Kumele sibuyekezwe masinyane isinqumo se-UK ngoba siyayilimaza iNingizimu Afrika, kuloba uBusi Mavuso

SINGIDUMAZILE isimemezelo esenziwe ngabaphathi base-UK ngoLwesihlanu; sokuthi iNingizimu Afrika izoqhubeka ibe sohlwini olubizwa nge-red list.  Lesi sinqumo asiyilungele intuthuko yaseNingizimu Afrika futhi simbi uma ubheka ubudlelwano bezomnotho noma bokuhwebelana phakathi kwala mazwe womabili.  

Abantu basemazweni akulolu hlu uma befika e-UK kudingeka ukuthi baqale bagonqiswe esikhungweni sikahulumeni izinsuku eziwu-10, nokuyizindleko ezinkulu lezo. Lena yinto eqeda ugqozi lokuvakasha kwabanye futhi inqinda osomabhizinisi ngoba kunzima ukukhokhela izinsuku eziwu-10 uvalelekile. Loku kunemiphumela emibi kwiNingizimu Afrika, nakwiBritain uqobo.

Kunzima ukuqonda lesi sinqumo. Siphume ngesikhathi okwenziwe ngaso isimemezelo sokuthi iTurkey iyakhishwa kwi-red list, ekubeni yona inabantu abasha abawu-23 000 abathelelekayo ngosuku; njengoba inesibalo sabantu abawu-82 million uma uyiqhathanisa neNingizimu Afrika, yona enabantu abasha abawu-4 000 abathelelekayo ngosuku, nokuyisibalo esehlayo ezweni elinabantu abawu-58m. Ukutheleleka kwabantu kuphezulu emazweni asekhishiwe kulolu hlu. Ngisho nayo iTurkey neNingizimu Afrika inesibalo sabantu abathelelekayo esingaphansi kwaleso se-UK enabantu abawu-29 000 abathelelekayo ngosuku ezweni labantu abawu-37m.

Uhlobo lwegciwane i-Beta akuselona elidlangile eNingizimu Afrika njengoba bewu-1% kuphela abantu abatheleleka ngayo. Njengase-UK iningi labantu litheleleka nge-Delta. Isinqumo se-UK sibonakala sigqugquzelwa wukuba khona kwe-Beta kodwa ubufakazi ababusebenzisayo budala.

Sekubonakele ukuthi umgomo uyasebenza ngisho umuntu etheleleke nge-Beta, ngisho nowe-Astra Zeneca umgomo osetshenziswe kakhulu e-UK. Bangaphansi kuka-1% abantu abatheleleka nge-Beta eNingizimu Afrika. Izinhlobo ezintsha ezitholakala eNingizimu Afrika azithelelani kakhulu futhi ziyancipha. INingizimu ingenye yezingcweti ezivelele ekuhloleni nasekutholeni amagciwane amasha emhlabeni, nokusho ukuthi kumele ithenjwe ukuthi ingakwazi ukubona igciwane elisha neliyingozi masinyane.

I-UK isele yodwa kule ndlela ephatha ngayo abantu abaqhamuka eNingizimu Afrika. I-European Union (i-EU), iCanada neMelika bonke sebeyabavumela abantu abagomile abaqhamuka kuleli zwe ngaphandle kwemibandela eyengeziwe. Loku kuyashayisana nokwashiwo yi-UK emva kokuhlubuka kwayo kwi-EU ithi isifuna ukuba yi“Britain yomhlaba wonke”. Kubonakala sengathi i-EU iyona “eyomhlaba wonke” kune-UK.  

Ubudlelwano phakathi kweBritain neNingizimu Afrika bumqoka. I-Britain idayisele iNingizimu Afrika izimpahla zenani likaR62 billion ngonyaka wezimali ophele ngoMashi, kwathi yona yathenga izimpahla zikaR90bn kuleli zwe. I-UK yibona bantu besibili leli zwe elihwebelana nabo; abakuqala yi-EU. I-UK, iNingizimu Afrika yilona zwe lase-Afrika ehwebelana nalo kakhulu.  

Ukuphikisa lesi sinqumo iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ibhalele uNdunankulu wase-UK uMnu uBoris Johnson imcela ukuthi abuyekeze le mibandela ayibekele i-Afrika eseNingizimu ephazamisa ukuhwebelana futhi ethinta kakhulu impilo yezigidi zabantu abathembele ekukwazini ukuhamba ukuze baqhube amabhizinisi abo, bafunde, ezemidlalo nezinye izinhlelo ezithinta amasiko. Le ncwadi isayinwe nangamalungu eBLSA, okukhona kuwo nezinkampani ezihweba emazweni ahlukene futhi ezinamahhovisi emazweni womabili.

Ngaphambi kokubheduka kobhubhane (iCOVID-19) bawu-44 000 abantu base-UK abavakashele eNingizimu Afrika ngo-2019, nokwenza kube ngenye yezimakethe ezinkulu eziletha izivakashi kuleli zwe. Basebenzise imali ewuR10bn ngesikhathi belapha. Loku kumqoka embonini yethu yezokuvakasha neqashe ngokugcwele abantu abangu-657 000, u-87% wabo okungabantu abaqhamuka emakhaya ahlwempu. Ngakho isinqumo se-UK sinomphumela omubi entuthukweni yeNingizimu Afrika.

Ukungacaci kahle kwesizathu sesinqumo se-UK kuzodala inzondo ngesikhathi esimqoka lapho leli zwe lizama ukuxhumana nomhlaba wonke. Loku kubathinta kakhulu abantu baseNingizimu Afrika abanobuhlobo obudala ne-UK. Ngale kokuhwebelana, kunemindeni eminingi enezihlobo emazweni womabili osekuphele ngaphezu kwezinyanga eziwu-18 ingabonani ngenxa yemibandela ebekiwe uma umuntu efisa ukuvakasha. Loku kuphinde kwabhebhezelwa nayimibiko ethi abantu abaphathwa kahle ezikhungweni zikahulumeni okudingeka bagonqe kuzona izinsuku eziwu-10, nokubiza uR46 000. 

Ukubuyekezwa kwalolu hlu kwenzeka njalo emva kwamasonto amathathu.  I-UK kumele izibhekisise kahle zonke izinto ezithinta iNingizimu Afrika ngomuso. Kumele kucace ngesayensi eyisebenzisayo ukubheka ubungozi futhi kucatshangelwe ubudlelwano bokuhwebelana, amasiko nentuthuko phakathi kwala mazwe womabili.

Seziyaqala ziyavela izibalo ezikhombisa imiphumela yezibhelu zangoJulayi njengoba ithemba kosomabhizinisi lehle ngamaphuzu ayisikhombisa lafinyelela ku-43 ngekota yesithathu. 

Leli themba selehlele endaweni embi njengoba lingaphansi kuka-50. Lezi zibhelu zenzeka izinto kade seziqala ukuba ngcono kanti sezihlehlisele emuva imizamo ebisiyenziwe. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page