UNkk uFundi Tshazibana, elinye lamaphini omphathi weBhange loMbuso

Isithombe: Sithunyelwe

Uwumphathi kwezomnotho owenza okungavamile kwabesifazane abamnyama. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

KUYAMTHOKOZISA ukwenza izinto ezingajwayelekile emkhakheni wozomnotho nokuvelela lapho abantu abaningi bebengeke balindele khona umuntu ofana naye – ongowesifazane omnyama.  

UNkk uFundi Tshazibana, oneminyaka engu-44, ungelinye lamaphini omphathi weBhange loMbuso kanti ungowesifazane omnyama wokuqala ukuphatha lesi sikhundla. Mathathu amaphini asebenza noMnu uLesetja Kganyago ukuhola iBhange loMbuso.  

“Ngangingalindele ukuthi ngingaphelela eBhange loMbuso nakuba ngangazi ukuthi ngiyayifisa impumelelo. Ngicabanga ukuthi yinto enkulu kakhulu lena,” kusho yena. 

UNkk uTshazibana, owusomnotho, uthi inselelo akusekona ukuthi abantu abamnyama bayashoda emkhakheni wezomnotho kodwa osekudingeka wukuthi le mboni ibe nendlela yokuqinisekisa ukuthi abantu abamnyama abagidagidi ndawonye ngoba naku kunohlobo oluthile oluphatha isikhathi eside.

“Ngifisa abantu besifazane abamnyama abancane babone abantu abafana nabo abasezikhundleni futhi ezindaweni ezingajwayelekile. Uma sikhula thina singabesifazane abancane sicabanga ukuthi yikuphi lapho singathanda ukusebenza khona, sasifisa ukuba yi-chief financial officer ebhange. Ngicabanga ukuthi siyababona banda oCFO (o-chief financial officer) besifazane abamnyama, nokungakho ngiziqhenya kakhulu ngokuvelela endaweni lapho bekungalindelekile khona. Ngikholwa wukuthi loko yinto enhle kakhulu ukuthi abantwana abakhulayo njengamanje bayibone,” kusho uNkk uTshazibana.

Uthi kuyamjabulisa nakakhulu ukuthi ungomunye wabaphathi beBhange loMbuso esikhathini lapho bebaningi abesifazane abamnyama abakhonyayo. “Ngiyiphini lomphathi weBhange loMbuso esikhathi lapho umphathi weSA Mint kungowesifazane omnyama owunjiniyela, umphathi weSA Bank Note naye wunjiniyela wesifazane omnyama kanjalo nenHloko yeCurrency naye ngowesifazane omnyama, owusomnotho. Zonke lezi zinto zingenza ngiziqhenye ngalesi sikhundla engikusona.”

UNkk uTshazibana, ozalelwe eBenoni, eGauteng uthi kuyadingeka ukuthi nasezikoleni kuthi uma kutshelwa abantu ngamathuba akhona embonini yokuphathwa komnotho kushiwo ukuthi akuwona wonke umuntu ozoba yi-chartered accountant. 

“Zikhona nezinye izinto. Akushintshwe nabantu, abantu bangahlali bebhajwe entweni eyodwa nokugcina kwenze lungakhuli ulwazi lwabo kanjalo nokufunda ezinye izinto.” 

UNkk uTshazibana uthi naye wayengazi okutheni ngezomnotho ngesikhathi eqala e-University of Natal, osekuyi-University of KwaZulu-Natal. Wayebhalisele iziqu zomthetho, wazithela kwezomnotho ngesikhathi ehlanganisa izifundo zakhe zonyaka wokuqala ngoba babevumelekile ukuxuba izifundo ezinhlobonhlobo. Kwathi uma efunda ngezomnotho wagcina esezithanda ngoba ebona ukuthi isifundo ongasisebenzisa noma yikuphi empilweni futhi nanoma kuphi emhlabeni.

Uqale ukusebenza noKganyago ngenkathi esebenza emNyangweni wezeziMali ngenkathi ungqongqoshe kusewuMnu uTrevor Manuel. Omunye wabantu ababekhona ngaleso sikhathi kulo mNyango wuMnu uLungisa Fuzile.

Uthi akufunda ngalesi sikhathi, ikakhulukazi kuManuel, wukuthi uma uphethe ungakusabi ukusebenza nabantu abazi ngaphezu kwakho futhi uyivumele imibono yabo.

“UNgqongqoshe uManuel wayezikhulumela futhi ewumuntu omkhulu. (Noma) yize kunjalo wayesivumela sonke esasimsebenzela ukuthi simphikise uma siphethe into ezwakalayo, senze izinto ngendlela ehlukile kunalena ayesuke eyicabanga. Ngafunda nokuthi awudingi ukuba yibhoklolo, angimkhumbuli nakanye esebenzisa kabi isikhundla sakhe ukuze sivumelane naye,” kulanda yena.

Udlulele enkampanini elawula imboni kagesi iNational Energy Regulator of South Africa (iNersa) kanti khona uthi wafunda komunye wabaphathi bakhe uNksz uSnowy Khoza ukubaluleka kokwabelana ngolwazi analo, angalugodli kuyena, ngoba kuhle ukuthi wonke umuntu akhule enkampanini.

“Omunye umphathi wami eNersa owangifundisa into emqoka wuKevin Morgan, owayephethe uphiko lomthetho. Sasiba nemihlangano nabantu bakwa-Eskom, engangithi uma ngibalalele ngishaywe wuvalo ngoba ngibona indlela abanolwazi ngayo. Wathi kimina bonke laba bantu banalolu lwazi ngoba sebesebenze iminyaka ewu-20 kuya kwewu-30.

“Kodwa sisezinhlelweni zokushintsha le mboni nokuzoqhamuka nezinto ezintsha abangazazi. ‘Ngakho wena Fundi gxila ekufundeni lezi zinto ezintsha abantu abangazazi, uzitholele indawo ozoba ngumakhonya kuyona.’ Kungisizile loko kakhulu ngoba ngeke ukwazi ukuthi kuse usunolwazi abantu okubathathe iminyaka ukuthi babe nalo,” uNkk uTshazibana. 

Ngaphambi kokuza eBhange loMbuso, uNkk Tshazibana waya kwi-International Monetary Fund, lapho ethi inhloso kwakuwukufunda kabanzi ngokuhlanganiswa kwemigomo ezingeni lomhlaba nokuqonda ukusebenzisana namanye amazwe.

IBhange loMbuso liyaye ligxekwe ngabakhala ngokuthi alenzi okwanele ukulekelela intuthuko yezwe. Abanye bayalisola nangokuba nabantu abazimele abanesabelo kuleli bhange. 

UNkk uTshazibana uthi mukhulu umsebenzi obahlalele wokufundisa abantu ngokuthi liyini iqhaza laleli bhange.

“Umphakathi uyaye udidanise umsebenzi weBhange loMbuso nalowo webhange elibhekelele intuthuko. Imvamisa sibuzwa imibuzo efana nokuthi kungani singasebenzisi le mali esinayo ukweseka amabhizinisi amancane, ukweseka i-Eskom.  

“Thina siyibhange kuhulumeni, kumele sikwazi ukusiza uma kwenzeka amanye amabhange eba senkingeni, yilowo umsebenzi wethu. (UKganyago) uyaye athi sifana nomoya ophefunyulwayo. Awusiboni, ngakho uyazibuza ukuthi yini umsebenzi walo moya. Awuwuboni umsebenzi wawo kuze kube uyancipha noma kukhona okuwungcolisayo.”

UNkk uTshazibana uthi okunye abantu abangakuqondi wukucabanga ukuthi njalo uma behlangana emva kwezinyanga ezimbili (umhlangano we-monetary policy committee) basuke bezokhuluma ngemalimboleko kuphela kanti akukhona lokho kuphela abakuhlanganelayo. Uthi basuke bezobheka ukuthi kwenzakalani ngamandla emali.

Uthi abantu kumele baqonde nokuthi labo abanezabelo kuleli bhange abanazwi endleleni eliphathwa ngayo. Abantu abathatha izinqumo nokufanele baphendule ngokwenzakayo wumphathi namaphini akhe. 

UNkk Tshazibana uthi ezinye zezinselelo abhekane nazo ngezokunquma ukuthi yisiphi isikhathi esifanele sokuthola abantwana. Uthi uyathemba isimo sesaba ngcono manje nokuthi abesifazane abancane bayasekwa ngendlela efanele. Uthi uyazama lapho ekhona ukuthi babeseke abesifazane ukuze umuntu angabi novalo lokuthi uzosala kubalingani bakhe besilisa.

Okunye ngaye: 

  • Uneziqu ze-Bachelor of Economics (i-Honours) ne-Master of Commerce in Economics zase-UKZN;
  • Unabantwana ababili; 
  • Ukhonze ukufunda izincwadi, ukubuka amafilimu, ukuvakasha nomndeni wakhe nokunyakazisa umzimba ngokuhamba;  
  • Enye yezincwadi azithandayo ngethi Thinking Fast and Slow kaDaniel Kahneman kanti uzithanda zonke izincwadi zikaDavid Brown. Ngenxa yokuba matasa, izincwadi usevame ukuzilalela kunokuzifunda. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page