Iseqhulwini kongoti indaba yesibonelelo sikaR350

Izithombe: wuGoogle nezithunyelwe

Ongoti babheke ngabomvu udaba lwesibonelelo sikaR350 kwisabelomali saphakathi nonyaka. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGESONTO elizayo uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uzokwethula isabelomali sakhe sokuqala. Nakuba isabelomali saphakathi nonyaka wezimali, iMedium-Term Budget Policy Statement, kungesiso esokwenza izinguquko ezitheni kodwa zikhona izinto ongoti ababheke ngamehlo abomvu ukuthi uzothini ngazo.

Eqhulwini kuzona wudaba lwesibonelelo uhulumeni asikhokhela abantu abangasebenzi. Kusukela ngonyaka odlule emva kokubheduka kweCOVID-19, uhulumeni wethule isibonelelo sikaR350 umuntu ngamunye ukulekelela kanti ukukhokhwa kwaso kuzophela ngoMashi wonyaka ozayo.

Usomnotho we-Efficient Group uMnu uDawie Roodt uthe: “Ngilindele ukuzwa ukuthi kukhona yini (uNgqongqoshe) azokusho ngokuthi zithini izinhlelo ngesibonelelo okufanele siphele ngoMashi. Okunye yindaba yokuqoqa intela; kuqhubeka kangcono kakhulu kunobekulindelekile, ngakho ngilinde ukuzwa ukuthi ngabe uzohlinzeka iSARS (iSouth African Revenue Service) ngezinsizakusebenza ezithe xaxa na.”

Bawu-11.2 million abantu abafake izicelo zalesi sibonelelo ngenkathi kululwa ukukhokha kwaso kusukela ngo-Agasti nonyaka.

UMnu u-Owen Nkomo, isikhulu esiphezulu se-Inkunzi Wealth Group, uthe udaba lwezibonelelo ngenye yezinto abheke ukuzwa ukuthi uhulumeni uzomisa kanjani ngazo ngoba isibalo sabantu abaswele imisebenzi nokufanele bathembele kuhulumeni siyanyuka ekubeni esabakhokha intela siyancipha ngenxa yokungakhuli komnotho.

“Kumele kubhalansiswe ukukhokhela izibonelelo ukusiza nokuqhubeka ukutshala kwingqalasizinda ukuze kuzokhula umnotho bese kudaleka amathuba omsebenzi ngoba into edingekalayo wukuthi abantu abasebenze bazimele ukuze kunciphe abantu abathembele kuhulumeni,” kusho yena. 

UNkomo we-Inkunzi Wealth Group

UNkomo wengeze ngokuthi angathanda ukuzwa kusukunyelwa indaba yokulungisa inkinga yokushoda kukagesi osekuneminyaka ikhona. Uthe kungakuhle ukuzwa ukuthi zithini izinhlelo zokulwa nenkohlakalo.

Usomnotho waseFNB uMnu uSiphamandla Mkhwanazi uhambe emazwini kaRoodt noNkomo, wathi babheke ukuzwa izinhlelo zikahulumeni zokulwa nobubha. 

“(Lapha) sikhuluma ngesibonelelo (esihlongozwayo) ukuthi sibe wumholo wabangasebenzi, i-Basic Income Grant. Ukululwa kwesibonelelo (sikaR350) noma ukukhushulwa kwaso nokwelulwa kwePresidential Employment Stimulus neJob Seekers’ Allowance,” kusho yena.

UMkhwanazi, usomnotho waseFNB

UMkhwanazi wengeze ngokuthi bafisa ukuzwa ukuthi uzothini uGodongwana ngodaba lwamabhizinisi kahulumeni njengoba anda adinga ukutakulwa.

Uthe balubheke ngabomvu nodaba lomthethosivivinyo wokuthengwa kwempahla, i-Public Procurement Bill. 

Enye inselelo osekuyiminyaka iNingizimu Afrika ibhekene nayo yisikweletu esikhulu

njengoba isiphila ngokuboleka ngenxa yokuthi imali engenayo ingaphansi kwezindleko zezwe. Labo ngoti bathe balindele ukuzwa ukuthi uzothini ungqongqoshe ngaloku. 

Ngesabelomali sangoFebhuwari, kwathiwa lesi sikweletu singuR4.3 trillion ngonyaka wezimali ophezulu u-2021/22, nokuwu-81.9% womnotho noma i-GDP. Kulindeleke ukuth sifinyelele kuR5.2trn ngo-2023/24, nokuyobe kungu-87.3% womnotho.

Isabelomali bekufanele sethulwe namhlanje kodwa sahlehliselwa isonto elizayo ngenxa yokhetho lohulumeni bendawo obelungoMsombuluko.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page