OMnu uPercy Ngobeni noMakana Mandiwana, abasunguli beSCALE, i-app ekala utshwala obuphuzwa wumuntu nemali ayisebenzisa kubona

Isithombe: Sithunyelwe

Ibhizinisi labo lisiza abantu banciphise ukuphuza utshwala. Baxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUPHUZA ngokweqile eNingizimu Afrika kuyinkinga kangangokuthi nabaphuza ngokuhlelekile bagcina benegama elibi emphakathini.

Yiloku okwenze uMnu uPercy Ngobeni nomngani wakhe abambisene naye ebhizinisini uMnu uMakana Mandiwana bafune ukushintsha loko besebenzisa i- ubuchwepheshe besimanje ngokusungula i-app, iScale Innovation eyaziwa nge-SCALE.

UNgobeni noMandiwana asebebe ngabangani kusukela besesenyuvesi ngo-2007, basungule le-app esiza abaphuzayo bakwazi ukubona ukuthi baphuza kangakanani futhi basebenzisa imali engakanani otshwaleni, iphinde ibe nemikhankaso yokugqugquzela umphakathi ukuthi uphuze ngokuzibheka.

UNgobeni, okuwuyena ochaze ngeSCALE, uthi babhalisa inkampani yabo yokuqala ngo-2014, nokho izinto zangenzeka ngendlela ababefisa ngayo.

“Ngo-2019 sangena ebhizininisini lokudla elaliza kahle, laqala ukuphazamiseka sekuqale i-lockdown, nokwasiphoqa ukuthi sisivale isitolo,” kulanda yena.

Uthi basuka lapho bayocabanga kabusha ukuthi yini enye ababengayenza. Kulapho abafikelwa khona umcabango weSCALE, abathi sisiza abaphuzayo babone ukuthi ingakanani imali abayisebenzisa ukuthenga utshwala.

Uthi yaqala ngokuthi abayisebenzisayo babhalise kuyona besebenzisa i-website yayo, bafake izithombe zamarisidi abawathola uma beqeda ukuthenga utshwala. Babebakhuthaza ukuthi bayisebenzise njalo ngenyanga, emva kwezinyanga ezintathu nakanye ngonyaka.

Ngokuqala iSCALE, ethulwe ngokusemthethweni ngoSepthemba, bahlose ukushintsha izinkoleloze ininigi labantu elinazo ngokuphuza nangabantu abaphuza utshwala.

“Besifuna ukuthi abantu abaphuzayo babesezinhlelweni ezifana nalezi, onhloso yazo wukuletha ushintsho ezindaweni abahlala kuzona. Inhloso yaloku wukunika abantu abaphuzayo ithuba lokuthi kube khona abakwenzayo ukushintsha umphakathi ube yindawo engcono,” kusho uNgobeni.

Uthi banethemba lokuthi ngokuqhamuka nohlelo olufana nalolu bangakwazi ukusiza ukwehlisa izinga lokuthengwa kotshwala.

“Kuke kwaba nomuntu osebenzisa iSCALE owasithinta esazisa ukuthi esikhathini esifushane eyisebenzisa, uthuke wagelekeqeka ethola ukuthi ingakanani imali abeyisebenzisa ukuthenga utshwala, esho nokuthi loko kwamkhuthaza ukuthi ehlise inani lemali abeyibhubhudla otshwaleni,” kusho uNgobeni.

UMandiwana yena uthi: “Lolu hlelo luzogqugquzela usiko lokuphuza ngokuzibheka, lukhuthaze ukwenziwa kwezinhlelo zobuchwepheshe besimanje ezihlose ukuletha ushintsho emphakathini.”

Instagram: ScaleUpTechnol1

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page