishini langakubo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UCWANINGO alwenzile luveze ukuthi asikho isitolo se-pizza elokishini langakubo nobekuphoqa abantu ukuthi baye edolobheni uma beyifuna. Yileso sidingo esimkhuthaze ukuthi aqale ibhizinisini le-pizza, alisungule kulo nyaka.

UNksz uPamella Nkosi, oneminyaka ewu-28, waseMadadeni, eNewcastle, KwaZulu-Natali, wumsunguli we-Pizza Place, ibhizinisi le-pizza enezinhlobo eziyisithupha.

Elanda ngokusunguleka kwePizza Place, ayibhalise ngaphansi kwenkampani yakhe iGugulethu Trading, uthi ekuqaleni kwalo nyaka usebenze izinyanga ezine endaweni yokudlela ngaphambi kokuphelelwa wumsebenzi ngoJuni.

“Ngisuke lapho ngazama ukufaka izicelo zomsebenzi ezindaweni ezahlukene kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Yilapho-ke enginqume khona ukuthi kube khona into eyehlukile engiyiqalayo ukuze ngiziphilise,” kusho yena.

Usebenzise ulwazi lokupheka aluthola emsebenzini nocwaningo alwenza ngokwenziwa kwe-pizza nezinhlobo zayo ezahlukene. Eqala iPizza Place usebenzise uR4 500, athenga ngawo izinto zokuqala umsebenzi.

“Ibhizinisi le-pizza yilona engibone kufanele ngiliqale ngenxa yokuthi abantu bayayithanda kodwa baphoqeleka ukuthi baze baye edolobheni beyoyithenga khona ngenxa yokuthi akukho lapho itholakala khona elokishini langakithi.

“Eyami ngiyenze yehluka ngokuthi ibe nkulu kuneyakwezinye izitolo, iyasuthisa futhi itholakala ngezinhlobo eziyisithupha. Ngiphinde ngiyithake ngamaveji ehlukene, nokwenza ukuthi amakhasimende ayithokozele kakhulu,” kusho uNksz uNkosi.

Enye yama-pizza ePizza Place

Izinhlobo azenzayo yiChicken Pizza, iVeggie, iPepperoni/Sausage Pizza, iMixed Pizza, iBeef Pizza neBurger Pizza. Ibiza kusukela kuR40 kuye kuR130.

Uthi inselelo asabhekene nayo okwamanje wukuthi inkampani emdilivelayo isheshe ishayise ngezimpelasonto, nokuphoqa ukuthi asheshe avale ukwamukela ama-oda. “Nokuthi ngisasebenzela ekhaya endaweni encane, okwenza ngingakwazi (ukuthatha) amakhasimende amaningi ngenxa yokuthi ekhaya kuselokishini eliminyene nelikakwe yimizi ngapha nangapha.”

Eluleka abafisa ukuqala ibhizinisi, uthi: “Abangazikhathazi ngokuthi abanye abantu bathini ngebhizinisini labo kodwa baqale (ngokuncane) abanako bese besebenza kanzima ukuze badlondlobale.”

Okwamanje unomuntu oyedwa omlekelela ukwenza umsebenzi ekhosombeni asebenzela kulona kubo.

Mayelana nezinhlelo zangomuso, uNksz uNkosi uthi: “Ngifuna ukuthi ibhizinisi lami likhule ngikwazi ukuqasha nabanye abantu abaningi, ngigcine senginendawo evulekile yokusebenza.”

Facebook: Pizza Place

Instagram: pamellarnkosie

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page