UMnu u-Ofentse Rabaji, umnikazi weGreen Innovationz uthi maningi amathuba akhona ekuphatheni imfucuza

Isithombe: Vukuzenzele

Ukhuthaza intsha ukuthi ibheke imboni yemfucuza ngamanye amehlo. UTEBOGO MOKWENA uyabika

USOMABHIZINISI waseNorth West ukholwa wukuthi ukutshala embonini yemfucuza akuwona udoti. Ukholwa wukuthi maningi amathuba akhona entsheni, nathi kungakuhle ukuthi iwabambe ngezandla zombili.

UMnu u-Ofentse Rabaji, umnikazi wenkampani esebenza ngemfucuza iGreen Innovationz, uthi uma udoti ungaphathwa kahle ungaba nesandla ekufukuleni umnotho.

Ukusho loku ekhuluma emcimbini obuwenziwe ngobuchwepheshe besimanje wumNyango wamaHlathi, ezokuDoba nezeMvelo.

Inhloso yalo mcimbi bekuwukunikezela ngolwazi lwezomnotho entsheni, icijwe futhi isizwe ngamathuba okuthi ixhaswe akhona embonini yamanzi. Bekukhuthazwa nosomabhizinisi ukuthi basungule amathuba emisebenzi azokhulisa umnotho wezwe.

URabaji, oneziqu zeMaster’s in Environemental Management egxile kwi-waste management, ayiphothule ngo-2019 eNorth West University, ungene kule mboni eseyithwasa eCouncil for Scientific and Industrial Research (eCSIR).

Inkampani yakhe iGreen Innovationz yenza imisebenzi enjengokuphathwa kwemfucuza bese ifundisa ngale mboni iphinde isebenzise izimpahla zokugqoka esezindala ukukhiqiza izifonyo zokugwema ukuthelelana COVID-19.

URabaji uthe amaSector Training and Educational Authority adale amathuba amaningi okucija intsha ngemboni yezamanzi, kanjalo neCSIR ebilekelela.

“UmNyango wezobuChwepheshe uhlale unamathuba kwabafuna ukungena kule mboni, futhi ubheka amacebo ongawasebenzisa ukukhulisa lemboni.

“Akhona namathuba afana neBootcamp esingathwa yiGreenMatterZA lapho becija khona osomabhizinisi, babacebise baphinde babasize ukubheka usizo lwemali kubatshalizimali,” kulanda uRabaji osebe kule mboni iminyaka engaphezu kwemibili.

Ukhuthaze intsha ukuthi ibuke udoti ngenye indlela.

“Udoti uyingcebo. Izindawo zokulahla udoti ezingekho emthethweni zingaguqulwa zenziwe indawo ezoba nezinhlelo ezizosiza ukufukula umnotho.

“Zingaphinde ziguqulwe zenziwe izingadi ezizonikeza abantu ithuba lokulwa nokusweleka kokudla, ngaleyo ndlela kuvuleke amathuba emisebenzi njengokuthi kuqalwe izindawo zokuhlanza nokwenza kabusha okusuke kungasasetshenziswa kwenziwa imali ngakho,” kucebisa yena.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page