Abantu basazobuswa wumlando endleleni abavota ngayo

Izithombe: wuGoogle nezithunyelwe

Isimo somnotho asithi shu endleleni abantu abazovota ngayo. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGESONTO elizayo abantu baseNingizimu Afrika bazovota beyokhetha abafisa kube yibo abaphathayo kohulumeni bezindawo kule minyaka emihlanu ezayo.

Kuningi okuthenjiswa ngabangenele ukhetho ngezinto abathi bazozenza. Kohulumeni bezindawo yilapho izidingo ezifana nezindlu, ugesi namanzi zihlinzekwa khona. Yilapho futhi ubufakazi bokuthi laba abebekade bephethe eminyakeni emihlanu edlule bahluleke kanjani nokubonakala uma kubhekwa imibiko yoMcwaningimabhuku-Jikelele ngokusebenza komasipala.

Kepha-ke ngabe uma abantu sebeyovota bakukhathalele kangakanani ukuthi izinto zihambe kanjani? Bayakukhumbula yini okuvezwa ngamahhovisi afana nelomcwaningimabhuku-jikelele?

Usomnotho ophinde ahlaziye ipolitiki uSolwazi uBonke Dumisa uthi ufisa ukuthi ngelinye ilanga abantu basibheke isimo somnotho uma becabanga ukuthi bazovota kanjani.

“Bambalwa abantu abakubhekayo loko (indaba yomnotho) futhi amaqembu epolitiki ayasizakala ngaloko.

“Uzwa abantu bekhuluma ngokuntuleka kwemisebenzi kodwa akukho okutheni okungenziwa ngalokho komasipala. Lena yiyona ndawo lapho (konakala) khona izinto kakhulu ngoba yilapho futhi kuqashwa khona ngokobuqembu. Abantu basabambelele emlandweni, nokusiza i-ANC. I-EFF ithembele ekuqhakambiseni amaphutha e-ANC kanti i-DA yona izama ukuvikela ubandlululo bese bonke abanye basemdibini nje lapho,” kusho yena.

USolwazi uDumisa, usomnotho nomhlaziyi

Ngenkathi ethula umbiko wakhe ngokusebenza komasipala onyakeni wezimali wango-2019/20, uMcwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke wagcizelela ukuthi azikho izinhlelo nakho konke okudingekalayo ukugwema ukuthi izinto ukuthi izinto zingonakali.

“Imiphumela yocwaningo lwalaba abazophuma iveza umehluko omncane ngokuhle futhi sibona lehla izinga kohulumeni bezindawo. Ngesikhathi bethatha izintambo kwakukhona (omasipala) abawu-33 amabhuku abo ayemahle. Ngeshwa manje loko sekuhlehlele emuva njengoba sebewu-27 kuphela (abanamabhuku amahle). Ngakho siyacela abaholi bawusukumele umsebenzi wabo wokuletha ushintsho uma sifuna ukubona umehluko,” kusho yena.

Lo mbiko waveza ukuthi izinto eziqhubekayo nokufakela omasipala ingcindezi wukungakhokhelwa kwezidingo, ukungahlelwa kahle kwesabelomali nokungaphathwa kwemali ngendlela.

Tsakani-Maluleke_AG_Umbele
UMcwaningimabhuku-jikelele uNksz uMaluleke

Ingxenye enkulu kaR3.47 billion, okuyimali emoshekile ngo-2019/20, idalwa yinzalo nenhlawulo ngoba omasipala behluleka ukukhokhela ababakweletayo nokulimaza kakhulu izinkampani ezincane.

UNksz uMaluleke waveza nokuthi bawu-28% kuphela omasipala amabhuku abo abehlanganiswe ngendlela efanele neyemukelekile.

“Njengaseminyakeni edlule, ukungahlonishwa komthetho wokuthenga impahla kudlangile futhi kunesandla kakhulu kule mali engasetshenziswanga kahle enguR26bn. Le mali cishe ingaphezulu kwalokhu njengoba (iningi) lo masipala belithole imibiko engemihle uma selidalule konke noma belisaphenya,” kukhala umcwaningimabhuku-jikelele.

Kunezinkontileka ezenza uR1.43bn ezingacwaningwanga ngoba omasipala abakwazanga ukuletha amaphepha adingekayo nobufakazi bokufakazela indlela impahla eyathengwa ngayo.

Uma kuhlanganiswa iminyaka imali engasetshenziswe kahle nengakaze iphenywe iwuR79.22bn.

UDkt uProtas Madlala, umhlaziyi wepolitiki, uvumelane noDumisa kodwa wagcizelela ukuthi abantu ababuki izinto bonke ngendlela efanayo. Uthi abelungu nalaba okuthiwa ngama-clever black (izifundiswa) bayazibheka izinto ezifana nombiko womcwaningimabhuku-jikelele.

UDkt uMadlala, umhlaziyi.

“Kodwa labo abazisebenzelayo (emazingeni aphansi) abazi nokwazi ngalezo zinto. Kubona babheka ukuhlinzekwa kwezidingo, izindlu nogesi, ngakho awukwazi ukubhangqa wonke umuntu ndawonye,” kusho yena.

Uthe kubantu abamnyama indlela abavota ngayo ithi ayifane nendlela ababuka ngayo inkolo lapho bebambelela khona ekutheni yiyona nkolo abakhule ngayo, ngakho abazukuyishintsha.

“Abantu bathi ‘bayantshontsha bona kodwa izinja zasekhaya ngizozilahlaphi?’ Enye into wukuthi eqinisweni alikho elinye iqembu abangakhalela kulona. Angikaze mina ngibone amaqembu amaningi kangaka okhethweni phambilini. Kwenza nokuthi ngisho ukhetho lungabi mnandi, amaqembu angaphezu kuka-300 maningi kakhulu,” kuphetha uMadlala

Ukuvota kuzoqala ngo-7 ekuseni kuphele ngo-9 ebusuku ngoMsombuluko, mhla ka-1 Novemba.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page