Senzo Mfeka
UMnu uSenzo Mfeka, umnikazi we-Engen Garage ekuNandi Drive, eRiverhorse Valley, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usenegaraji likaphethroli owaqala ehlanza amabhilidi. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

EQALA ukusebenza wayengomunye wabantu abahlanza ibhilidi kwelinye lamabhange. Kepha ngoba imuva lomuntu alisho indlela ikusasa lakhe elisuke lizoba yiyona, namhlanje usewusomabhizinisi osenegaraji likaphethroli elithi yena.  

UMnu uSenzo Mfeka, odabuka KwaDukuza kodwa osehlala eThekwini, uwumnikazi wegaraji i-Engen elikuNandi Drive eRiverhorse Valley Estate, kuleli dolobha. UMfeka ubambisene nomkakhe uNkk uPhumelele Mfeka.

Ekhumbula indlela aqala ngayo, uthi kwakungelula njengoba waqala ukusebenza ehlanza ibhilidi kwelinye lamabhange.  Emva kwalokho waba wumabhalane, wakhula ngaphakathi emsebenzini wakhe waze wafinyelela esigabeni sokuba yimenenja yegatsha.

Ngo-2013 uMfeka uyekile emsebenzini ukuze agxile kwezamabhizinisi ngoba ezwa intshisekelo yokuzisebenza. 

Nokho uthi wayengenalo ulwazi lokuthi ukuzisebenza kwakhe kwakusho ukuthi ngelinye ilanga uyoba negaraji likaphethroli.

“(Ngo-2000) ngazama ukuthola ucwaningo ngamabhizinisi ehlukene, okubalwa negaraji. Ngangihamba ngingqongqoza ngifuna ulwazi olwehlukene. Okuningi akuzange kulunge kodwa ngaqhubeka ngoba ngase ngizimisele ngokuphumelela,” kulanda yena.

Kuthe ngo-2010 kwanegaraji elidayisayo eMgungundlovu. Wazama ukulithenga kodwa akuzange kulunge wabe eseyeka waqhubeka nokubheka ezinye izinto. 

“Kuthe ngelinye ilanga ngathola i-email eyabe ingibuza ukuthi ngabe ngisafisa yini ukuthenga igaraji. Nangempela ngangisafisa. Ngesikhathi kwenziwa inhlolokhono yabantu ababefuna ukuthenga amagaraji, nami ngaba womunye owenza kahle kuleyo base begcina imininingwane yami. Ngemva kweminyaka, bangithinta ngoba kwase kuzokwakhiwa i garaji elisha eRiverhorse Valley Estate,” kukhumbula uMfeka.

Leli garaji selineminyaka emihlanu ngaphansi komndeni wakwaMfeka. Kukhona nendawo yokuwasha izimoto, indawo yamakhekhe, isitolo sangaphakathi neWimpy. 

“Akuzange kube lula ukufinyelela la ngikhona, nanamhlanje izinselele zisekhona. Into enye eseyinkinga wukuthi abantu abamnyama abanamagaraji bancane kakhulu. Ngisho emihlanganweni esiye sibe nayo bancane abebala elinsundu. Ngicabanga ukuthi sekunzima kakhulu manje ngenxa yemigomo esishintshiwe yokuthenga amagaraji.”

UMfeka isikhathi esiningi uba segaraji ukuze akwazi ukubona ukusebenza kwazo zonke izinto nokuqiniskekisa ukuthi imigomo yonke iyalandelwa. “Kubalulekile ukuthi uma unebhizinisi ubeyingxenye enkulu yalo ukuze ukwazi ukubheka ukuthi i-car wash isebenza ngendlela efanele yini, ubheke ukuthi lapha sidayisa khona ukudla yonke imigomo yenhlanzeko nokunye siyayilandela yini nokuthi nje kumnandi ukuthi uma usebenza nabantu bakubone nawe.”  

Senzo Mfeka 2
UMfeka ebheka izinto ngeso lokhozi

Balinganiselwa ku-60 abantu abasebenza kuleli garaji nezitolo ezingaphansi kwalo. Yize umsebenzi uqhubeka kodwa uthi nabo ibashayile iCOVID-19. Kuphoqeke ukuthi bamise ezinye izisebenzi ngesikhathi imigomo yokuvalwa kwezwe isaqine kakhulu.

“Ngingathi nje silahlekelwe wu-80% womsebenzi ngenxa yalesi sifo (iCOVID-19). Sizithole sekumele sisebenzise imali esisuke siyibekele izikhathi ezinzima ukuqinisekisa ukuqhubeka komsebenzi,” kunaba yena.

Njengeningi losomabhizinisi, uMfeka uthi nakuyena akubanga lula ukuthola usizo lwemali ngoba kudingeke ukuthi asebenzise imali ayeyilondolozile futhi ayoboleka esikhwameni iNational Empowerment Fund (iNEF). 

“Amabhange ayengeke asinike imali eyayidingeka. Siyohlale sibonga nje ithuba esalinikwa (yiNEF) nebesiloku sibakhokhela kule minyaka emihlanu saze saqeda,” kuphetha uMfeka.

Facebook: Senzo Mfeka

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page