Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSinethemba ‘Aunty wama-2000’ Nene, umsakazi womsakazo womphakathi i-Abusekho Ubunzima Christian Radio yaseNewcastle, KwaZulu-Natali

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiyiphiwa imali ngoba ngangihlala ehostela ngisafunda e-boarding school, ngakho kwakuphoqa ukuthi ngiyiphiwe imali.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi ibhange?

Ngaqala ukuba ne-akhawunti yasebhange ngifunda uGrade 11 ngo-2013, (ngayivula) eNedbank.

Uma ukhumbula ebuncaneni bakho, yini owayifunda ngemali?

Wukuthi uma uyibeka iyazala, yande.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ukusebenza ngisafunda enyuvesi ngo-2015 ngenza ama-promotion ezinkampani zotshwala. Umholo wami wokuqala kwakuwu-R75 ngehora. Ngangijwayele ukusebenza ngoLwesihlanu kuya kwiSonto, okwakuthi uma sekubalwa amahora engiwasebenzile kube wuR1 500 ngenyanga.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngenzela uMama i-party.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Sengike nganikela esontweni nasebantwini nje. Ngiye ngeseke namabhizinisi abanye abantu noma ngabe wuhlobo lwamabhizinisi engingahlangene nawo.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Ngenza unyaka wesithathu enyuvesi ngasebenza njenge-tutor, okusho ukuthi ngase ngingenelwa yimiholo emithathu uma ngibala owama-promotion noweNSFAS. Ngathi sengiphothule izifundo zami, (kwayikhona) ngibona ukuthi kwakufanele ngiyonge lemali. Loko ngakubona kabi sengihleli unyaka wonke ngingawutholi umsebenzi.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi imali iyabuya ngendlela oyisebenzisa ngayo. Ukuyisebenzisa kwenza ukuthi iphinde ibuye futhi kuwena.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala ngokukhokha (imali engiyikweleta) i-UKZN bese ngitshala enye emabhizinisini okwakha, ngithenge namasheya. Ngingathenga nemoto bese ngiyibeka enye.

Ungaweluleka uthini amanye amaciko ngokuphatha imali?

Ngingathi awabeke imali ngoba awukho umkhakha ongaba nesiqiniseko sokuthi uzosebenza kuwona ingunaphakade, ikakhulukazi lo mkhakha wethu ngoba awunasikhwama sempesheni yomhlalaphansi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page