UNksz uNcumisa Mkabile, umsunguli weDawana Fresh Produce yaseKhayelitsha, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Uphosa esivivaneni sokuthi kungashodi ukudla okunempilo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUSHISEKELA ukubamba iqhaza ekuqinisekiseni ukuthi ukudla okunempilo nokudingwa ngabantu akupheli ngesinye sezizathu ezimenze wangena kwezolimo. 

UNksz uNcumisa Mkabile, oneminyaka ewu-28 nodabuka eCofimvaba, eMpumalanga Kapa, uwumlimi okhiqiza ispinashi no-green pepper enkampanini yakhe iDawana Fresh Produce. 

Ngaphambi kokungena kwezolimo nyakenye, wenze izifundo zeNational Diploma in Travel & Tourism Operations eBoston City Campus & Business College ngo-2016.

Usuke lapho wasebenza ezinkampanini ezehlukene zomshwalense kanti kukhona nomasipala ake wawusebenzela ngaphambi kokusula ngo-2019 ngoba eseqala ibhizinisi lokudla. Ibhizinisi lokudla uliyekile ngoba esegxila kwezolimo.

“Ngiqale ngokudayisa izinkukhu, nokuthe ngenxa yokubona ukubaluleka kokudla ngabona kukuhle ngingene kwezolimo ukuze ngibe neqhaza engilibambayo ngokukhiqiza uhlobo lokudla olunempilo, noludingwa ngabantu,” kulanda yena. 

Uthi ngenxa yokuthi ubezinze eKhayelitsha, eMpumalanga Kapa, ufune indawo azoyilima ngakhona. Uyithole endaweni ebizwa ngeMfuleni, okuyilapho ipulazi lakhe likhona. Ububanzi balo wu-3 600m².

Ispinashi sakhe siqala kuR8, u-green pepper ubiza uR80 iphakethe bese kuthi izinkukhu zibiza uR60 inkukhu. 

UNksz uMkabile no-green pepper weDawana Fresh Produce

Uthi ukulima akubanga lula ngenxa yokuthi konke ukuqale ngezikhwepha zakhe, kungekho omxhase ngemali. Kuphinde kwalukhuni esefuna umhlaba azowulima.

“Nokho ngokuzikhandla ngikwazile ukuyibamba noma ishisa njengoba manje sengisebenzisana nezitolo ezimbili uSPAR khona lapha eKhayelitsha futhi ngisebenzisane nezitolo zasendaweni,” kusho uNksz uMkabile. 

Uthi ukuzikhandla kumvulele iminyango wathola ithuba lokusebenzisana neStandard Bank, iTrace Urban neSunlight, abangabaxhasi bakhe. Uthi loko kulisimamisile ibhizinisi lakhe.

“Ukuba wusomabhizinisi akusiyo into elula, kudinga ukuthi usebenze kanzima ungayeki uma ubhekene nezimo ezinzima. Nezinkundla zokuxhumana zibe neqhaza elikhulu ekutheni ngiqhube ibhizinisi lami, ngathola namakhasimende amaningi kuzona,” kuchaza yena.

Unezisebenzi ezisebenza ngokugcwele ezimbili nezinhlanu eziyitoho.

Ucebise abafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi bangalindi usizo lwemali kodwa basebenzise okuncane abanakho.

“Yisifiso sami ukuthi ngigcine sengidayisa imikhiqizo yeDawana Fresh Produce ezweni lonke. Ngifisa ukugcina senginesikhungo esizocija abantu abasha ngomkhakha wezolimo namathuba akuwona,” kuphetha uNksz uMkabile. 

Facebook: Ncumisa Miesah Mkabile

Instagram: ncumisa_mkabile 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page