Izinkampani azibhukule kakhulu kunakuqala ukunyusa isibalo sabagomayo, kuloba uBusi Mavuso

SESISEBENZISE imigomo ewu-20 million kanti bangu-10.5m abantu asebegome ngokuphelele. Ukuvumela ukugoma abantu abaneminyaka ewu-12 kuya phezulu, nokuzokwenzeka kusukela namhlanje, kuzonyusa umgqigqo. Nokho kuyacaca ukugoma kwabantu kwehlile.

Kwabadala bawu-27% asebegomile kanti kubona kukhona no-53% wabaneminyaka engaphezu kwewu-60. Kodwa kumele sifinyelele ku-60% kuya ku-70% ukunciphisa umphumela omubi wegciwane leCOVID-19.

Yini esingayenza njengosomabhizinisi? Kuningi esikwenzayo kodwa ngifisa ukugqugquzela abaqashi ukuthi babheke ukuthi bangazeseka kanjani izisebenzi ukuthi zigome. Lokho kungasiza ukunyusa isibalo sabagomile futhi kusisondeze esibalweni esidingekayo ukuhlenga impilo yabaningi.

Sengike ngabhala phambilini ukuthi inselelo yethu akuseyona eyokuthola umgomo owanele kodwa sekungeyokufinyelela ebantwini abenele sibe futhi silwa nempi yokubalekela ukugoma. Indlela esithenga ngayo imigomo iyathuthuka njengoba emasontweni amathathu edlule sithenge imigomo eyisigidi. Kodwa sigoma abantu abayisigamu sika-350 000 ngosuku, nokuyisibalo esidingekayo ukuze sibe sesigome u-70% wabantu ngoDisemba.

U-Discovery usilinganise ukuthi uma sifinyelela ku-60% sizogwema ukufa kwabantu abawu-25 000 uma lesi sifo sesihlasela okwesine ngoDisemba. Ngale ndlela esiqhubeka ngayo kubonakala sengathi sizobe sesigome abantu abawu-50% ngoKhisimusi; kodwa mhlawumbe nalapho ngeke sifike.

Kunokukhathazeka ukuthi kungenzeka bagcine bengasekho abantu abazimisele ukugoma kanti namaholidi kaKhisimusi azokwengeza kulokhu njengoba abantu bezogoduka, okuzokwenza bangatholakali kalula.

Isibonelo nje, kunobufakazi obuveza ukuthi abantu abajovwe okokuqala ngePfizer abaphindeli ukuyojova okwesibili. EGauteng kuthiwa kunabantu abayisigidi abangabuyelile ukuyogoma okwesibili.

Kade izinhlangano zosomabhizinisi zisebenza ngokuzikhandla selokhu uqalile umkhankaso zibambisana nomNyango wezeMpilo ngomkhankaso i-Business for South Africa. Saqala ngokusiza uhulumeni ukuthi uthole imigomo eyanele kanti siyasebenzisana nawo wonke amalungu ethu ukuqikelela ukuthi umgomo ufinyelela kuwona wonke umuntu eNingizimu Afrika ngokuhlinzeka ngezindawo okugonyelwa kuzona.

Abaqashi okumele baxoxe ngakho yindaba yokuthi kumele yini izisebenzi ziphoqwe ukugoma. Umthetho uthi izinkampani zinomsebenzi wokuqikelela ukuthi kuphephile lapho izisebenzi zisebenzela khona.

Imithetho yokuvala izwe ngokwesigaba sokuqala isadinga ukuthi abantu basebenzele emakhaya. Uma kubhekwa umphumela walo mthetho ezingeni lomsebenzi nokucijwa kwezisebenzi ezingakabi namava atheni, lokho kubalulekile ukudlula nanoma ngabe yini ezuzwayo ngokwezempilo.

Njengoba izisebenzi zibuyela emsebenzini, abaqashi kumele baqikelele ingozi yezempilo emsebenzini. Enkampanini lapho izisebenzi zingaxhumani ubuso nobuso namakhasimende ngeke ikwazi ukuphoqa ukuthi izisebenzi zigome ngoba ithi yenzela ukuphepha. Nokho lapho izinkampani ziphoqa khona ukuthi abantu bagome kusizakala umphakathi wonke ngoba zilekelela ukuqinisekisa ukuthi isibalo sabagomile eNingizimu Afrika siyanyuka futhi sisondela kwesidingekayo ukunciphisa ukufa kwabantu nokuqikelela ukuthi umnotho uyavuleka.

Iqiniso liyaziwa. Abantu abagomile mancane amathuba okuthi bagule futhi mancane amathuba okuthi babulawe yiCOVID-19. Yebo, kuyenzeka ukuthi umgomo ungakuphathi kahle kodwa loko yinto encane uma kuqhathaniswa nengozi yokufa ngenxa yeCOVID-19. Ebantwini abayisigidi abagomile, uyedwa noma babili kuphela abagula mandla ngenxa yomgomo. Kodwa bawu-1 810 kwisigidi abantu asebefile ngenxa yeCOVID-19 eNingizimu Afrika.

Phesheya izinkampani nohulumeni bakhona sebethe umuntu angaxoshwa uma enqaba ukugoma. Kunombono othi nalapha eNingizimu Afrika kungagcina sekwenzeka loko njengoba ukunqaba ukuhlonipha imithetho yezempilo nokuphepha ebeka engozini abanye abantu iyicala elibomvu. Nokho izinkampani zisengakwazi ukuzama ukuba nendlela yokusebenzisana nabangathandi ukugoma njengokuthi kudingeke ukuthi bahlale bahlale bahlole noma bagoye.

Izinhlangano zosomabhizinisi ziyingxenye yomkhankaso wokugoma ngoba zifaka isandla ekuhlengeni impilo yabantu kepha futhi zenzela ukuhlenga imisebenzi nokuqinisekisa ukuthi umnotho ungakwazi ukuphinde usebenze ngokujwayelekile futhi abantu bakwazi ukuzondla nemindeni yabo.

Okunye izinkampani ezingakwenza wukuba yindawo lapho kutholakala khona ulwazi futhi kuxoxwa khona ukuze kuqondwe ukuthi yini eyenza abantu banqikaze ukugoma bese beyasizwa basekwe ukuze kuphele loko.

Umthetho uthi abantu kufanele bathole isikhathi sekhefu ukuze bayogoma kodwa futhi lena ngenye yezindlela zokugqugquzela izisebenzi ukuthi zigome. Kunobufakazi bokuthi enye inkinga wukuthi ezinye izisebenzi, ikakhulukazi emkhakheni wamabhizinisi angabhalisiwe, azinaso isikhathi sokuyogoma. Leyo yinkinga okumele ilungiswe ngokuthi umgomo utholakale kalula.

Uhulumeni kumele kube khona lapho uphoqa khona izisebenzi zawo. Izisebenzi zezempilo kumele zigome futhi ngikholwa wukuthi nothisha nabanye abasebenzisana kakhulu nomphakathi.

I-B4SA iyasekana ngosizo ehlinzeka ngalo kwi-wesbite yayo kubaqashi abakucabangayo loku. Ngiyazikhuthaza zonke izinkampani ukuthi zithole lolu lwazi bese ziba necebo lokusiza izisebenzi ukuthi zigome.

I-Draft Companies Amendment Bill ephasiswe yiKhabhinethi ngenyanga edlule isikhishiwe ukuze umphakathi uphawule ngayo. Ngokwami, yengeza umthwalo othe xaxa wemicikilisho ezinkampanini futhi yenza iNingizimu Afrika ingabi yizwe abantu abazofuna ukuba namabhizinisi kulona.

Sidinga imigomo ezokwenza amabhizinisi achume ukuze kusimame umnotho.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page