UMfu uSolwazi uMusa Xulu, umsunguli weMKX Associates Holdings, umqondisi weHeritage Development Trust nomfundisi we-Emmanuel Lutheran Community Church

Izithombe: Zithunyelwe

Kwezemfundo ukhona, kwezomculo nangu, kwezamasiko nezobugugu wuye, kwezamabhizinisi ukhona nakwezikamoya ukhona. Lo makadebona ulandise uLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

UMCULO. Kuko konke akwenzile umculo uyinsika. Namuhla uyayikazela ngamajazi emfundo njengoba eneziqu zobudokotela ezintathu. Kumanje usekhathule indima enkulu kwezinye iziqu zobudokotela.

UMfu uSolwazi Musa Xulu, oneminyaka ewu-61, uthe nakuba seloku kwathi nhlo kwakukhona imvunge yomculo empilweni yakhe kodwa wayengazi ukuthi uyogcina ewungoti womculo neminye imikhakha. Ngaphezu kokuba wungoti womculo, uwungoti wezamasiko nezobugugu nomholi.

“Ngikhula eMfanefile, eMelmoth, kwakuculwa ekhaya. Ngokuqhubeka kwesikhathi kwa-Form 2 ngasungula ikhwaya, engangiwumbhidi wayo,” kulanda yena.

Ugcobo lokuba wumholi lwamfica esewumfana. “Ngifunda u-Standard 4 ngaba wunobhala wezemidlalo wesikole. Loku kwenzeka ngoba ngangikwazi ukubhala isiNgisi. Uthisha wezemidlalo wathi ngoba ngikwazi ukubhala (kahle) isiNgisi kwakulula ukuthi ngibhale izincwadi bese ziza kuyena sezibhaliwe,” kukhumbula lesi sidabulane esasibaqwaqwada emakhanda kusuka kwa-Standard 1.

Efunda e-boarding school yamaLuthela, uthi amandela ayemkhuthaza ukuthi abe wumfundisi. Nokho wayephokophele ukuba wuthisha. “Isifiso sami uma ngikhula kwakungukuba wuthisha. Kunomnewethu owayewuthisha, ngakho ngangifisa ukuba wuthisha nami.”

Uthi indaba yenzeka esefunda esikoleni samabanga amakhulu. “Ngo-1979 sasihambe nekhwaya yesikole iye emqhudelwaneni eNewcastle. Kwathi ngesikhathi sekhefu saxoxa nomunye wamajaji uSolwazi uKhabi Mngoma (ongasekho). Wasixoxela ukuthi umculo wumsebenzi ongaphathisi ngekhanda. Uyayazi leyo ndaba yokuthi uma wenza into oyithandayo awusoze wezwa ukuthi uyasebenza.”

Ngemva kokuqeda umatikuletsheni eKhethelo High eMondlo, eVryheid, waya oNgoye (e-University of Zululand), lapho afundela i-BA Music ne-University Education Diploma

KusoNgoye lapho afike wafunda khona ukufunda umculo “wezagila” (amanothi) nokudlala upiyano. Wafunda kabanzi ngemvelaphi yomculo waseNtshonalanga nowesiNtu.

Uthi kulapho aqala khona ukubona ukuhlangana komculo nezamasiko nobugugu. Ngemva kwalokho wathola umsebenzi wokufundisa eNqabakazulu High KwaMashu, eThekwini, lapho ayefundisa isiNgisi nomculo futhi ebhidisa ikhwaya.

“Ngathi ngisafundisa ngathola ucingo luvela kuMphathi waseNdumiso (College of Education). Wangicela ukuthi ngizofundisa umculo, ikhono elinqabile.”

Usuke eNdumiso wababela e-University of Durban-Westville (esiwuphiko lwe-University of KwaZulu), lapho ayengomunye wabantu abamnyama aba“thezwa” ukuthi bazofundisa kule nyuvesi okwakungeyamaNdiya.

UXulu ugcine eqophe umlando kwezemfundo. Waba ngusolwazi eneminyaka ewu-33, waba ngumuntu omnyama waseNingizimu Afrika wokuqala ukuba wusolwazi ogcwele womculi enyuvesi yaseNingizimu Afrika.

UXulu, usolwazi nomfundisi

Wake wathi xinti kwaGqikazi College of Education, lapho ayeyibamba lika-Vice Rector.

Ngo-1994 kuya ngo-1997 waba ngusolwazi womculo nenhloko yomculo oNgoye. UmNyango woMculo wawungesinye sezilomo enyuvesi.

Wagcina eye ePitoli, lapho ayeyiphini lomqondisi-jikelele emNyangweni wezobuCiko namaSiko.

Phakathi kuka-2001 no-2004 wayeyiMenenja kaMasipala Indondakusuka Local Municipality eMandeni, eKZN.

Kulapha ethi inhlalo ayibangamnandi khona. “Uma ubambelele emgomweni, ungavumi ukwenza izinto eziphambene nomthetho, kugcina sekufanele ube nabaqaphi.”

Ngo-2006 kuya ku-2010 wayewumeluleki, umcwaningi nombhali wezinkulumo eHhovisi likaNdunankulu eKZN. Lesi sikhathi uthe ngesinye sezikhathi ezazimnandi ukusebenza kuhulumeni. 

“Ngenxa kandunankulu owayekhona ngaleso sikhathi, kwakumnandi. Sasiqhamuka namasu ngaleso sikhathi. Inkundla yayivulekile ukuthi sisebenzise ubugugu endimeni yepolitiki. Impela kwakumnandi ngaleso sikhathi,” kukhumbula yena.

Ngemva kwaloko, wathi xinti emNyangweni wezokuThutha. Wedlulela emNyangweni wezokuHlumelelisa isiMilo.

Nakuba ngo-1978 engaluzwanga ubizo lobufundisi, ngo-2015 wehlelwa wumshophi washonelwa yindodana. “Ngenkathi ngishiywa yindodana, ngabalekela kuNkulunkulu. Ngazithola sengiwumfundisi weZwi namasakhramente.” Ugcine eneziqu zobudokotela zaseChristian Leadership University of USA.

UXulu uyakhala ngesimo sezemfundo eNingizimu Afrika. Uthi ziningi izifundo ezenziwa manje kodwa kuyashoda emakhonweni obungcweti nobuntu. Uthi loku kuziveza ngamacala obugebengu nokubulawa kwabantu besifazane. Muzwe enaba.

USolwazi uncelisa amawele. Ngale kokuba yisifundiswa, uwusomabhizinisi nomfundisi. Ngo-2013 usungule ibhizinisi iMKX Associates Holdings nenhlangano engenzi nzuzo iHeritage Development Trust. I-MKX igxile ekwelulekeni kwezentuthuko yomnotho wendawo kwezobuciko nobugugu, ezentuthuko kwezokuvakasha nokuqeqesha kwezamakhono. I-Trust ihlela iHouse of Shaka

Kwazamabhizinisi kwenye inkathi kufuneka umuntu angasineki kanti ebufundisini kufuneka imvu yeNkosi. Wenza kanjani ukuthi zingaxabani lezi zinto?

UXulu uzichaza njengomholi oyisiphekepheke nothanda ukubonisana nabantu asebenza nabo. “Nokho kumqoka ukuhambisana nesikhathi, ube wumholi uma kudingeka umholi futhi ube yimenenja uma kudingeka imenenja.”

Lolu galagala lomholi lunezeluleko kubaholi abasafufusa. Luthi: “Kudingeka ube nezicucu zento oyenzayo. Funda ngomsebenzi wakho. Ungaxhamazeli, hlonipha abanye, ungalindeli ukubongwa ngomsebenzi wakho, hlela ngendlela efanele, ucije abanye; abanye ngeke babuye ukuzokubonga kodwa kwenze (bacije).

“Okumqoka ungabi yisicashalala samuntu . Uma wenza njalo yindlela esheshayo yokuthi usheshe uphelelwe wushatini,” kweluleka uXulu.

UXulu uganwe wuDkt uSma, uMaNene, ofundisa oNgoye. Banabantwana abane. Amadodakazi amabili asemculweni.

Okunye ngaye:

  • Elinye igama lakhe wuKhulekani, owuK kuMKX Associates Holdings;
  • Ushaywa wumoya ngokuya olwandle. Uthanda uGu oluseNingizimu;
  • Uyapheka kwakhe kodwa uthi umandla ekoseni;
  • Uwumlandeli weMamelodi Sundowns;
  • Ngale kokudlala upiyano, udlala isiginci nama-drum;
  • Uwumqambi wezingoma;
  • Uwumlobi wezincwadi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page