UNksz uKamohelo Bombe, umsunguli weKamohelo Poultry, efuya izinkukhu yasePitoli, eTshwane, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Uthando lwezolimo lwenze washiya phansi izifundo ze-PR waqala ibhizinisi lokufuya izinkukhu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUKHULISWA wuninakhulu owumlimi kutshale imbewu yothando lwezolimo kuyena. Nokho kuthe ekhula wathi ukuluziba, wagxila ekwethuleni izinhlelo emsakazweni nakwithelevishini, nokwenza wanquma ukwenza izifundo ze-public relations ngemva kokukuphothula umatikuletsheni.

Ngemva kwaloko uhlulekile wukuziba uthando lwezolimo esesenyuvesi, waze wathatha isinqumo sokushiya phansi, waqala ibhizinisini lokufuya izinkukhu. Ulibhalise ngo-2012, waqala ukusebenza ngokugcwele kulona ngo-2013.

UNksz uKamohelo Bombe, oneminyaka ewu-29, odabuka eMoletji, eLimpopo, obuye abe wumethuli wezinhlelo zethelevishini, uwumsunguli weKamohelo Poultry Farm, ibhizinisi lokufuya izinkukhu elizinze eTshwane, ePitoli.

UNksz uBombe, ophinde abe ngumethuli we-Living Land, uhlelo lwezolimo kwi-SABC 2, uthi: “Ngikhuliswe wugogo ewumlimi, nokuyikona okwenza nami ngawuthanda umkhakha wezolimo. Nokho angisheshanga ukungena kuwona ngenxa yokuthi ngasuke ngaqala ngagxila kakhulu ekwethuleni izinhlelo kwithelevishini, okuyinto engaqala ukuyenza eJozi FM ngisafunda u-Grade 8.

“Ngiqhubekile ngethula izinhlelo, ngangena nasemsakazweni. Ngagcina nginquma ukwenza izifundo ze-PR. Nokho angibange ngisaziphothula ngoba sengifuna ukungena ngokugcwele emkhakheni wezolimo. Yasunguleka kanjalo-ke iKamohelo Poultry Farm,” kulanda yena.

UNksz uBombe negugu lakhe – izinkukhu

UNksz uBombe, onepulazi elingamahekthare awu-21, uthi ukuzihlupha ngolwazi lwezolimo kwenze wachuma kule mboni, wakwazi nokubhekana nezingqinamba abehlangabezana nazo endleleni. “Inkinga enkulu esibhekana nayo singabalimi wukweswela wumhlaba wokulima, usizo lwemali nendlala yamakhasimende. Mina loko ngikwaze ukukunqoba ngokuzihlupha ngolwazi lwalo mkhakha, ngangena naseminyangweni efanele ngicela usizo.”

Ngokuzihlupha ngokucela usizo ugcine esizwe wumNyango weZolimo wathola leli pulazi elingamahekthare awu-21. Uthi unqume ukuqala yonke into kabusha kulona.

Okwamanje imikhiqizo yakhe isatholakala kuphela esitolo sakhe esiseSoweto. “Nganquma ukuqala yonke into kabusha ngoba bese ngithole indawo enkulu, nezokwenza ukusebenza kwami kuhambe kahle. Okwamanje abantu bathola amaqanda ne-atchar esitolo sami esiseSoweto,” kusho yena.

Amanani amaqanda ne-atchar aqala kuR30 u-1kg kuya kuR340 u-20kg.

IKamohelo Poultry idayisa namaqanda ne-atchar

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukuthi maningi amathuba akule mboni nokuthi konke kuyenzeka uma usebenza kanzima ungajahi imali.

“Enye into esizayo wukwenza ucwaningo nganoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi osuke ufuna ukuliqala. Enye into, abantu abafuna ukuqala ibhizinisi okumele bayazi wukuthi awudingi ihhovisi ngaphambi kokuqala, ikakhulukazi ngoba nezinto eziningi sezisebenza ngobuchwepheshe besimanje,” kucebisa uNksz uBombe.

Uthi ufisa ukusimama ekubeni wumlimi afeze nephupho lakhe elikhulu lokuba nesikhungo esizocija abantu ngezolimo.

“Kuyangijabulisa nokuthi sengivele ngiqalile ukwenza loko njengoba ngisanda kuqala ukwenza imicimbi nemibuthano onhloso yayo wukucijana ngolwazi lwezolimo singabesifazane kule mboni,” kuphetha yena.

Facebook: Kamohelo Bombe

Instagram: kamobombe

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page