UMnu uBongani Mavuso, umsunguli weMavuso Verse Entertainment neKaMavuso Publishing

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuthola uthando lwakhe lobuciko nesiNtu sekumbeke kwelenyoni owuqweqwe lombhali nosomabhizinisi. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO ngohambo lwakhe

UTHANDO ngomlando wabantu base-Afrika nobuciko sekumvulele iminyango eminingi namathuba ebhizinisi umbhali, usomabhizinisi nentatheli esimnkantshubomvu.

UMnu uBongani Mavuso, oneminyaka ewu-45 waseDumbe, eNyakatho neKwaZulu-Natali, uwumnikazi weMavuso Verse Entertainment, imbongi, umbhali wezincwadi nomdidiyeli wezindaba eSABC eThekwini, KwaZulu-Natali.

“Ngizalwe, ngakhulela eDumbe emndenini wabantu abebevele bezisebenza, kusukela kumkhulu nomalume,” kulanda yena. 

Ekhumbula ngesikhathi esanda kuvula inkampani yakhe, uMavuso uthi wayengenalo ulwazi oluningi kodwa wasizwa wukubuza kwababenolwazi ukuze achushiseke. Eqala ukuhlanganisa uhlaka lwesicelo sokuthola umsebenzi, phecelezi i-proposal, wabheka kwi-internet ukuluhlanganisa.

Uthi iphupho lakhe liqale ukufezeka ngo-2005 ngesikhathi ethola ithuba lokusebenza nomNyango wezamaSiko namaCiko. Wathola nethuba lokwenza uhlelo i-Back to My Roots emsakazweni Ukhozi FM. 

“Ngikhumbula siqala uhlelo noDudu Khoza emsakazweni, lapho i-Back to My roots yayibheka (izimbongi ezisafufusa). (Izimbongi sasizinikeza) ithuba lokuhaya izinkondlo (zazo) nokuthi ngizifunde bukhoma emoyeni zilalelwe ngabanye abantu abathanda ukubhala nokuhaya izinkondlo,” kukhumbula yena.

UMavuso akagcini ngokuba wumahlabana ngosiba, nombhobho uyamvuma

Ziningi izimbongi ezithekele ulwazi kuMavuso kule minyaka ekule ndima. Usendlondlobele ngekhono lakhe lokubhala njengoba esebhale izincwadi eziwu-13 uma kuhlanganiswa nalezo azibhale ngokuhlanganyela nabanye ababhali. 

“Ngiyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi esengiwenzile kule minyaka ngaqala ukubhala. Kunencwadi yami esihloko sayo sithi Inhlansi. Njengamanje ifundwa ezikoleni ezizimele okuyi-Clifton College, iThomas More College neCrawford College. Loku nje kukodwa kusho enkulu impumelelo kimina… ukuthi umsebenzi wami ufundwe yizingane zebala elimhlophe, zifundiswa ulimi lwesiZulu.  

“Enye incwadi yami Izintombi ZeNgcuce yona ifundwe iminyaka emine esikhungweni semfundo ephakeme i-Unisa. Kuyangithokozisa uma umsebenzi wami usabalala ngale ndlela,” kusho uMavuso ngeqholo.

UMavuso unenkampani eshicilela izincwadi iKaMavuso Publishing. Kukhona nencwadi yesiNgisi ayibhalile esihloko sithi Undying Spirit of a Dead Man neyezingane uThemba neNja Yakhe neqoqo lezindaba ezimfishane ethi Umgoqo woMendo. 

Ezinye zezincwadi zeKaMavuso Publishing

Uthi uma ebhala ugxila kakhulu kwizinselelo zabaholi base-Afrika nasemlandweni wayo. “Into emqoka nje uma ubhala inkondlo wukuthi, funa ulwazi. Ungabhali into engekho, ongazange wenze ucwaningo lwayo nangomlando wayo. Yinto lena engiye ngiyikhuthaze kubabhali bezinkondlo abasakhula ukuthi bangabhali ngento abangawubhekanga umlando wayo,” kweluleka uMavuso,

Uqale ukusebenza e-Alex FM eGoli, nokuyilapho athi waqaphela khona uthando lwakhe lobuciko futhi wanquma ngaleso sikhathi ukuthi ufisa ukuzimela futhi aluthuthukise.

“Ngonyaka ozayo ngizokhipha i-albhamu yami ethi Isithunzi Somuntu Omnyama, okuyiyona okwamanje engimatasa ngayo njengoba ngiyihlanganisa. Sekusele izinyanga ezimbalwa bese ngiyaqeda, iphume.”

Nokho u-2020 ube nzima kuMavuso njengoba eke wahlatshwa wukugula. Kwatholakala ukuthi unesifo sezinso. “Ngatshelwa ukuthi ngiku-stage 5 wesifo sezinso. Kodwa ngiyambonga uMdali ngokungihlenga. 

“Ngiyafisa kakhulu nokuthi kweminye imisebenzi yami ngifundise abantu ngalesi sifo ukuze baqonde ngaso nezinto okumele bazigweme. Kuningi okusamele sikufunde siyisizwe esinsundu ngezempilo ngoba nezinselelo ziningi kakhulu, ikakhulukazi ezikhungweni zikahulumeni zezempilo,” kusho yena.

Esinye sezifiso zikaMavuso wukuhlonipha izingcithabuchopho zaseNingizimu Afrika ezifana noSolwazi uSibusiso Nyembezi amfanisa nengwazi yombhali weNgisi uWilliam Shakespeare ngokwemisebenzi yakhe.

Okunye ngaye:  

  • Uneziqu zeCommunication Science zase-University of Zululand;  
  • Ngo-2020 uthole i-Journalism Award njengombhali kumaSouth African Literacy Awards; 
  • Useke wahlonishwa womasipala abahlukene ngomsebenzi wakhe, okubalwa nowangakubo eDumbe;
  • Usebenze namaTVET Colleges awu-11 ecobelela abafundi ngokubhala izinkondlo nezincwadi; 
  • Unohlelo lwengxoxo alwethula kwiYouTube iBongani Mavuso TV kanti omunye wosaziwayo aseke waxoxa nabo wumsunguli we-IFP Inkosi uMangosuthu Buthelezi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page