UNksz uCelukwazi Khumalo, umsunguli we-Aries Beauty, inkampani yezobuhle yaseMtubatuba, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ukunconywa ubuthaphuthaphu kumenze waqala ibhizinisi lokuphaqula ubuso. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UQALE ukuziphophotha ubuso enzela ukuba muhle nje kuphela, engazi ukuthi kungagcina kuyinto engamenzela imali. Kuthe ngokunconywa kwesandla sakhe wagcina enqume ukukwenza ibhizinisi.

UNksz uCelukwazi Khumalo, oneminyaka ewu-24, wumnikazi we-Aries Beauty, ayisungule eminyakeni emibii edlule. Le ntokazi idabuka KwaMsane, eMtubatuba, eNyakatho yeKwaZulu-Natali.

Ilanda ngokuqala kwayo ukuphaqula ubuso, ithi yaqala izenzela nje nomngani wayo ngenhloso yokuba muhle, ingenanhloso namcabango wokuthi kungaba yinto engayenza njengebhizinisi. Izinto zashintsha endleleni ngenkathi abantu bencoma ubuhle bomsebenzi wayo.

“Ngibe sengiqala sengikwenza njengebhizinisi ngo-2019, ngasungula inkampani i-Aries Beauty. U-YouTube yiwona ongisize kakhulu ukucija ikhono lami njengoba kungekho owangifundisa kodwa bengisebenzisa ithalente, ngibuka ama-video ukuze ngenze amakhasimende ami agculiseke ngaso sonke isikhathi,” kulanda yena.

Usanda kuvula i-studio sokusebenzela kubo. Akagcini ngokuphophotha amakhasimende njengoba esengeze namakilasi okucija abanothando lokwenza i-make-up.

UNksz uKhumalo usengeze amakilasi okucija abenza i-make-up

Uthi phakathi kwezinselelo abhekana nazo wukumba eqolo kwemikhiqizo ayisebenzisa ukwenza umsebenzi nokubheduka kwegciwane iCOVID-19 ngonyaka odlule, athi naye njengawo wonke usomabhizinisi, kumthikameze kakhulu.

“Imikhiqizo engiyisebenzisa ukwenza i-make-up imba eqolo kakhulu, kangangokuthi kuye kwenzeke ngihlukane noR5 000 uma ngiyithenga. Kuphinde kube yinkinga futhi uma amanye amakhasimende esekhononda ngenani engilibizayo, ekhulunyiswa ukungazi wukuthi ngisebenzisa imali engakanani ukuwenza abukeke kahle,” kusho uNksz uKhumalo.

Uthi amanani akhe okuphaqula ubuso aqala kuR300 kuya kuR400, kuthi imikhiqizo ye-make-up ayidayisayo yona iqala kuR70 kuya kuR250.

“Uma umuntu edinga umsebenzi wami esendaweni ekude noMtuba, ngiyaya lapho asuke engidinga khona ngokuthi engeze ngemali yokugibela ngaphezu kweyomsebenzi,” kusho yena. 

Uthi ukuba wusomabhizinisi kumfundise ukuthi kubalulekile ukuba nemoto ngenxa yokuhambisa komsebenzi awenzayo nokukwazi ukusebenzisana nabantu abehlukene.

“Ukusebenza nabantu akulula neze, ikakhulukazi mina njengoba ngisebenza kakhulu nabantu besifazane, abanye babo ababuye bangabi nanhlonipho. Loko kuphoqa ukuthi ube nesineke nenhliziyo ende ukuze konke kuhambe ngendlela efanele,” kusho uNksz uKhumalo.

Ucebise abafisa ukuqala ibhizinisi ukuthi babuze indlela kwabaphambili futhi bangazikhohlisi ngokuzitshela ukuthi ebhizinisini kuphunyelelwa ngosuku.

Uthi manje ubheke ukukhula njengosomabhizinisi, akhulise ne-Aries Beauty.

“Ngifuna ukugcina sengizikhiqizela eyami imikhiqizo yokwenza i-make-up ezotholakala umhlaba wonke futhi (ngihlela ukuthi) ngigcine sengicija abantu ukwenza i-make-up,” kuphetha uNksz uKhumalo.

Facebook: Celi Nomfundo Khumalo

Instagram: celli_khumalo/aries_beauty

  • Umbele unesivumelwano noLIndo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page