UNksz uNomonde Ncongwane, umsunguli we-Agricultural Processing Solutions

Izithombe: Zithunyelwe

Waqala ukuzwa ubizo lokuba ngumlimi esemncane. Lumlandele ngisho esethi uyaluziba. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ESAKHULA kwakuthi uma kuvalwe izikole kubo baye epulazini likayisemkhulu owayemfundisa ukusenga nokulusa izinkomo, nokulapho lwaqala khona uthando lwakhe lwezolimo.

UNksz uNomonde Ncongwane, oneminyaka ewu-32, wumsunguli we-Agricultural Processing Solutions efuya izingulube nezikhukhu zenyama nezamaqanda. Udayisa nenyama esihlinziwe yapakishwa kahle.

UNksz uNcongwane udabuka KwaManzini, eSwatini, kodwa usezinze eMalahleni, eMpumalanga, lapho ipulazi lakhe likhona.  

Nakuba asheshe wabona ukuthi uyazithanda ezolimo kodwa waqale wathi ngqu kwezinye izinto ngaphambi kokuzinikela kuzona. “Ngangingenalo iphupho eliqondile… nesikole ngangingasithandi uma nje ngingakhuluma iqiniso,” kusho yena.

Kuthe emva kweminyaka embalwa enza lokhu nalokhuya wazithola esesebenza embonini yezokuthutha. Yikona okwamkhumbuza ezolimo, wabhalisa inkampani ngo-2015 kodwa uze waqala ukusebenza nge-Agricultural Processing Solutions (i-Agropros) ngo-2018. Ngaphansi kwale nkampani, imikhiqizo yakhe yenyama uyibiza ngeMvila Meats.

Inyama yenkukhu yeMvila Meats

“Ngelinye ilanga kwaba khona ikhasimende elacela ngilithuthele imfuyo. Ngamangala ukuthi kanti abantu benza imali ngokudayisa izinkomo, izingulube nezinkukhu. Emva kwaloko ngabona ukuthi cishe ngingakwenza kube wumsebenzi ukuba wumlimi,” kulanda uNksz uNcongwane.

Uqeqeshwe eBaynsfield Training Academy KwaZulu-Natali, isikhungo esingaphansi kweSouth African Pork Producers’ Organisation, ecija abafisa ukufuya izingulube.

“Yize ngabhalisa inkampani ngo-2015 kodwa ngiqale ukuba wusomabhizinisi kahle ngo-2018. Enye into loko okungifundise kona wukuthi ukubhalisa inkampani akusho ukuba wusomabhizinisi. Uyadinga ukuzihlela, emva kokwenze njalo ngakwazi ukuheha abatshalimali ngoba kunzima ukuxhaswa ngemali uma ufika eNingizimu Afrika.  

“Ngathenga izingulube ezimithi, okwakuzothi uma sezizele ngizikhulise bese ngiyazidayisa. Ngenkathi ngiqala ngoba ngangingenawo umhlaba, ngangiziqashele epulazini lomuntu engangizithenge kuyena. Ngaleso sikhathi ingulube yayiwuR4 000 iyodwa. Ukuze kube lula ngangimnika nemali yokuzinakekela njengeyemithi nokudla. Kusho ukuthi waba nezinkinga ngoba wagcina engiqolile, wazidayisa zonke izingulube zami eziyisishiyagalombili ezazimithi. Ingulube iyodwa izala okungenani izingulube eziwu-15. Kusho ukuthi ngalahlekelwa yizingulube ezicela ku-100. Ngalahlekelwa yimali nezingulube kodwa umbono awuzange ulahleke,” kukhumbula yena. 

Yize umbono wawusekhona kodwa umdlandla wehla kancane. Waphuma ezingulubeni, wathenga izinkomo ezimithi namathole, nakhona ngenhloso yokuwakhulisa bese eyawadayisa.

Uthi: “Ngikwenze loko iminyaka emibili kodwa akunayo inzuzo etheni. Izinkomo azifani nezinkukhu ezilungela ukudayiswa emva kwamasonto ayisithupha. Azifani futhi nezingulube ezilungela  ukudayiswa emva kwezinyanga eziyisithupha. Kumele ulinde unyaka nohhafu ukuze ubone into oyenzayo.”

Nokho kulo nyaka uzidayisile zonke izinkomo njengoba esebuyele kwakuzwa ngaphakathi – izingulube. Zikhona nezinkukhu. 

UNksz uNcongwane uyazifela ngezingulube

Usenomhlaba ongamahekthare ayisishiygalombili awuqashile asayine isivumelwano sokuwuqasha iminyaka eyishumi. 

Unabantu abathathu abaqashile bese kuba noyedwa ompakishela kahle izinkukhu lapho zihlinzelwa khona.

“Kumqoka ukwazi ukuthi imali yakho ishonaphi ebhizinisini, yini ekungenisela imali nokuyigada imali, ungenzi sengathi yisespaza,” kweluleka yena. 

UNksz uNcongwane useke waqeqeshwa yiNational Empowerment Fund. Uthi enye yezindlela uhulumeni angalekelela ngazo wukuqinisekisa ukuthi usizo okuhlinzekwa ngalo abalimi luyafana ezweni lonke, okuyinto athi ayenzeki njengamanje.

Wenze isibonelo ngabalimi baKwaZulu-Natali naseGauteng, athi balekelelwa ngokudla kwemfuyo kodwa kwezinye izifundazwe wusizo olungekho lolu.

Ukhale ngohlelo lwamahhala lodokotela bezilwane, athi alusebenzi kahle njengoba kokunye babuye baphoqeleke ukuthi bakukhokhele bona loku.

Manje uNksz uNcongwane ungomunye wabasohlelweni lokuthuthukisa abalimi besifazane base-Afrika iGuzakuza Ignite.    

Ngale kokwandisa imfuyo, ufisa ukugcina esezikhiqizela ukudla kwezilwane, athi ngenye yezinto ezimqoka neyizindleko ezinkulu. Uzimisele ngokulekelela abalimi abafisa ukuqashisela imfuyo yabo ukuze bangagileki ngendlela agileka ngayo.

Uthi ukuzisebenza kumkhulisile ngokukamoya futhi kwamsondeza kuNkulunkulu ngoba ibhizinisi liyadinga uhlale uzinakekela ngayo yonke indlela.

Instagram: @mvila_meats

Facebook: Mvila Meats

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page