Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNhlalwenhle Bulose, umculi wamahubo nomdansi. Useke wanandisa emicimbini eyahlukene kuleli, wahambela nasemazweni aphesheya kwezilwandle eSpain, e-Italy naseSlovakia.

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ngonyaka wokuqala enyuvesi ngo-2010. Ngayivula eFNB.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngafunda ukuthi imali awuyitholi kalula nokuthi ngeke uyicele manje, uyithole manje.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2016. Umholo wami wokuqala kwakuwuR1 850.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngazithengela umakhalekhukhwini, ngathengela umama isipho ngoba kwakuyinyanga yakhe yokuzalwa.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukusungula ibhizinisini lami iNhlalwenhle Creations, lapho ngenza khona izinto zobuhlalu. Ngazithengela neizinto zokusebenza.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuyisebenzisa budlabha ngethemba lokuthi (ngizobuye ngiyipheshe), kugcine kungenzekanga.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Yebo, kanye. Ngangiqala futhi ngangigcina.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kumele uyitshale ukuze izale yande nokuthi iyasetshenzelwa, ngakho kumele uyiphathe kahle, uyicabangele ukuze nayo izokwenza kanjalo kuwe.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingahlephula ingxenye ngiyitshale, ngithuthukise iNhlalwenhle Creations, ngibe nendawo engizokhangisa, ngidayise umsebenzi wami kuyo. Kuningi engingakwenza.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi asifunde ukonga imali. Ubuciko buhamba ngamasizini, ngakho uma kukhona imali esiyitholayo asihlephule (ingxenye ethile siyibeke) ukuze uma kufika isikhathi sendlala sikwazi ukuphila.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page