UNksz uFezile Mdletshe, umsunguli weFezile Fashion Skills Academy yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uyadlondlobala kwezemfashini osenezikole ezifundisa ukusika ingqephu emadolobheni amakhulu ezweni. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

NJENGABANYE abathungi, uthando lokuthunga lusuka emuva kunina noninakhulu njengoba aqala ukuthunga eneminyaka eyisishiyagalolunye. 

Namuhla uNksz uFezile Mdletshe uwumnikazi wesikole esifundisa ukuthunga iFezile Fashion Skills Academy. Lesi sikole siqale ukusebenza ngo-2013 ngaphansi kweFezile Mdletshe Fashion Agency.

Le ntokazi, ekhuluma ngokuzethemba, ithi ukuze ikhulise uthando lwayo lomsebenzi kudingeke ukuthi ifunde ngemfashini emva kokuphothula isikole. “Uma ngiqeda isikole samabanga aphezulu, ngibe sengiya eDurban University of Technology ngenza iDiploma kwezemfashini, ngase ngidlulela kwi-BTech. Ngaleso sikhathi besengivele ngisebenza njenge-buyer kwesinye sezitolo ezinkulu kuleli.

“Ngithe uma sengenza iziqu i-Master’s, ngase ngibamba futhi njengothisha kusona lesi sikhungo ngifundisa abafundi ngezemfashini. Njengamanje ngimatasa ngilungiselela ukuqedela izifundo zami zePhD kwimfashini,” kulanda yena.

Ngaphambi kokuqala isikole iFezile Fashion Skills Academy (iFFSA), uNksz uMdletshe uqale ngokufundisa abesifazane ezindaweni zasemakhaya ngokuthunga, ebasiza nokuhlanganisa izindwangu ukuze kuphume noma iphinifa.

“Ziningi izindawo ebengizihambela. Bengikuthanda kakhulu loku ebengikwenza ngoba kwase kufike isikhathi sokuthi ngisize emiphakathini efana nowaseNdulinde (eMandeni), lapho umndeni wami uqhamuka khona ngokufundisa omama imisebenzi yezandla.

“Ngenkathi ngenza izifundo ze-Master’s, ngabheka kakhulu ezintweni (ezinesikhala) kwezemfashini, nokuyilapho nganquma khona ukuthi angivule isikole kube abantu abazoza kimina bese ngibafundisa,” kuchaza uNksz uMdletshe.

UNksz uMdletshe uthando lwemfashini waluncela kunina noninakhulu

Igatsha lokuqala leFFSA livulwe ngo2019 KwaMashu, eThekwini. Lesi sikole njengamanje sinabafundi abangaphezu kuka-250 kanti sesikhule saze saba namagatsha amabili okubalwa neliseBraamfontein, eGoli. 

“Ukuvula isikole akuzange kubelula neze kodwa kwenzeka ngenxa yokusebenza kanzima kwami nokuphuma ngingena ngifuna ulwazi nezindlela engangingaxhaseka ngazo. Ngiyalubonga nosizo engilutholayo eSETA oluqinisekise ukuthi ngisabalale njengebhizinisi elimnyama, lowesifazane. Mkhulu 

umehluko abawenzayo ekukhuleni kwethu,” kuqhuba yena. 

Njengoba iCOVID-19 iwashayile amabhizinisi, uNksz uMdletshe uthi akuzange 

kube mnandi ukudiliza izisebenzi ngenxa yalolu bhubhane. 

“Kubenzima kakhulu nakimina njengosomabhizinisi. Kudingeke (ukuthi) ngidilize izisebenzi ezinhlanu, abanye abafundi bayekile ukufunda ngoba (bengenayo) imali yokukhokha. Abazali babantwana abasasebenzi, ngakho abakwazi manje ukukhokha imali yesikole. Bekunzima nokukhokhela izikweletu zebhizinisi kodwa ngiyambonga uMdali ngoba naku izikole zisasebenza zivulile umsebenzi uyaqhubeka.”

I-FFSA inezinhlelo zokufunda ezehlukene, kusukela kwezezinyanga ezintathu kuya kwezeminyaka emithathu. Kulo nyaka sinyukile isibalo sabafundi abafunda kulesikole ngokugcwele.

UNksz uMdletshe ecija ezinye zezitshudeni zaseFFSA

“Kule nyanga kaSepthemba sishintshele ebhilidini lethu elisha lesikole saseThekwini ngenxa yokuthi isikole siyakhula futhi sidinga indawo evulekile nezokwazi ukufundisa kahle abafundi bethu. Loko kukodwa kukhomba impumelelo enkulu ukuthi noma zibe khona izinselelo kodwa akukona konke okungahambanga kahle. 

“Enye into futhi engicabanga ukuthi ingisiza kakhulu wukuba nobudlelwano obuhle nethimba lami engisebenza nalo. Yonke indawo nje uma uwumuntu, qiniseka ukuthi uba nobudlelwano obuhle futhi uthembeke,” kweluleka yena.

Ngabe yini ayifundile ngokuba nebhizinisi lakhe uNksz uMdleshe? “Kuhle ukuba nomyeni noma unkosikazi okwesekayo ephusheni lakho nasemizamweni yakho. Umyeni wami (uMkhize) wuye ongesekayo. 

“Okunye futhi wukuhlonipha ubudlelwano onabo nabantu ngaso sonke isikhathi. Nokuthi izinto ziyashintsha. Uma isimo singesihle, akusho ukuthi kuyohlala kunjalo, kuyophinde kube kuhle futhi,” kuphetha uNksz uMdletshe.  

Facebook: Fezile Fashion Skills Academy

Instagram: fezile_fashion_skills_academy

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page