SISWELE IMILOMO…

UNGATHI bekuyizolo loku sethula iziko lezindaba zamabhizinisi ezinkundleni zokuxhumana ezibhalwa ngesiZulu. Izolo, mhla ka-16 kuSepthemba, besigubha unyaka Umbele wasungulwa.

Umbele awethulwa kunzima eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele. Wethulwa amabhizinisi ewa ubuthaphuthaphu ngemva kokubheduka kwegciwane eliyimpicabadala, iCOVID-19. Kwawa ngisho amabhizinisi asimeme imbala. Izibalo zazithi umnotho wehle ngo-16.4% ngaleyo nkathi.

Kepha salethula leli ziko lezindaba zomnotho ngamabhizinisi asafufusa, omakadebona emabhizinisini, ezolimo, ingosi echaza amatemu, ezabasebenzi, izeluleko ngezezimali, ezobuchwepheshe, imibono yongoti nomdwebohlaya. Eminye imibiko yethu iphelezelwa ngamazwibela ezinkulumo eziqoshiwe, phecelezi ama-podcast. Kufanele futhi singene shi kwiFourth Industrial Revolution, indaba yokudla ngoludala, ukufunda izindaba ephepheni iphelelwa yisikhathi.

Konke loku sikwenza ngolimi lwebele, isiZulu. Yebo, sona kanye lesi abanye abantu, sona nezinye izilimi zendabuko, abathi azinawo amatemu emikhakha yobungcweti. 

Sakwenza loku ngoba sikholwa wukuthi indlu yakithi akufanele iphuthelwe yizaqheqhe zolwazi ngoba naku lutholakala ngolukaKhwini kuphela. Kwakuyindlela yethu yokugcina igugu eliwulimi nokuphosa esivivaneni ukuluthuthukisa.

Umbele yiziko elikholelwa ezingeni eliphezulu emsebenzini, kungaba wukubika noma ukubhala, ukuhlonipha imigomo nemithetho yemboni yezindaba. Yingakho sangena esibayeni sePress Council. Sazifaka la matomu ngamabomu ukuze uma kwenzeka lixhoshwa libhekile, abafundi bethu nabantu esibhala ngabo bakwazi ukusiceba kulo mkhandlu okhalima abezindaba. Nokho ngaphambi kokusiceba, sihlale sikhuthaza abantu esixhumana nabo ngomsebenzi ukuthi baqale baxoxisane nathi; iminyango yethu ihlale ivulwe gengelezi.

Abalandela imboni yezindaba bazokhumbula ukuthi eNingizimu Afrika bekunesiko lokuzithola mahhala emazikweni anjengoMbele. Sisemkhankasweni wokufundisa abafundi ukuthi ukukhiqiza izindaba ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje akusiyo into yokuchitha isizungu nje kepha nakho njengayo yonke imikhiqizo, kunezindleko zomsebenzi. Yingakho ezinye izindaba zethu zi“khiywa” ukuze zitholwe ngabazikhokhelayo kuphela njengazo zonke izimpahla ezithengwa ngamakhasimende. Bheka ubulungu bonyaka wonke nje bucoshwa phansi uma ubheka izindaba ezitholakala kuMbele, singasayiphathi eyezinga lazo. Kubiza uR240, uR120 izinyanga eziyisithupha noma uR60 izinyanga ezintathu. 

Namanje sisanxusa ukuthi abasithandayo basikhombise lolu thando hhayi ngomlomo kuphela, kepha nangezenzo – ngokuthatha ubulungu, phecelezi i-subscription.

Umzuzu omkhulu wenza umuntu acishe enze iphutha, agcine esenkanta noma esekhuluma ngaye njengesakabula. Namhlanje asiqondile ukulanda umlando. Kunye vo esifisa ukukwenza – wukubonga qha! 

Sithi siswele imilomo eyizinkulungwane ukubonga abafundi bethu, bonke esibhale ngabo, ongoti, izingqapheli, ababhali nethimba lonke elididiyela Umbele nabaxhasi. Ngeke sibalibale abasicebisa ngamaqhinga, iningi labo elikwenza ngesihle. Sibonga asiphezi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page