OMnuz uMluleki noMzokhona Mkhungo, abanikazi beMzo’s Stylish Craft yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Izelamani zenza ezibukwayo ebhizinisini elisebenza ngokhuni. Zixoxe noZIMBILI MAZIBUKO

ISISHO esithi ayikho inkomo yobuthongo sichaza kahle izelamani ezingabanikazi bebhizinisi elifaka amakhabethe nezinye izinto ezenziwe ngokhuni.

OMnu uMzokhona noMluleki Mkhungo bangabanikazi beMzo’s Stylish Craft. Lezi zelamani ezizalwa eSt Faith, esigodini iMqangqala, oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natali, ziqale ibhizinisi cishe eminyakeni ewu-14 edlule.

Umsebenzi wobungcweti bokhuni aziwuyelanga esikoleni kodwa ngokuzimisela nokukhuthala zifunde leli khono.

IMzo’s Stylish Craft yenza amakhabethe asekhishini, amakhabethe asekamelweni, ama-headboard, ama-sideboard asekamelweni noma asegumbini lokuphumula nezinye izinto zasendlini zepulangwe.

UMzokhona uthi: “Ngiqale mina ngokusebenza njengomapendane. Ngaba nenhlanhla umphathi wangithanda ngenxa yomsebenzi wami, ngase ngingena enkampanini yakhe eyayenza amakhabethe. Ngangingenalo ulwazi ukuthi ikhabethe lifakwa kanjani. Ngafunda ngokubuka konke okwakwenziwa (abalingani) kule nkampani.”

Wasebenza waze wafunda nomshini wokusika ipulangwe. Akubanga lula ukubamba yonke into ngesikhathi esisodwa kodwa wagcina esekwazi. “Ngikhumbula ikhasimende lami lokuqala ukuthi ngalifakela izicabha zamakhabethe. Lazincoma, lase linginika umsebenzi wokushintsha lonke ikhishi. Kwangithatha (amasonto) ayisithupha ukuqeda lelo khishi ngoba ngangiqala, ngicathula kodwa ngathi la ngiqeda khona ikhasimende lalingawuvali umlomo ngomsebenzi wami,” kukhumbula yena.

Konke loku lezi zelamani zazikwenza zisaqashiwe nokwakwenza kubenzima uma zinamakhasimende azo eceleni ngoba nemoto zazingenayo kodwa zisizwa ngeyasemsebenzini.

“Thina siqhamuka ekhaya elimpofu, la bonke abantu babefanisa ngathi uma bechaza umndeni ompofu. Kodwa into abazali bethu abasifundisa yona kusukela ebuncaneni bethu wukusebenza kanzima. Asiwona nhlobo amavila ngoba sisebenza kuse emnyango uma sisuke sisebenza,” kusho uMluleki.

Emva kweminyaka iMzo’s Stylish Craft beyisebenza eceleni, kwafika isikhathi sokuthi babheke yona ngqo ukuze ikhule iye phambili. UMzokhona, okunguyena omdala nowabe enolwazi oluthe thuthu lwalomsebenzi, wafundisa uMluleki umsebenzi ukuze bezobambisana ebhizinisini.

Omunye wemisebenzi yeMzo’s Stylish Craft

Beqala ukuzimela basebenze nabantu abaningi. Bathi iningi labantu elalisebenzisana nabo alihlalanga ebhizinisini likhala ngokufukuza kwabo.

“Umsebenzi wethu awumdingi umuntu oyivila ngoba kuyasetshenzwa ukuze ikhasimende ligculiseke ngomsebenzi elisuke liwukhiphele imali,” kusho uMzokhona.

Ukukhula kwebhizinisi kwenziwe kakhulu ngabantu abebetshelana ngalo njengoba ingekho indawo abangafinyeleli kuyona uma bebizwa.

Emakhasimendeni abo kubalwa neMeya yaKwaMaphumulo uNkk uZibuyile Khuzwayo-Dlamini. “Siyaziqhenya ngomsebenzi wethu, ikakhulukazi inhlobo yepulangwe elisetshenziswayo nobunono bezandla zethu. Ibhizinisi esikulona baningi abalenzayo kodwa thina sikhulunyelwa wumsebenzi nothando esinalo lwamakhasimende ethu,” kusho uMluleki.

Lezi zelamani zikwazi ngisho ukudweba amaplani ekhishi noma impahla umuntu asuke eyidinga ukuze ayibone ukuthi izoba njani uma isiyenziwe. Nokho zithi uma zikwenzele ipulani azikuniki ukuthi uhambe nayo kodwa ziyigcina kumarekhodi azo.

“Indlela futhi esibiza ngayo ngokwenani lempahla ihambisana nokuthi ikhasimende lifunani, uhlobo lwepulangwe, ubukhulu bendawo. Asinayo intengo esingathi siqala kuyona kodwa futhi asibheki ikhasimende ukuthi lisebenzaphi. Konke nje sikwenza kufane kuwo wonke amakhasimende, kuhluke loku esengikubalile,” kuphetha uMzokhona.

Facebook: Mzo’s Stylish Craft 

Instagram: mzostylishcraft096

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page