Udedangendlale wepulazi lomoba ngesizini evumile. Nokho akuhambi kahle ngesivuno kule sizini

Isithombe: Sithunyelwe

Abalimi bomoba basengozini yokulahlekelwa yiko konke. UTEBOGO MOKWENA uyabika

NJENGOBA sekusondele isikhathi sokuphela kwesizini yokuvuna umoba, iSouth African Farmers Development Association (iSAFDA) isihlabe ikhwelo lokuthi kuxazululwe inkinga yabalimi abancane yokungabi nasivuno somoba.

UMnu uSiyabonga Madlala, usihlalo weSAFDA, uthi uhulumeni kumele angenelele kule nkinga ukuze kulekelelwe abalimi abancane okucekelwa phansi amasimu omoba abo.

“Kuzothi kushaya isikhathi sokuphela kwale sizini zibe seziwu-2 million izivuno zomoba ezizobe sezicekelwe phansi, lokho okungaphezu kwezivuno abalimi abancane abazikhulisayo kuleyo naleyo sizini,” kusho yena.

Uthi abalimi abakhulu bakhiqize umoba owu-90% kuthi abancane bakhiqize u-10% kuphela.

“Ukucekelwa phansi kwamasimu omoba akucekeli abalimi kuphela kodwa kuphinde kube nomphumela ongemuhle nakwabanye abanezinkontileka kule mboni, izisebenzi nemindeni yabo,” kuxwayisa uMadlala.

Uthi imithetho yabemboni kashukela akumele isetshenziswe ukucindezela abalimi abancane, iningi labo elivele likhinyabezwe nawukubheduka kwegciwane iCOVID-19.

“Isigaba 119 kuya kusigaba 122 seSugar Industry Agreement yango-2000 sikhuluma ngenani lezivuno zomoba abalimi abangakwazi ukuzidiliva ngesizini,” kusho yena.

Lezo zivuno uthi bezihlukaniswa ngosuku, ngesonto nangenyanga bese zenza isibalo ebesidingeka ngaleyo naleyo sizini, okungasenzeki manje.

“Imboni kashukela ibinezigayo zomoba eziwu-14 kodwa manje nje ezimbili zazo zivaliwe ePort Shepstone naseDarnall, KwaZulu-Natali. Loko kudale inkinga yokuthi zingeneli izigayo zomoba okhiqizwa ngabalimi ngesizini.”

Encwadini uMadlala ayibhalele uMnu u-Ebrahim Patel, uNgqongqoshe wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana, uthi beyiSAFDA bayaqonda ukuthi izivuno zomoba eziwu-5.4m ezikhiqizwa ngasekuqaleni kwesizini zisekhona, nathi ukwehliswa kwezindleko okwenziwe yilo mNyango kuholele ekwehleni kwesibalo saba wu-4.7m, okusho ukwehla kwalezi zibalo ngo-724 866.

“Loku kusho ukuthi abalimi abadiliva imikhiqizo yabo (kulo mNyango) bazolahlekelwa wuR500m wemali abayenza ngonyaka, okuwu-15% wenzuzo yabo, kodwa noma kunjalo abalimi abancane bona bazolahlekelwa wu-100% wenzuzo yabo ngenxa yobuncane bendawo abayilimayo nokuthi bakalelwe ububanzi bendawo abangayilima,” kukhala uMadlala encwadini. 

Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: www.vutivibusiness.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page